Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Piatok, 10 Apríl 2015 13:16

V 15. kalendárnom týždni bolo hlásených 38 066 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 351,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 1,5 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 3 677,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 847 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (408). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (239) a pneumónie (200).

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni hlásených 2 913 ochorení (chorobnosť 103,5/100 000), čo predstavuje 7,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na chrípku klesla o 12,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (303,2/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 15. kalendárnom týždni prerušený v dvoch zariadeniach, a to v:
- jednej materskej škole (v Žilinskom kraji),
- jednej základnej škole (v Košickom kraji).

V 15. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 46 nasopharyngeálnych výterov a 14 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 8 vzoriek, z toho:

- v jednom prípade vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,
- v šiestich prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,
- v jednom prípade prípade vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 438 vzoriek biologického materiálu (1 676 nasopharyngeálnych výterov a 762 dvojíc sér), z toho 636 vzoriek bolo pozitívnych.

Potvrdil sa:
- v 111 prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,
- v 55 prípadoch vírus chrípky typu A(H1)pdm09,
- v 107 prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,
- v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3N2
- v 69 prípadoch vírus chrípky typu A/H3,
- v 101 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v 35 prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,
- v 46 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v 55 prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v 48 prípadoch adenovírus,
- v piatich prípadoch vírus parachrípky,
- v troch prípadoch Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webovej stránke www.flunewseurope.org.

Tabuľka č.1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2015

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

V 15. kalendárnom týždni 2015 boli hlásené dva nové prípady SARI. Išlo o mužov z Trenčianskeho kraja a zo Žilinského kraja. V tomto týždni nebolo hlásené úmrtie. Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo hlásených spolu 68 prípadov SARI, z toho v 22 prípadoch skončilo ochorenie úmrtím.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2013/2014 a 2014/2015

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky