Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 17. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Piatok, 24 Apríl 2015 12:29

chripkaV 17. kalendárnom týždni bolo hlásených 39 036 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 395,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 6,1 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 3 927,5/100 000  (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 802 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (387). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (237) a pneumónie (178).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 17. kalendárnom týždni hlásených 2 986 ochorení (chorobnosť 106,8/100 000), čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na chrípku poklesla o 7,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (340,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 17. kalendárnom týždni prerušený v dvoch  materských školách v Košickom kraji a v jednej základnej škole v Prešovskom kraji.
 

V 17. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 41 nasopharyngeálnych výterov a 38 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 7 vzoriek, z toho:

- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

- v jednom prípade vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,

- v jednom prípade respiračno-syncyciálny vírus,

- v dvoch prípadoch adenovírus,

- v jednom prípade vírus parachrípky.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 600 vzoriek biologického materiálu (1 753 nasopharyngeálnych výterov a 847 dvojíc sér), z toho 650  vzoriek bolo pozitívnych.

Potvrdil sa:

- v 111 prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,

- v 55 prípadoch vírus chrípky typu A(H1)pdm09,

- v 107 prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,

- v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3N2,

- v 69 prípadoch vírus chrípky typu A/H3,

- v 106 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

- v 37 prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,

- v 48 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

- v 56 prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,

- v 50 prípadoch adenovírus,

- v siedmych prípadoch vírus parachrípky,

- v troch prípadoch Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webovej stránke www.flunewseurope.org.


Tabuľka č.1:   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 17. kalendárnom týždni 2015

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015
 

V 17. kalendárnom týždni 2015 boli hlásené dva prípady SARI, jeden u ženy zo Žilinského kraja a jeden prípad u muža z Trenčianskeho kraja. V tomto týždni nebolo hlásené úmrtie. Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo hlásených spolu 72 prípadov SARI, z toho v 22 prípadoch skončilo ochorenie úmrtím.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2013/2014 a 2014/2015

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky