Základné informácie Tlačiť
Odborná spôsobilosť

Podľa § 5 ods. 4, písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 1.


Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

 

a)  kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,

b)  hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,

c)  odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,

d)  prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.

 


Podľa § 16 ods. 3 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.


Podľa § 16 ods. 4 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   osvedčenie o akreditácii laboratórneho skúšania, odberov vzoriek a meraní fyzikálnych faktorov,

c)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 5 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. b) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 9 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej jeden rok odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 10 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) sa požaduje odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.

 

Podľa § 16 ods. 13 zákon č. 355/2007 Z. z.:

 

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)   meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

b)   uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 


Podľa § 16 ods. 14 zákon č. 355/2007 Z. z.:

 

K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží: 

a)   doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis23) alebo  doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov,22)

b)   doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis;23) pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)   doklad o oprávnení na podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,

d)   doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ak ide o žiadateľa podľa odsekov 21 a 22,

e)   kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10 písm.b), ktorý nesmie byť starší ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b),

f)    kópiu osvedčenia o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. a).
Činnosti vedúce k ožiareniu
 

Podľa § 6 ods. 1, písm. i), j), k) a l)  zákona č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti, zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje splnenie požiadaviek na uznanie spôsobilosti fyzickej osoby a právnickej osoby pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a certifikát experta na radiačnú ochranu a uznáva odbornú spôsobilosť získanú v cudzine podľa § 48.
 

Podľa § 45 ods. 1 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)  meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

b)  špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany podľa § 44 ods. 3, v ktorej žiadateľ žiada uznať odbornú spôsobilosť.


Podľa § 45 ods. 2 zákon č. 87/2018 Z. z.:

K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží:

a)  doklad o vzdelaní,32) doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov33) alebo doklad o uznaní odbornej kvalifikácie,

b)  doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)  doklad o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 nie starší ako dva roky.
 

Podľa § 45 ods. 3 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu sa vyžaduje:

a)  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, ak v odsekoch 4 a 5 nie je ustanovené inak,

b)  absolvovanie odbornej prípravy v závislosti od vykonávanej činnosti a v rozsahu určenom v § 54,

c)  najmenej jeden rok odbornej praxe.

Podľa § 45 ods. 4 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu v jadrovom zariadení sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore; úrad môže po posúdení obsahu štúdia uznať aj absolvovanie iného odboru, ak sa preukáže, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v príslušnej oblasti.
 

Podľa § 45 ods. 5 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa vyžaduje:

a)  odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu34) na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, lekár, zubný lekár alebo fyzik, alebo

b)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore, ak úrad po posúdení obsahu štúdia uznal, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v oblasti lekárskeho ožiarenia.


S účinnosťou od 1. októbra 2012
sa podľa zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správny poplatok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení výška výberu správnych poplatkov takto:
 

-   vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti:.................................................................10 €,

-   vykonanie skúšky, alebo opravnej skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej      spôsobilosti:........30 €,

-   vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti:............................................................................... 20 €.


Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
podľa § 19ga:


„Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.“

Posledná úprava Štvrtok, 03 Máj 2018 12:58