Medzirezortná komisia chemickej bezpečnosti v SR Tlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 22 Február 2016 10:03

Vzhľadom na rozsiahle využívanie chemických látok, ktoré spôsobuje zvyšovanie zdravotného a environmentálneho rizika z ich nepriaznivých účinkov na človeka a životné prostredie, bolo nevyhnutné v jednotlivých štátoch posilniť národný systém manažmentu chemických látok t. j.  zabezpečiť vhodné zaobchádzanie s chemickými látkami.

Z tohto dôvodu väčšina štátov odsúhlasila na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro, 1992) najdôležitejší dokument UNCED – Agendu pre 21. storočie. Ministerstvo životného prostredia SR uvedený dokument vydalo v roku 2001 pod názvom: AGENDA  21 a Trvalo udržateľný rozvoj.

 

V kapitole 19 dokumentu UNCED „Ekologicky vhodné zaobchádzanie s toxickými chemickými látkami vrátane prevencie ilegálnej medzinárodnej prepravy toxických a nebezpečných výrobkov“ je zapracovaných šesť programových oblastí s konkrétne stanovenými cieľmi:

a)   rozšírenie a urýchlenie medzinárodného vyhodnocovania chemických rizík

b)   harmonizácia klasifikácie a označovania chemických látok

c)   výmena informácií o toxických chemických látkach a chemických rizikách

d)   vytvorenie programov obmedzenia rizík

e)   posilňovanie národného potenciálu a kapacít starostlivosti o chemické látky

f)    prevencia ilegálnej medzinárodnej prepravy toxických a nebezpečných výrobkov
 

Uvedené oblasti vytvorili základy globálnej stratégie na zvýšenie chemickej bezpečnosti vo svete. S cieľom stanoviť priority pre účinnú implementáciu uvedených programových oblastí na národnej úrovni bola v apríli 1994 na Konferencii o chemickej bezpečnosti v Stockholme prijatá rezolúcia a založené Medzivládne fórum chemickej bezpečnosti (ďalej len „IFCS“).
 

Na základe odporúčania IFCS, návrhu hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH a za účelom zabezpečenia plnenia úloh IFCS minister  zdravotníctva  zriadil v roku 1997 (uznesenie vlády SR č. 82) Medzirezortnú komisiu chemickej bezpečnosti v SR (ďalej len „MKCHB v SR“).

Cieľom jej zriadenia je koordinovať a riadiť všetky činnosti v SR súvisiace s problematikou chemickej bezpečnosti a zabezpečovať styk s IFCS.
 

Zriadením MKCHB v SR sa Slovenská republika v roku 1997 aktívne zapojila do činnosti Medzivládneho fóra chemickej bezpečnosti (IFCS) a realizácie racionálneho manažmentu toxických chemických látok, z čoho pre Slovenskú republiku vyplynuli ďalšie dôležité medzinárodné záväzky.
 

Predsedom MKCHB v SR je hlavný hygienik SR a vedúci služobného úradu ÚVZ SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH a jej členmi sú zástupcovia 9 dotknutých ministerstiev (zdravotníctva, životného prostredia, hospodárstva, pôdohospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra, dopravy, zahraničných vecí, školstva) a mimovládnej organizácie (Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR).
 

Podpredsedníčkou MKCHB v SR, ktorá riadi a koordinuje jej činnosť, je Národná koordinátorka chemickej bezpečnosti v SR - RNDr. Soňa Masaryková, pracovníčka odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“).
 

Na odporúčanie IFCS menovaná v rokoch 2003 – 2012 riadila a koordinovala aj činnosť pracovnej skupiny na riešenie problematiky ilegálnej medzinárodnej prepravy nebezpečných látok.
 

Všetky činnosti súvisiace s chemickou bezpečnosťou koordinuje na národnej úrovni, v súlade s požiadavkami, odporúčaniami a závermi zasadaní najmä IFCS, SAICM, ICCM, UNEP, ICCA, v zmysle Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (IPCS) a Programu pre manažment chemických látok (IOMC).


Koordinačné mechanizmy riadenia MKCHB v SR sú realizované na štyroch úrovniach:
 

 1. Prvou úrovňou je vzájomná spolupráca podpredsedníčky MKCHB v SR s členmi MKCHB v SR, ktorí sú členmi aj iných národných, medzinárodných a medzirezortných komisií, pracovných skupín, výborov, atď.

 2. Druhou úrovňou je spolupráca podpredsedníčky MKCHB v SR a jednotlivých členov MKCHB v SR s medzinárodnými organizáciami.

 3. Treťou úrovňou je priama spolupráca podpredsedníčky MKCHB v SR s jednotlivými členmi rôznych medzirezortných komisií a  pracovných skupín zameraných na problematiku chemickej bezpečnosti a chemických látok.

 4. Štvrtou úrovňou je priama spolupráca podpredsedníčky MKCHB v SR s expertami pôsobiacimi v rôznych organizáciách, ústavoch, inštitúciách, centrách a univerzitách zameraných na riešenie špecifických otázok týkajúcich sa chemickej bezpečnosti a chemických látok.
   

Pri riadení a koordinácii chemickej bezpečnosti v SR podpredsedníčka MKCHB v SR a Národná koordinátorka chemickej bezpečnosti v SR využíva poznatky a skúsenosti získané zo svojho členstva a práce v medzirezortných komisiách, pracovných skupinách, výboroch, Radách a v rámci svojej pozície ako kontaktnej osoby:

 • Pracovná skupina na vypracovanie ustanovení zákona o chemických látkach a prípravkoch najmä v oblasti zaobchádzania s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami

 • Medzirezortná pracovná skupina pre oblasť hodnotenia rizík chemických látok

 • Medzirezortná pracovná skupina pre oblasť implementácie hodnotenia zdravotných a environmentálnych rizík v SR

 • Medzinárodný Pracovný výbor pre chemikálie a Pracovné grémium pre chemikálie, pesticídy a biotechnológie v OECD

 • Pracovná skupina MZ SR na prípravu legislatívnej úpravy o správnej laboratórnej praxi k zákonu o chemických látkach a prípravkoch

 • Komisia pre prevenciu závažných priemyselných havárií

 • Pracovná skupina k „Návrhu predbežného stanoviska k návrhu nariadenia EP a Rady o umiestňovaní biocídnych výrobkov na trh a používaní biocídnych výrobkov“

 • Pracovná skupina na prípravu zákona o zákaze vývoja, výroby a skladovania bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení

 • Medzirezortná pracovná skupina pre spoluprácu s členom fóra za SR pre výmenu informácií o presadzovaní nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v rámci EÚ

 • Pracovná skupina na prípravu „Pozícií Ministerstva životného prostredia SR“ týkajúcich sa manažmentu chemických látok

 • Medzirezortná komisia na riešenie chemickej bezpečnosti z hľadiska prepravy chemických látok a prípravkov na území Slovenskej republiky

 • Pracovná skupina na stanovenie prepravných trás  a colných priechodov pre dopravu nebezpečných látok

 • Medzirezortná pracovná skupina na prípravu podkladových materiálov a záverečnej správy o implementácii OECD nástrojov v oblasti chemických látok pre sekretariát OECD v Paríži

 • Pracovná skupina integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie za oblasť chémie

 • Pracovná skupina pre sporné otázky v oblasti trvalo udržateľnej chémie

 • Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality

 • Medzirezortná pracovná skupina o pristúpení Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru

 • Medzirezortná pracovná skupina na riešenie technických podrobností špecifikácie súčinnej pomoci, ktorú by mohlo na požiadanie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) poskytnúť MZ SR zmluvným štátom Dohovoru

 • Národná normalizačná komisia pre spoluprácu s EÚ

 • Rada pre tvorbu technickej normalizácie v súlade s právom ES/EÚ v oblasti vnútorného trhu

 • Rezortná koordinačná skupina Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

 • Pracovná skupina na vypracovanie Národného programu prijímania „Acquis communautaire“ v oblasti „Životné prostredie“

 • Medzirezortná komisia pre rozpracovanie „Národného programu kvality“

 • Medzirezortná negociačná pracovná skupina pre kapitolu: „Voľný pohyb tovaru“, „Životné prostredie“ a „Ochrana spotrebiteľa“

 • Kontaktná osoba IFCS/WHO pre INFOCAP

 • Kontaktná osoba v oblasti prípravkov na ochranu rastlín


Členovia MKCHB v SR sa v rámci jej činnosti od roku 1997 podieľali najmä na:

 • príprave podkladových materiálov a stanovísk v zmysle požiadaviek, odporúčaní a záverov zasadaní najmä IFCS, SAICM, ICCM, UNEP, ICCA a záverov zasadaní Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v SR

 • vypracovaní národných správ a dotazníkov o pokroku Slovenskej republiky v oblasti chemickej bezpečnosti a hodnotenia národnej infraštruktúry manažmentu chemických látok 

 • vypracovaní národných správ o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách

 • vypracovaní Miniprofilu manažmentu chemických látok  v SR

 • vypracovaní Národného profilu na hodnotenie národnej infraštruktúry manažmentu  chemických  látok  v SR  a  jej  skrátenej verzii

 • vypracovaní národných správ o stave a činnosti SR v oblasti prepravy nebezpečných chemických látok

 • vypracovaní národnej správy o manažmente chemických látok k prezentácii SR pred orgánmi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

 • príprave národných a medzinárodných právnych predpisov (SR, ES, odporúčaní OECD, medzinárodných dohovorov a noriem súvisiacich s problematikou chemickej bezpečnosti a chemických látok)
   

Prvou hlavnou úlohou MKCHB v SR bolo vypracovanie Národného profilu na hodnotenie národnej infraštruktúry manažmentu chemických látok. Profil, ktorého rozpracovanie vyplynulo  z požiadavky IFCS  a  návodu UNITAR-u (Inštitút OSN pre školenie a výskum) obsahuje 10 kapitol a 7 príloh. Na príprave Profilu sa podieľal „Národný koordinačný tím“ zložený z členov MKCHB v SR pod vedením Národnej koordinátorky chemickej bezpečnosti v SR.
 

Cieľom spracovaného Profilu bolo poskytnúť informácie o stave chemickej bezpečnosti v SR všetkým ústredným orgánom štátnej správy, vládnym i mimovládnym organizáciám, inštitúciám, ústavom, univerzitám, podnikom chemického a farmaceutického priemyslu v SR, ako aj širokej verejnosti a využiť ich v praxi.
 

Najdôležitejším materiálom vypracovaným členmi MKCHB v SR v ostatnom roku  bola národná správa o pokroku Slovenskej republiky v implementácii SAICM (Strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemických látok).

Správa obsahuje popis pokroku v implementácii SAICM tých ukazovateľov, v ktorých podľa prílohy č. 4 dokumentu SAICM/RM/CEE.5/4.rev1„Správa o pokroku v implementácii SAICM krajín strednej a východnej Európy“ Slovenská republika údajne nedosiahla pokrok.
 

Z vypracovanej správy o pokroku Slovenskej republiky v implementácii SAICM  vyplýva, že Slovenská republika dosiahla pokrok v implementácii SAICM vo všetkých 20 ukazovateľoch hodnotených na piatom SAICM zasadaní krajín strednej a východnej Európy, ktoré sa konalo 26. septembra 2013 v Skopje v Macedónsku.

Národná správa bola zaslaná medzinárodnému koordinátorovi SAICM (Švajčiarsko), koordinátorovi SAICM krajín strednej a východnej Európy (Poľsko,) Svetovej zdravotníckej organizácii (Švajčiarsko) a manažérovi Programu manažmentu chemických látok a odpadov (UNITAR, Švajčiarsko).
 

Na základe diskusie o budúcnosti IFCS, ktorá sa uskutočnila na 2. zasadaní Medzinárodnej konferencie manažmentu chemických látok (ďalej len „ICCM-2“), sa delegáti dohodli, že IFCS bude naďalej pokračovať vo svojej významnej  úlohe poskytovania otvorenosti, transparentnosti a dialógu v otázkach spoločného záujmu a v novovzniknutých otázkach týkajúcich sa chemických látok a chemickej bezpečnosti a naďalej bude prispievať k implementácii SAICM.
 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR ako Národné kontaktné miesto chemickej bezpečnosti v SR sa s členmi Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v SR a v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré je Národným kontaktným miestom SAICM v SR, bude naďalej podieľať na implementácii SAICM (Strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemických látok)Vypracovala: RNDr. Soňa Masaryková

                    Podpredsedníčka Medzirezortnej komisie chemickej bezpečnosti v SR

                    Národná koordinátorka chemickej bezpečnosti v SR

Posledná úprava Utorok, 23 Február 2016 13:09