Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 40. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Piatok, 02 Október 2015 13:42

V 40. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 41 421 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 520,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol zaznamenaný vzostup chorobnosti o 10,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 252,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 704 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (419). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (185) a pneumónie (100).

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji najnižšia v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni hlásených 3 050 ochorení (chorobnosť 112/100 000), čo predstavuje 7,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (366,6/100 000) a u 15 – 19 ročných (366,8/100 000).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 40. kalendárnom týždni vyšetrených sedem nasopharyngeálnych výterov a desať dvojíc sér, vo vyšetrených vzorkách sa nepotvrdili žiadne biologické agensy. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2015

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org a www.ecdc.europa.eu.


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

V 40. kalendárnom týždni 2015 nebol hlásený prípad SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky