ÚVZ SR: Výsledky mimoriadnej kontroly na vianočných trhoch Tlačiť
Štvrtok, 21 December 2017 11:27

christmas_marketHygienici nezistili pri tohtoročnej mimoriadnej kontrole vianočných trhov závažné hygienické nedostatky, v Prešovskom kraji žiadne. Kontrola predaja potravín, pokrmov a nápojov v stánkoch a v zariadeniach ambulantného predaja pokračuje aj naďalej, počas celého trvania trhov.


V termíne od 27. 11. 2017 do 15. 12. 2017 sa hygienici zamerali na prípravu, manipuláciu a podávania pokrmov a nápojov, konkrétne na:

-     kontrolu vysledovateľnosti (t.j. pôvodu surovín),

-     kontrolu chladiaceho reťazca, teplotného reťazca,

-     kontrolu dátumu spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti surovín, potravín,

-     kontrolu označovania (vrátane označenia alergénov a prídavných látok - azofarbivá),

-     kontrolu prevádzkovej hygieny,

-     kontrolu manipulácie s odpadom, osobitnú pozornosť venovali organickému odpadu a použitým olejom,

-     dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov prichádzajúcich do styku s potravinami/pokrmami,

-     kontrolu dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti,

-     náhodný odber vzoriek na laboratórnu analýzu (mikrobiologická kontrola).

 


Vyše 600 kontrol

Spolu vykonali celkovo 646 kontrol, najviac v Žilinskom kraji – 130, v Košickom - 123 a v Prešovskom - 120 kontrol. Celkovo vykonali najviac kontrol regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 83, so sídlom v Žiline – 51, kontrol, so sídlom v Bratislave – 50 a so sídlom v Trnave – 48 kontrol.


Spolu skontrolovali hygienici na celom Slovensku 457 zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov, najviac v Bratislave - 38 a v Košiciach 40.


V Prešove bez nedostatkov

Nedostatky zistili hygienici v 28 zariadeniach, čo predstavuje 6 %, vlani to bolo 42 zariadení, čo predstavovalo 8 %. Nedostatky sa zistili pri kontrolách v 7 krajoch – pozitívnou výnimkou bez nedostatkov bol Prešovský kraj. Najvyššie percento zariadení so zistenými nedostatkami bolo v Trenčianskom kraji, kde zistili nedostatky v 4 zo skontrolovaných 25 zariadení. Naopak, v Žilinskom kraji boli nedostatky len v 3 z 85 skontrolovaných, čo predstavuje 3,5%.
 

,,Vyhovujúca úroveň hygieny a technické zabezpečenie je výsledkom každoročne sa opakujúcich kontrol, ako aj spolupráce s organizátormi vianočných trhov, ktorých opakovane upozorňujeme na legislatívne požiadavky pri organizovaní hromadných akcií,“ konštatuje Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.


Najčastejšie nachádzali hygienici pochybenia pri skladovaní potravín a surovín, napríklad nefunkčné chladiace zariadenia, alebo nedostatočnú chladiacu teplotu. V niektorých prípadoch nedodržali predávajúci zásady manipulácie s polotovarmi, potravinami a hotovými pokrmami – nezabezpečili ochranu pripravovaných výrobkov pred kontamináciou, resp. nepoužívali ochranné rukavice.

V menšej miere sa vyskytli nedostatky v označovaní hotových pokrmov, napríklad neoznačenie alergénov v nich, alebo podávanie pokrmov po dátume spotreby. Nedostatočnú prevádzkovú hygienu zistili v 6 stánkoch, našli sa aj 4 prípady, kedy zamestnanci nemali doklad o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti.


Na mikrobiologické vyšetrenie odobrali hygienici 99 vzoriek potravín a hotových pokrmov. Nevyhovelo 9 z nich, čo predstavuje 9 %.


6 vzoriek hotových pokrmov (lokša oštiepková, lokša pečienková, pečená klobása, dusená cibuľa, bravčová cigánska) odobrané na vianočných trhoch v Bratislave, jedna vzorka (lokša plnená kačacou pečeňou) na vianočných trhoch v Košiciach  a jedna vzorka hotového pokrmu v Nitre nevyhoveli pre nadlimitný počet koliformných baktérií. V jednej vzorke langoša s  kečupom a syrom bol prekročený povolený počet kvasiniek.


Boli aj pokuty

Jeden stánok s rýchlym občerstvením bol zatvorený z dôvodu nedodržania podmienok skladovania potravín a zistenia potravín neznámeho pôvodu. V troch stánkoch s rýchlym občerstvením hygienici uzatvorili prevádzku na potrebné obdobie z dôvodu nezabezpečenia zariadenia tečúcou pitnou vodou na umývanie rúk zamestnancov a na umývanie pracovného náradia pri príprave pokrmov z polotovarov. Za zistené nedostatky pri kontrolách uložili hygienici na mieste spolu 21 blokových pokút v celkovej sume 1 397 eur. Zároveň boli začaté 3 správne konania vo veci uloženia pokuty.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky