Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 45. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Piatok, 06 November 2015 14:00

chripkaV 45. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 45 021 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 582,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom na približne rovnakej úrovni, nárast predstavuje 0,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 446,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 973 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (563). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (208) a otitídy (202).  

Ochorenia hlásilo 62 % lekárov pre deti a dorast a 48 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni hlásených 3 925 ochorení (chorobnosť 137,9/100 000), čo predstavuje 8,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o pokles chorobnosti o 4,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (413,1/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 45. kalendárnom týždni prerušený v štyroch   materských školách (dve v Košickom  kraji, jedna v  Prešovskom kraji a jedna v Trnavskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 45. kalendárnom týždni vyšetrených 15 nasopharyngeálnych výterov a 14 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách sa v jednom prípade potvrdil vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a jeden respiračno-syncyciálny vírus.

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 219 vzoriek biologického materiálu (95 nasopharyngeálnych výterov a 124 dvojíc sér), z toho dve vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka na adenovírus a jedna vzorka na respiračno-syncyciálny vírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.

 

 

Tabuľka:       Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 45. kalendárnom týždni 2015

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 

V 45. kalendárnom týždni 2015 bol hlásený jeden prípad SARI u muža z Banskobystrického kraja. 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

 v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky