ÚVZ SR: Hlavný hygienik SR a riaditeľ Kancelárie WHO na Slovensku sa dohodli na úzkej spolupráci vo verejnom zdravotníctve Tlačiť
Pondelok, 23 Október 2017 11:13

056s

ÚVZ SR: Hlavný hygienik SR a riaditeľ Kancelárie WHO na Slovensku sa dohodli na úzkej spolupráci vo verejnom zdravotníctve


Hlavný hygienik SR Ján Mikas sa 19. októbra 2017 na Úrade verejného zdravotníctva SR stretol s riaditeľom Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku Tatulom Hakobyanom.


,,Tešíme sa na novú kapitolu spolupráce medzi ÚVZ SR a Kanceláriou WHO na Slovensku. Spoločnými silami budeme naďalej bojovať za ochranu verejného zdravia bežných ľudí tak, aby našu snahu reálne pociťovali,“ povedal hlavný hygienik SR.


Hlavný hygienik SR a zástupcovia jednotlivých odborov úradu v prítomnosti zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR Tatulovi Hakobyanovi (vo funkcii riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku od 1. júla 2017) predstavili dôležité aktivity a projekty, ktoré vykonávame.


V rámci dvojročnej dohody o spolupráci WHO s MZ SR (BCA) v koordinácii ÚVZ SR aktuálne prebiehajú a budú prebiehať
: Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020, ktorý je zameraný na posilňovanie záujmu o zdravie a zdravý životný štýl u celej populácie, prioritne však u detí a dospievajúcich mladých ľudí.


Aktuálnou úlohou ÚVZ SR v spolupráci s MZ SR a WHO je tiež informovanosť, edukácia a zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike starostlivosti o individuálne vodné zdroja (studne), najmä sledovanie kvality vody z hľadiska ochrany zdravia so zameraním na dusičnany a hromadné zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov (informačný leták pre verejnosť).


Akčný plán pre potraviny a výživu 2017- 2025, zameraný na ozdravenie výživy a postupné zlepšovanie zdravia obyvateľov SR (monitorovanie regulácie príjmu soli v hotových pokrmoch). Jeho cieľom je postupné znižovanie záťaže a predchádzanie neprenosným ochoreniam súvisiacim s výživou.


Spolupráca pri radiačnej ochrane pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny (plánovaná aktivita- informovanie verejnosti o radóne a jeho vplyve na zdravie obyvateľstva).


ÚVZ SR taktiež plní funkciu (24 hodín nepretržite) Národného kontaktného bodu na plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných predpisov (Národný ohniskový bod IHR WHO (NFP).
komunikačný referát ÚVZ SR

056

058

061