Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Piatok, 18 December 2015 13:25

chripkaV 51. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 47 533 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1726,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 5 007,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 989 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (509). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (285) a pneumónie (195).  

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni hlásených 4 338 ochorení (chorobnosť 157,6/100 000), čo predstavuje 9,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o nárast chorobnosti o 10,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (500,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 51. kalendárnom týždni prerušený v 14   materských školách (dve v Prešovskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji, dve  v Nitrianskom kraji, tri  v Košickom kraji a päť v Trnavskom kraji) a v šiestich základných  školách (jedna v Trnavskom kraji, jedna v Žilinskom kraji, dve v Nitrianskom kraji a dve v Prešovskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51. kalendárnom týždni vyšetrených 29 nasopharyngeálnych výterov a 20 dvojíc sér. Výsledky všetkých vyšetrení boli negatívne.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 474 vzoriek biologického materiálu (223 nasopharyngeálnych výterov a 251 dvojíc sér), z toho bolo sedem vzoriek pozitívnych:

-          dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          tri vzorky na adenovírus,

-          jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus a 

-          jedna na vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.

 

 

Tabuľka:       Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 51. kalendárnom týždni 2015

 

tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 51. kalendárnom týždni 2015 bol hlásený prípad SARI u 66 ročnej ženy z Trenčianskeho kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 boli doteraz nahlásené spolu tri prípady SARI.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016
 graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky