Vydávanie osobných radiačných preukazov (ORP) Tlačiť

Vydávanie osobných radiačných preukazov (ORP)


Osobné radiačné preukazy sú určené pre externých pracovníkov vystavených riziku ožiarenia počas ich pracovnej činnosti v kontrolovanom pásme zriadenom prevádzkovateľom zdrojov ionizujúceho žiarenia, pričom nie sú zamestnancami tohto prevádzkovateľa.

Vydávanie osobných radiačných preukazov sa riadi smernicou EU č. 1990/641/Euratom a platnou slovenskou legislatívou: zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme.Kto vydáva osobné radiačné preukazy v Slovenskej republike?


Osobné radiačné preukazy vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Vydávanie preukazov zabezpečuje Centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia na Odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením.


Kontaktná adresa:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor ochrany zdravia pred žiarením

Trnavská cesta 52, P.O.Box 45

826 45 BratislavaČo musí obsahovať žiadosť na vydanie osobných radiačných preukazov?


Žiadosť o vydanie osobných radiačných preukazov podáva zamestnávateľ pracovníkov (tzv. externý dodávateľ služieb = fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť v kontrolovanom pásme zriadenom prevádzkovateľom zdrojov ionizujúceho žiarenia).

Žiadosť je potrebné poslať písomnou formou poštou na vyššie uvedenú adresu, alebo je možné doručiť písomnú žiadosť osobne do podateľne ÚVZ SR na vyššie uvedenej adrese.


V žiadosti musia byť uvedené:
 

1.   Identifikačné údaje externého dodávateľa služieb:

A)      Právnická osoba

-       obchodné meno,

-       právnu formu,

-       sídlo

·       identifikačné číslo (IČO)

B)      Fyzická osoba - podnikateľ

-       meno a priezvisko,

-       obchodné meno,

-       miesto podnikania

-       a identifikačné číslo (IČO)

 

2.   Identifikačné údaje externých pracovníkov

-       meno a priezvisko, akademický titul

-       dátum narodenia,

-       miesto narodenia,

-       miesto trvalého pobytu (Ulica, číslo domu, názov obce a PSČ),

-       pohlavie,

-       číslo občianskej preukazu,

-       identifikačné číslo externého pracovníka pridelené v centrálnom registri dávok (ak pracovník už mal vydaný ORP a pridelené identifikačné číslo CRD).

 

3.   K žiadosti je potrebné doložiť

-       1 ks farebné fotografie pracovníkov s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm (na zadnú stranu fotografie napísať meno pracovníka)Správny poplatok za vydanie ORP


Za vydanie jedného osobného radiačného preukazu je správny poplatok 20,00 €.


Správne poplatky je možné uhradiť nasledovne:

1.     V sume, ktorá neprekračuje 300 EUR

a.   Potvrdením pre evidenciu poplatku zakúpeným na Slovenskej pošte

b.   Vystavením platobného predpisu Úradom verejného zdravotníctva  SR s možnosťou platby poštovou poukážkou na Slovenskej pošte, alebo prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu, alebo zaplatením správneho poplatku cez KIOS, alebo zaplatením v pokladni ÚVZ SR.

2.     V sume, ktorá prevyšuje 300 EUR

a.   Vystavením platobného predpisu Úradom verejného zdravotníctva  SR s možnosťou platby poštovou poukážkou na Slovenskej pošte, alebo prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu, alebo zaplatením správneho poplatku cez KIOS.
 

Nevykonávajte žiadne bankové prevody ani platby, pokiaľ Vám nebude doručený platobný predpis z Úradu verejného zdravotníctva SR!


Pri platbe správneho poplatku je nutné dodržať termín splatnosti uvedený v platobnom výmere, inak bude platobný predpis stornovaný, platba vrátená a konanie vo veci bude zastavené !!!

Posledná úprava Piatok, 13 November 2015 12:27