Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu Tlačiť

Činnosti vedúce k ožiareniu sa podľa závažnosti z hľadiska radiačnej ochrany delia na (§44, ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z.):

a)   činnosti, na vykonávanie ktorých je potrebné povolenie,

b)   činnosti, ktoré sa oznamujú,

c)   činnosti, na ktoré sa nevzťahuje administratívna kontrola.


Vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu (používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia), na ktoré nie je potrebné povolenie Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú prevádzkovatelia zdrojov ionizujúceho žiarenia povinní oznámiť orgánom verejného zdravotníctva.


Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba sú povinné oznámiť
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu (§ 46, ods. 1, zákona č. 355/2007 Z.z.):

a)  vykonávanie vyšetrení röntgenovým kostným denzitometrom,

b)  používanie rádionuklidov pri laboratórnych vyšetreniach metódou rádioimunoanalýzy,

c)  používanie kalibračných rádioaktívnych žiaričov, ktorých aktivita neprekračuje stonásobok aktivity podľa osobitného predpisu (nariadenie vlády č. 345/2006 Z.z.)

d)  používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, röntgenfluorescenčných analyzátorov, röntgenových prístrojov na kontrolu obsahu batožín a používanie technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je menší ako 10 mikroSv/hod.,

e)  používanie zariadení obsahujúcich rádioaktívne žiariče, ktorých aktivita neprekračuje stonásobok aktivity, ktorá umožňuje vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly,

f)   používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, pri ktorých súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väčší ako jeden a menší alebo rovný 100 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt hmotnostných aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väčší ako jeden.


Oznámenie o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu sú fyzické osoby -podnikatelia a právnické osoby povinné doručiť
Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr 10 pracovných dní pred začatím plánovanej činnosti.

 

Oznámenie o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu podľa musí obsahovať:

a)   obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo

b)   meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby -podnikateľa,

c)   opis a rozsah činnosti vedúcej k ožiareniu,

d)   miesto vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,

e)   dátum začatia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,

f)    špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a predpokladaný spôsob skončenia činnosti vedúcej k ožiareniu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

g)   meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby,


Oznámené činnosti vedúce k ožiareniu Úrad verejného zdravotníctva SR zaeviduje a do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vydá o potvrdenie o zaevidovaní činnosti vedúcej k ožiareniu.


Sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti

(§ 57, ods. 34 a 46 zákona č. 355/2007 Z.z.):


Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré sa oznamujú, ak

a)    nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 46 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.

b)    nedodrží lehotu na oznámenie podľa § 46 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z.

c)    v oznámení o vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu uvedie nepravdivé údaje. (§ 57, ods. 34 zákona č. 355/2007 Z.z.).

 

Za vyššie uvedené správne delikty príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 5 000 Sk do 500 000 Sk (§ 57, 46 zákona č. 355/2007 Z.z.).