Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 06 Máj 2016 13:09

chripkaV 18. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 38 181 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 442,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,1 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 214,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 928 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (547). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (234) a pneumónie (147).   

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 44 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni hlásených 3 160 ochorení (chorobnosť 119,4/100 000), čo predstavuje 8,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 6,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (382,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 18. kalendárnom týždni prerušený spolu v ôsmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho bola jedna materská škola v Žilinskom kraji a sedem základných škôl (jedna v Trenčianskom kraji, jedna v Žilinskom kraji a päť v Prešovskom kraji).  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 18. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 34 nasopharyngeálnych výterov a 25 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych päť vzoriek, a to:

-       v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v jednom prípade na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v jednom prípade vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-       v jednom prípade adenovírus. 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 906 vzoriek biologického materiálu (1 148 nasopharyngeálnych výterov a 758 dvojíc sér), z toho bolo 344 vzoriek pozitívnych, z toho:

-       v 61 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,

-       v 51 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,

-       v 44 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v troch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus,

-       v 94 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,

-       v 55 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v troch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-       v 17 prípadoch adenovírus,

-       v 11 prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,  

-       v štyroch prípadoch vírus parachrípky,

-       v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2016

tab

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/

influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 18. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI v Slovenskej republike.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz hlásených spolu 35 prípadov SARI vrátane piatich úmrtí. U všetkých zomrelých na SARI bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky A(H1)pdm09. Osoby, ktoré na SARI zomreli, neboli proti chrípke očkované.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3