Radiačná ochrana - Informácie pre občanov Tlačiť
  1. Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia

  2. Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia

  3. Odborná spôsobilosť pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  4. Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu

  5. Vydávanie dokladov o osobných dávkach pracovníkov

  6. Organizácie oprávnené vykonávať skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia a monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracoviskách

  7. Organizácie oprávnené poskytovať odbornú prípravu v oblasti radiačnej ochrany

  8. Povinnosť držiteľa vysokoaktívneho žiariča zložiť finančnú zábezpeku podľa 348/2006 Z.z. § 6 písm. i)

Posledná úprava Pondelok, 23 Apríl 2018 14:46