Spoločná aktivita krajín EÚ v riešení problematiky priemyselne kontaminovaných území z hľadiska ich zdravotného aspektu Tlačiť
Piatok, 18 Marec 2016 13:49
costÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa  ako partner a riešiteľ za Slovenskú republiku zapojil do spoločnej aktivity krajín EÚ venovanej problematike kontaminovaných území a ich vplyvu na zdravie. Do projektu sa zapojilo 27 krajín (21 členských štátov EÚ + Macedónsko, Island, Izrael, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko).


Prečo sme sa rozhodli zapojiť do tejto aktivity:


Ako vyplynulo z prieskumov realizovaných Európskou agentúrou pre životné prostredie (EEA) prostredníctvom dotazníkov v členských krajinách EEA, zistilo sa, že v týchto krajinách existuje cca 3 mil. pravdepodobných zdrojov znečisťovania. Počet identifikovaných pravdepodobných environmentálnych záťaží, resp. pravdepodobných kontaminovaných lokalít je okolo 1,8 mil. a počet environmentálnych záťaží, na ktorých kontaminácia bola potvrdená prieskumnými prácami je odhadovaný na 250 000.


Vo všeobecnosti k najvýznamnejším aktivitám človeka poškodzujúcich životné prostredie patrí priemyselná výroba a s ňou spojené aktivity. Zlé postupy resp. absencia environmentálneho riadenia od samého začiatku priemyselnej výroby spôsobila, že boli ľudské aktivity sprevádzané haldami odpadu, hustým čiernym dymom, nekontrolovaným znečisťovaním ovzdušia, vody a pôdy, čo viedlo k poškodzovaniu ekosystémov, strate biodiverzity a zlému zdravotnému stavu obyvateľstva. Areály podnikov boli často situované vo veľmi zraniteľných prírodných podmienkach, bez akéhokoľvek ohľadu na riziko, ktoré pre toto prostredie predstavovali.  Bez ohľadu na to, že spoločnosť bola závislá na zdrojoch pitnej vody z týchto oblastí. Pri výrobe sa bežne manipulovalo s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo i nepriamo dostávali do vody, pôdy a podložných hornín. Mnohé z týchto látok sa dlho považovali za neškodné, no vďaka výskumným prácam z posledných rokov sa zistili ich toxické, karcinogénne, mutagénne alebo iné škodlivé vlastnosti. Používanie takýchto látok je síce v súčasnosti zakázané, no v prostredí, do ktorého sa dostali, dlhodobo zotrvávajú, kontaminujú jeho jednotlivé zložky a predstavujú skutočné „časované bomby“ pre zdravie ľudí a životné prostredie. Ohrozené sú všetky skupiny obyvateľstva, no predovšetkým zraniteľné skupiny (tehotné ženy, deti, starí ľudia, dlhodobo chorí).


Nedostatok údajov a ich nejednotnosť, rôznorodosť metodík a ich použitia, podnietilo krajiny EÚ, ale i mimo nej k spolupráci založenej na koordinovanom princípe s cieľom definovať spoločnú stratégiu riešenia v európskom kontexte.


Cieľ:


Táto akcia je zameraná na vytvorenie Európskej siete expertov a príslušných relevantných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú problematikou kontaminovaných území  z hľadiska ich vplyvu na zdravie. Jej úlohou bude vytvorenie spoločného rámca pre výskum a následnú odozvu  v tejto oblasti, a to prostredníctvom konferencií, seminárov, školení a osvetovej činnosti. Vzniknutá Európska sieť si kladie za svoj cieľ objasniť  medzery v znalostiach súčasného stavu; definovať oblasti pre ďalší výskum; podporiť  zber relevantných údajov a informácií; stimulovať rozvoj harmonizovanej metodiky; podporovať spoluprácu výskumných aktivít a vypracovať jednotný postup resp. príručku na hodnotenie rizika, jeho riadenie a spôsoby komunikácie pre rôzne záujmové skupiny, ktorá bude použiteľná vo všetkých krajinách.

 

Trvanie projektu: apríl 2015  - apríl 2019.

 

Na dosiahnutie cieľa je práca rozdelená do 4 pracovných balíkov WP1-WP4

  • WP1-Environmentálne a zdravotné údaje: Identifikovať prioritné oblasti pre zber a spracovanie environmentálnych a zdravotných údajov relevantných ku kontaminovaným územiam.

  • WP2-Expozícia: Identifikovať priority a potreby pre návrh stratégií pojednávajúcich o vyhodnotení expozície populácie voči znečisťujúcim látkam v životnom prostredí v priemyselne znečistených územiach.

  • WP3-Hodnotenie zdravotného rizika a hodnotenie zdravotného dopadu: Identifikovať a vyhodnotiť metódy a nástroje nápomocné pre hodnotenie zdravotného rizika a zdravotného dopadu v priemyselne znečistených územiach.

  • WP4-Riadenie rizík a komunikácia: Vytvoriť príručku pre riadenie a komunikáciu rizika v súvislosti so zdravotnými a environmentálnymi rizikami v priemyselne znečistených územiach.Oficiálna stránka projektu
: http://www.icshnet.eu/

Financovanie: Projekt je financovaný z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie  – Horizont 2020
Ďalšie informácie:  Mgr. Milada Eštóková, PhD.  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.flasa2

Posledná úprava Utorok, 22 Marec 2016 09:33