Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Piatok, 04 December 2015 12:36

chripkaV 49. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 44 345 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 539,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 472,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 162 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (594). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (355) a pneumónie (213).  

Ochorenia hlásilo 61 % lekárov pre deti a dorast a 49 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni hlásených 3 966 ochorení (chorobnosť 137,7/100 000), čo predstavuje 8,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o nárast chorobnosti o 2,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (416,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 49. kalendárnom týždni prerušený v šiestich   materských školách (dve v Trnavskom kraji, dve v Nitrianskom kraji a dve v Prešovskom kraji) a v jednej základnej škole v Prešovskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni vyšetrených 18 nasopharyngeálnych výterov a 19 dvojíc sér. V jednom prípade sa potvrdil vírus parachrípky.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 380 vzoriek biologického materiálu (170 nasopharyngeálnych výterov a 210 dvojíc sér), z toho bolo sedem vzoriek pozitívnych:

-         dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-         tri vzorky na adenovírus,

-         jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus a 

-         jedna na vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.
 

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 49. kalendárnom týždni 2015

tab

  

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 

V 49. kalendárnom týždni 2015 bol hlásený jeden prípad SARI u ženy z Trenčianskeho kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 boli doteraz nahlásené spolu dva prípady SARI.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky