Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť
Piatok, 27 Marec 2015 14:02

V 13. kalendárnom týždni bolo hlásených 50 606 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 707,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 0,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 4 407,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 424 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (747). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (370) a pneumónie (307).

Ochorenia hlásilo 63 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni hlásených 5 279 ochorení (chorobnosť 178,1/100 000), čo predstavuje 10,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na chrípku klesla o 11,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (506,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 13. kalendárnom týždni prerušený spolu v 13 zariadeniach, a to v:

- deviatich materských školách (tri v Banskobystrickom kraji, po dvoch v Nitrianskom a Košickom kraji, po jednej v Trnavskom a Žilinskom kraji),
- troch základných školách (v Nitrianskom, Banskobystrickom a v Košickom kraji),
- jednej strednej škole (v Banskobystrickom kraji).

V 13. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 126 nasopharyngeálnych výterov a 22 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 25 vzoriek, z toho:

- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,
- v šiestich prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,
- v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3N2
- v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v siedmich prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,
- v piatich prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade respiračno-syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 306 vzoriek biologického materiálu (1 588 nasopharyngeálnych výterov a 718 dvojíc sér), z toho 616 vzoriek bolo pozitívnych. Potvrdil sa:

- v 110 prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,
- v 55 prípadoch vírus chrípky typu A(H1)pdm09,
- v 105 prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,
- v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3N2
- v 69 prípadoch vírus chrípky typu A/H3,
- v 96 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v 26 prípadoch vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like,
- v 43 prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v 55 prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,
- v 48 prípadoch adenovírus,
- v piatich prípadoch vírus parachrípky,
- v troch prípadoch Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webovej stránke www.flunewseurope.org.

Tabuľka č.1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2015

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

V 13. kalendárnom týždni 2015 boli hlásené štyri nové prípady SARI. Išlo o dve ženy (jedna z Prešovského kraja a jedna Trenčianskeho kraja) a dvoch mužov (jeden z Prešovského kraja a jeden z Trenčianskeho kraja). V tomto týždni bolo hlásené jedno úmrtie muža z Košického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2014/2015 bolo hlásených spolu 65 prípadov SARI, z toho v 22 prípadoch skončilo ochorenie úmrtím.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2013/2014 a 2014/2015

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015

graf3

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky