Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 44. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Piatok, 30 Október 2015 12:46

chripkaV 44. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 42 946 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 575,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol zaznamenaný  pokles chorobnosti o 6,5 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 481,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 020 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (565). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (299) a pneumónie (156). 

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni hlásených 3 921 ochorení (chorobnosť 143,8/100 000), čo predstavuje 9,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o pokles chorobnosti o 7,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 0 až 5 ročných (429,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 44. kalendárnom týždni prerušený v troch  materských školách (jedna v Trnavskom kraji, jedna v Prešovskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 44. kalendárnom týždni vyšetrených 31 nasopharyngeálnych výterov a 19 dvojíc sér. Výsledky vyšetrených vzoriek boli negatívne.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 190 vzoriek biologického materiálu (80 nasopharyngeálnych výterov a 110 dvojíc sér), z toho jedna vzorka bola pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na adenovírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.


Tabuľka:
 Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2015

 

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 44. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI. 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky