Radiačná ochrana - Informácie pre občanov Tlačiť
  1. Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia

  2. Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia

  3. Odborná spôsobilosť pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  4. Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu

  5. Vydávanie dokladov o osobných dávkach pracovníkov

  6. Organizácie oprávnené vykonávať skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia a monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracoviskách

  7. Organizácie oprávnené poskytovať odbornú prípravu v oblasti radiačnej ochrany

  8. Povinnosť držiteľa povolenia na nakladanie s vysokoaktívnym žiaričom zložiť finančnú zábezpeku podľa zákona č. 87/2018 Z.z.

Posledná úprava Štvrtok, 31 Máj 2018 10:29