Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k výrobku MMS Tlačiť
Pondelok, 03 August 2015 14:02

Dňa 30. 7. 2015 bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) upozornený na ponúkanie výrobku (podľa charakteru sa pravdepodobne jedná o výživový doplnok) MMS „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“ na predaj prostredníctvom internetových stránok: http://mms1.wbl.sk/KDE-SA-DA-KUPIT---KONTAKT-.html a www.mmskvapky.sk.

Umiestnenie výrobku MMS na trh v Slovenskej republike nebolo oznámené Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade so všeobecnou ohlasovacou povinnosťou podľa zákona  č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z.z.“).

V prípade, že sa jedná o výživový doplnok - jeho hlavná zložka „MMS“ (čo je podľa uvedenia na predmetných webových stránkach chloritan sodný) je nepovolená chemická forma, nakoľko vo výživových doplnkoch (aj v iných potravinách) možno použiť len tie formy minerálnych látok, ktoré sú uvedené v Prílohe II nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a Rady 2002/46/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov. Výživové doplnky musia zároveň spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy aj požiadavky na zdravotnú bezpečnosť, zloženie a označovanie podľa ustanovení siedmej hlavy Potravinového kódexu SR - výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 16826/2007 – OL - Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení.

V súlade s § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. je zakázané na trh umiestňovať potraviny klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom. Klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine oznamovaná predávajúcim spotrebiteľovi, ktorá je nepravdivá, zavádzajúca alebo skresľujúca.

V prípade použitia výživových a zdravotných tvrdení v označení, propagácii a reklame uvedených potravín, je povinné dodržiavať požiadavky nariadenia EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v platnom znení, ktoré sa uplatňuje od 1. júla 2007.

ÚVZ SR postúpil dňa 31. 7. 2015 uvedený podnet na prešetrenie miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva – Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave.

Zároveň uvádzame, že FDA (Food and Drud Administration) vydala dňa 30. 7. 2010 varovanie pre konzumentov pred vážnym poškodením zdravia spôsobeným pitím „Miracle Mineral Solution“ (MMS), v ktorom varujú konzumentov pred užívaním  „Miracle Mineral Solution“ - roztoku na orálne použitie, známeho tiež pod názvom  „Zázračný minerálny roztok“ alebo MMS. Produkt, ak je používaný podľa návodu môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. V predmetnom stanovisku sa ďalej uvádza, že FDA obdržala niekoľko podnetov od spotrebiteľov o poškodení zdravia v dôsledku použitia predmetného výrobku, vrátane nevoľnosti, vracania a život ohrozujúceho poklesu krvi z dôsledku dehydratácie.

Dňa 13. 10. 2010 ÚVZ SR zverejnil na svojej webovej stránke stanovisko k výrobku MMS, v ktorom odporúčal spotrebiteľom, ktorí majú MMS, že by ho mali okamžite prestať užívať. Zároveň, ako sa uvádza v informáciách na webe, MMS zmiešaný v presnom pomere s obyčajnou kyselinou citrónovou uvoľňuje po dobu 12 hodín v ľudskom tele určité množstvo chlórdioxidu, tento podľa toxikologického hodnotenia EPA (U.S. Environmental Protection Agency) zo septembra 2000 spôsobuje poruchy vývoja nervovej sústavy a nie je možné vylúčiť genotoxicitu. Z uvedeného dôvodu sú opatrenia prijímané orgánmi úradnej kontroly s cieľom ochrany zdravia oprávnené.
 

Na základe vyššie uvedeného opätovne upozorňujeme spotrebiteľov, aby výrobok MMS „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“ nekupovali a už zakúpený výrobok nepoužívali.


mms