Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Piatok, 22 Január 2016 13:27

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 46 229 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 576,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 14,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 218,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 961 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (510). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (232) a pneumónie (219).  

Ochorenia hlásilo 62 % lekárov pre deti a dorast a 50 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni hlásených 4 313 ochorení (chorobnosť 147,1/100 000), čo predstavuje 9,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o vzostup chorobnosti o 35,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 15 až 19 ročných (424,5/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 3. kalendárnom týždni prerušený v deviatich    materských školách (štyri v Košickom kraji, tri v Trnavskom kraji a dve  v Prešovskom kraji)  a v dvoch základných školách (jedna v Košickom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni vyšetrených 21 nasopharyngeálnych výterov a 11 dvojíc sér. V troch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus a v dvoch prípadoch sa potvrdil adenovírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 626 vzoriek biologického materiálu (289 nasopharyngeálnych výterov a 337 dvojíc sér), z toho bolo 13 vzoriek pozitívnych:

-   tri vzorky boli pozitívne na vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus

-   dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-   šesť vzoriek na adenovírus,

-   jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus a 

-   jedna na vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2016

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-   www.flunewseurope.org,

-   http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/i
nfluenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-   http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  

 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 3. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 boli doteraz nahlásené spolu štyri prípady SARI.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016
graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky