Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Pondelok, 28 December 2015 13:04

chripkaV 52. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 27 058 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 284,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 25,6 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 047,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 709 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (322). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (203) a otitídy (184).  

Ochorenia hlásilo 48 % lekárov pre deti a dorast a 34 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni hlásených 2 388 ochorení (chorobnosť 113,3/100 000), čo predstavuje 8,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o pokles chorobnosti o 28,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (354,5/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces nebol v 52. kalendárnom týždni prerušený.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 52. kalendárnom týždni vyšetrených 16 nasopharyngeálnych výterov a 14 dvojíc sér. Výsledky všetkých vyšetrení boli negatívne.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 504 vzoriek biologického materiálu (239 nasopharyngeálnych výterov a 265 dvojíc sér), z toho bolo sedem vzoriek pozitívnych:

-          dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          tri vzorky na adenovírus,

-          jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus a 

-          jedna na vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.
 

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 52. kalendárnom týždni 2015

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 

V 52. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 boli doteraz nahlásené spolu dva prípady SARI.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016
graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky