Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť
Utorok, 12 Január 2016 07:28

V 1. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 36 094 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 411,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 9,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 260,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 796 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (348). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (260) a otitídy (188).

Ochorenia hlásilo 56 % lekárov pre deti a dorast a 43 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni hlásených 2 579 ochorení (chorobnosť 100,9/100 000), čo predstavuje 7,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o pokles chorobnosti o 11,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (336,5/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces nebol v 1. kalendárnom týždni prerušený.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 1. kalendárnom týždni vyšetrených 22 nasopharyngeálnych výterov a 44 dvojíc sér. V jednom prípade sa potvrdil adenovírus.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 570 vzoriek biologického materiálu (261 nasopharyngeálnych výterov a 309 dvojíc sér), z toho bolo osem vzoriek pozitívnych:

- dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- štyri vzorky na adenovírus,
- jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus a
- jedna na vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 1. kalendárnom týždni 2016

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 1. kalendárnom týždni 2016 nebol hlásený prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 boli doteraz nahlásené spolu tri prípady SARI.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky