ÚVZ SR: Užitočné otázky a odpovede v súvislosti s lesnými/horskými studničkami Tlačiť
Pondelok, 20 November 2017 14:33

studnickaO aký zdroj pitnej vody ide v prípade studničiek?


Ide o zdroje vody, ktoré sú využívané na pitné účely len príležitostne a nie sú určené na hromadné zásobovanie pitnou vodou. Starostlivosť o ne nevykonáva žiaden subjekt, nie sú zabezpečené (nemajú vytvorené ochranné pásmo), sú voľne prístupné a teda aj ľahko zraniteľné.

Používanie vody z neznámych zdrojov, studničiek aj prameňov vzhľadom na to, že nemajú ochranné pásma možno považovať za rizikové. A to z toho dôvodu, že každý zdroj pitnej vody má určené ochranné pásmo - územie so stanoveným režimom hospodárenia, ktoré má zabezpečiť, že nedôjde k ovplyvneniu kvality podzemnej vody.Do akej miery je bezpečné piť vodu z lesných studničiek?


Používanie vody z neznámych zdrojov, lesných studničiek aj prameňov je rizikové, pretože kontaminovaná pitná voda môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení (najmä črevných a hnačkových).


Odporúčame preto používať lesné studničky a pramene s označením „Pitná voda“ a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie, najmä ak voda z hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyhovujúco. I voda, ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu  zápachu a má ,,dobrú chuť“, však nemusí byť zo zdravotného hľadiska bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody je jej laboratórne vyšetrenie.


Pokiaľ je pri objektoch označenie, že ide o pitnú vodu, jej kvalita musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, rozsah a početnosť kontroly ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.Čo nám hrozí, ak sa napijeme zo studničky s kontaminovanou vodou?


Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, v našich podmienkach najmä gastroenteritíd a bacilárnej dyzentérie; z vírusových ochorení sú to najmä ochorenia spôsobené rotavírusmi a vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky a pod.Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu alebo dozor nad niektorými lesnými studničkami?


Monitorovanie lesných studničiek a prameňov, ktoré nie sú určené pre hromadné zásobovanie,  orgány verejného zdravotníctva nevykonávajú. Na základe spolupráce s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi vyšetrujú niektoré RÚVZ kvalitu vody v prameňoch alebo studničkách aspoň orientačne a to najmä na lokalitách, ktoré sú turisticky využívané. Ide však o sporadické vyšetrenia. Ich cieľom je identifikovať prípadné zdravotné riziká a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov informovať o nich zodpovedné osoby (zástupcovia miest, obcí a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ tiež prostredníctvom svojich webových stránok.


Bezplatné orientačné vyšetrenia vody zo studničiek sa vykonáva napr. aj pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marca- napr. na Úrade verejného zdravotníctva SR a vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva po celej SR).


Pozn.: Kvalitu vybraných objektov sleduje napr. SHMÚ v rámci monitorovania kvality podzemných vôd.  

 


K niektorým studničkám sa viažu legendy a ľudia veria, že ich voda je zázračná. Najznámejšou je zrejme studnička v Marianke neďaleko Bratislavy. Monitorovali pracovníci orgánov verejného zdravotníctva predmetnú studňu?


Kontrolu kvalitu vody v studničke v Marianke zabezpečuje pre jej vyhľadávanie návštevníkmi mariánskeho údolia preventívne miestny farský úrad.  Analýzu kvality vody vykonáva akreditované laboratórium Zsl. vod. spoločnosti. V roku 2016 overovali kvalitu vody zo studne na základe podnetu aj pracovníci RÚVZ Bratislava hl. mesto. Kvalita vody vyhovovala požiadavkám pre pitnú vodu.odbor hygieny životného prostredia a referát komunikačný ÚVZ SR