Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť
Piatok, 03 Február 2017 15:26

chripkaV 5. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 95 051 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 993,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 241,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 984 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 019). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (545) a otitídy (420).

Ochorenia hlásilo 69 % lekárov pre deti a dorast a 54 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni hlásených 16 654 ochorení (chorobnosť 524,6/100 000), čo predstavuje 17,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 8,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (1 460,9/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 5. kalendárnom týždni prerušený spolu v 391 zariadeniach, z toho bolo:

-          189 materských škôl (44 v Košickom kraji, 38 v Trnavskom kraji, 31 v Nitrianskom kraji, 27 v Prešovskom kraji, 18 v Žilinskom kraji, 16 v Banskobystrickom kraji, 14 v Trenčianskom a jedna v Bratislavskom kraji),

-          170 základných škôl (41 v Košickom kraji, 32 v Nitrianskom kraji, 30 v Prešovskom kraji, 23 v Trnavskom kraji, 19 v Banskobystrickom kraji, 17 v Trenčianskom kraji a osem v Žilinskom kraji),

-          32 stredných škôl (10 v Nitrianskom kraji, sedem v Košickom kraji, sedem v Prešovskom kraji, štyri v Trnavskom kraji, tri v Trenčianskom a jedna v Banskobystrickom kraji).

Vzhľadom na zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení bol riaditeľmi zdravotníckych zariadení v Trenčianskom kraji vydaný zákaz návštev v štyroch zdravotníckych zariadeniach. V Prešovskom kraji bol vydaný zákaz návštev v jednom zdravotníckom zariadení.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 5. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 90 nazofaryngeálnych výterov a 33 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (123) bolo 56 vzoriek pozitívnych, z toho:

-          v 26 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus

-          v 22 prípadoch vírus chrípky A/H3,

-          v dvoch prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          v dvoch prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-          v dvoch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus a

-          v jednom prípade adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 062 vzoriek biologického materiálu (629 nazofaryngeálnych výterov a 433 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-            105 vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-            57 vzoriek vírusu chrípky A/H3,

-            14 vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-            21 vzoriek na adenovírus,

-            tri vzorky na M. pneumoniae,

-            štyri vzorky na respiračno-syncyciálny vírus (graf 3),

-            v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-            v dvoch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-            v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 5. kalendárnom týždni 2017

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

V 5. kalendárnom týždni 2017 boli hlásené dva prípady SARI, u 62 ročnej ženy z Prešovského kraja a u 70 ročného muža z Trenčianskeho kraja.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 17 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásené jedno úmrtie u prípadu nahláseného v 52. k. t. 2016.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
graf3
 
 

Záver

 

Chorobnosť na ARO a CHPO v 5. kalendárnom týždni 2017 v Slovenskej republike mierne klesla vo všetkých vekových skupinách s výnimkou chorobnosti na CHPO vo vekovej skupine 60 ročných a starších.

Chorobnosť na CHPO v súčasnosti presahuje úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch.

V Banskobystrickom kraji, v Bratislavskom kraji a v Trnavskom kraji bol v 5. kalendárnom týždni zaznamenaný nárast chorobnosti na CHPO v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom, v ostaných krajoch chorobnosť klesla.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky