Požiadavky na odbornú spôsobilosť pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia Tlačiť

1.   Odborná spôsobilosť odborného zástupcu pre radiačnú ochranu a pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi žiarenia

 

Podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie je každý prevádzkovateľ zdrojov ionizujúceho žiarenia povinný zabezpečiť radiačnú ochranu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľov v súlade so základnými princípmi radiačnej ochrany.


Radiačná ochrana pracovníkov pri vykonávaní pracovných činností so zdrojmi žiarenia a obyvateľov sa zabezpečuje najmä:

-  vymedzením a označením ochranných pásiem (kontrolované pásmo, sledované pásmo),

-  zabezpečením osobného monitorovania a monitorovania pracoviska so zdrojmi žiarenia,

-  zabezpečením sústavného dozoru nad dodržiavaním požiadaviek na radiačnú ochranu a bezpečnú prevádzku pracoviska odborným zástupcom a pracovníkmi, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. (§19 nariadenia vlády č. 345/2006 Z.z.)


Prevádzkovateľ musí zabezpečiť sústavný dozor nad radiačnou ochranou
v rozsahu, ktorý zodpovedá používaným zdrojom ionizujúceho žiarenia na pracovisku, spôsobu používania týchto zdrojov a miere možného ožiarenia osôb pri bežnej prevádzke a pri možnej radiačnej nehode alebo havárii. Sústavný dozor nad radiačnou ochranou sa zabezpečuje odborným zástupcom a zamestnancom, ktorý riadi vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu („pracovník riadiaci práce“). (§20 Vyhl. MZ SR č. 545/2007 Z.z.)


Povinnosti odborného zástupcu pre radiačnú ochranu a pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
ustanovuje nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z. a vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z.z.


Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi žiarenia sú definované v zákone č. 355/2007 Z.z.


Na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu sa u odborného zástupcu pre radiačnú ochranu požaduje:

a)   predpísané vzdelanie a odborná prax: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v lekárskom odbore, vo farmaceutickom odbore, v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe, alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej dva roky odbornej praxe, alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru alebo zdravotníckeho smeru a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu podľa druhu vykonávanej činnosti,

c)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti,

d)   osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. (§16 zákona č. 355/2007 Z.z.)


Skúšobnú komisiu pre skúšky odbornej spôsobilosti pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia menuje a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(§15 a §16 zákona č. 355/2007 Z.z.) Odborne spôsobilé osoby sú zapísané v registre odborne spôsobilých osôb. Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti je na dobu neurčitú. (Čl. 35 zákona č. 136/2010 Z.z.)

Bližšie informácie o vykonávaní skúšok odbornej spôsobilosti nájde na stránkach UVZ SR v časti „Odborná spôsobilosť“.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti odňať, ak:

a)   dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,

b)   držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi radiačnú ochranu. (§16 zákona č. 355/2007 Z.z.)


Prevádzkovateľ zdrojov ionizujúceho žiarenia, je
okrem dodržiavania podmienok na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a zabezpečenia bezpečnej prevádzky zdrojov ionizujúceho žiarenia povinný zabezpečiť školenie pracovníkov a najmenej jedenkrát za 5 rokov zabezpečiť odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi žiarenia. (§45 zákona č. 355/2007 Z.z.)


Odborný zástupca a pracovníci, ktorí riadi vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu sú povinní absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu zameranú na činnosť, ktorú vykonávajú.
(§45 zákona č. 355/2007 Z.z.)


Odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti. Všeobecná časť prípravy je zameraná na získanie znalosti právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach a škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiačnej ochrany, o organizácii práce a požiadavkách na vedenie dokumentácie. Špeciálna časť prípravy je zameraná na špecifické otázky v závislosti od druhu vykonávanej činnosti. (§45 zákona č. 355/2007 Z.z.)


Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 8 až 32 hodín podľa charakteru činnosti.
(§45 zákona č. 355/2007 Z.z. a §47 Vyhl. MZ SR č. 545/2007 Z.z.)


Odbornú prípravu môžu poskytovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú povolenie na túto činnosť od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(§45 zákona č. 355/2007 Z.z.)


Sankcie:

1.   Pokuta

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ak nezabezpečí najmenej jedenkrát za 5 rokov odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi žiarenia (§57 zákona č. 355/2007 Z.z.)

Za uvedený správny delikt príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 1650 € (50 000 Sk) do 100 000 € (3 000 000 Sk). (§57 zákona č. 355/2007 Z.z.)

 

2.   Odňatie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti odňať, ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi radiačnú ochranu (napr. neabsolvuje najmenej jedenkrát za 5 rokov odbornú prípravu podľa druhu vykonávanej činnosti). (§16 zákona č. 355/2007 Z.z.)
 

2.   Odborná spôsobilosť pracovníkov, ktorí pracujú so zdrojmi žiarenia


Prevádzkovateľ zdrojov ionizujúceho žiarenia je povinný zabezpečiť, aby činnosti vedúce k ožiareniu vykonávali len zdravotne spôsobilí a odborne spôsobilí pracovníci.

Prevádzkovateľ zdrojov ionizujúceho žiarenia je povinný zabezpečiť informovanie a školenie pracovníkov v problematike zabezpečenia radiačnej ochrany a bezpečného používania zdrojov žiarenia. (§45 zákona č. 355/2007 Z.z.)


Prevádzkovateľ musí pracovníkov vopred a preukázateľne informovať
o:

a)  charaktere a rozsahu možného ohrozenia zdravia, o rizikách spojených s ich prácou a o prípadnej zdravotnej ujme s tým spojenej,

b)  všeobecných postupoch radiačnej ochrany a opatreniach, ktoré sa musia prijať, najmä o tých, ktoré zodpovedajú prevádzkovým a pracovným podmienkam vzťahujúcim sa na danú činnosť všeobecne a na jednotlivé pracoviská a práce, na ktoré môžu byť pridelení,

c)  dôležitosti dodržiavania zdravotných, technických a administratívnych požiadaviek radiačnej ochrany,

d)  význame a nutnosti včasného oznámenia tehotenstva z dôvodu rizík ožiarenia plodu a rizika rádioaktívnej kontaminácie dojčaťa v prípade vnútornej kontaminácie rádionuklidmi. (§26 nariadenia vlády č. 345/2006 Z.z.)


Cieľom informovania pracovníkov je získanie základných znalostí radiačnej ochrany nevyhnutných na výkon práce na pracovisku.
Rozsah informácií závisí od charakteru vykonávanej činnosti.


Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmenej raz ročne zabezpečiť školenie pracovníkov
tak, aby boli dostatočne oboznámení nielen so všeobecnými pravidlami a postupmi v radiačnej ochrane, ale najmä s opatreniami týkajúcimi sa radiačnej ochrany pri práci s konkrétnymi zdrojmi ionizujúceho žiarenia na pracovisku pri bežnej prevádzke a za predvídateľných odchýlok od tejto prevádzky alebo pri vzniku mimoriadnej radiačnej situácie. (§27 nariadenia vlády č. 345/2006 Z.z.)

Rozsah školení z radiačnej ochrany závisí od charakteru vykonávanej činnosti.

O realizácii školení a preverení vedomostí pracovníkov je prevádzkovateľ povinný viesť písomné záznamy.


ZÁVER:

 Všetci pracovníci so zdrojmi žiarenia musia byť odborne spôsobilý pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

 Pracovníci musia ešte pred začatím prác na pracovisku so zdrojmi žiarenia absolvovať vstupné školenie bezpečnosti práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní pracovných činností na pracovisku.

-   Pracovníci musia pravidelne, minimálne jedenkrát ročne absolvovať školenie z radiačnej ochrany.

-   Dozor nad dodržiavaním radiačnej ochrany zabezpečujú pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a odborný zástupca pre radiačnú ochranu.

-   Odborný zástupca pre radiačnú ochranu  a pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musia absolvovať odbornú prípravu v radiačnej ochrane, absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti na Úrade verejného zdravotníctva SR podľa rozsahu a druhu vykonávanej činnosti a musia mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

-   Odborný zástupca pre radiačnú ochranu  a pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musia minimálne jedenkrát za 5 rokov absolvovať odbornú prípravu v radiačnej ochrane podľa druhu vykonávanej činnosti (v rozsahu 8 až 32 hodín).


Za zabezpečenie vyššie uvedených povinností zodpovedá prevádzkovateľ zdrojov ionizujúceho žiarenia – zamestnávateľ pracovníkov.