Informácia o platení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Tlačiť

Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia umiestneného na pošte, v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. V hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.

Platenie správneho poplatku na ÚVZ SR:
a) vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti sumou 30 €,
b) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 20 €,
c) vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 10 €.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR") spustil prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov. Občania a podnikatelia môžu využiť nové možnosti úhrady správnych poplatkov nasledovne:

1. Správne poplatky, ktoré sú v sume do 300 €, je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:

a) Potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte.

b) Bezhotovostnou úhradou na KIOSKu na ÚVZ SR (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

c) Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
• poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),
• prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
• zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:
 - hotovostne,
 - bezhotovostne (platobnou kartou),
• zaplatením správneho poplatku cez KIOSK na ÚVZ SR:
 - bezhotovostne (platobnou kartou).

2. Správne poplatky, ktoré v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevyšujú sumu 300 €, je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:

a) Bezhotovostnou úhradou na KIOSKu na ÚVZ SR (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

b) Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
• poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),
• prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
• zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:
 - bezhotovostne (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).
• zaplatením správneho poplatku cez KIOSK na ÚVZ SR:
 - bezhotovostne (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

§ 4 Oslobodenie od poplatkov

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,3)
c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Posledná úprava Piatok, 15 Apríl 2016 08:50