Hlavný hygienik SR: Aktuálna situácia v rámci prebiehajúcich kontrol mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie Tlačiť
Streda, 29 Marec 2017 10:13

V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene

niektorých zákonov v platnom znení v oblasti výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami poskytujúcimi stravovacie služby, začali regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR dňom 23.3.2017 vykonávať mimoriadne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane zariadení školského a predškolského stravovania, zamerané na zistenie pôvodu – vysledovatelnosť mäsa a mäsových výrobkov a preukázanie ich zdravotnej neškodnosti, vzhľadom na podozrenie na podvod s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie.

 

Ku dňu 28.3.2017 vykonali pracovníci RÚVZ v SR spolu 2244 kontrol v 2187 zariadeniach spoločného stravovania, pričom v 495 zariadeniach bolo zistené mäso, resp. mäsové výrobky pôvodom z Brazílie. Najčastejšie sa jednalo o mrazené solené kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko zmrazené a kuracie rezne hlbokomrazené - v celkovom množstve 15147 kg.

 Zároveň 986 zariadení spoločného stravovania bolo kontaktovaných telefonicky, prípadne emailom.

42 vzoriek mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie bolo odobraných v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu, výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícii.

Vo všetkých prípadoch zisteného mäsa alebo mäsových výrobkov z Brazílie v kontrolovanom zariadení spoločného stravovania regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR ihneď kontaktoval príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) v SR, ktorej poskytol presné informácie o zistenom mäse alebo mäsovom výrobku z Brazílie z hľadiska jeho vysledovateľnosti, nakoľko kontrolu mäsa na trhu v Slovenskej republike bez ohľadu na to, či následne bude kúpené konečným spotrebiteľom alebo zariadením spoločného stravovania majú v kompetencii orgány veterinárnej a potravinovej správy.
 

V jednom prípade prevádzky verejného stravovania, na základe oznámenia zodpovedným prevádzkovateľom predmetnej prevádzky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, bolo zistené dodanie mäsa: Kuracie prsia  BR solené (BR 530) v množstve 120 kg  (zostatok na sklade 56 kg), d.v.: 31/03/2016, dmt.: 30/09/2017,  ktoré podľa identifikačného čísla  (BR 530) patrí do zoznamu hlásených podozrivých výrobcov mäsa z Brazílie. RÚVZ so sídlom v Trenčíne nariadil prevádzkovateľovi stiahnuť mäso  z používania a vrátiť dodávateľovi. Uvedené bolo  dňa 24. 3. 2017 oznámené príslušnej regionálnej  veterinárnej a potravinovej správe na  vykonanie  podrobného šetrenia u dodávateľa mäsa.
 

Intenzívne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na overovanie zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov používaných na prípravu konečných pokrmov budú prebiehať aj naďalej. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek platnej legislatívy sú okamžite prijaté potrebné opatrenia – t.j. pozastavenie používania mäsa a mäsových výrobkov brazílskeho pôvodu na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania – a to až do doby preukázania ich zdravotnej neškodnosti (na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení).
 

Na záver si dovoľujeme uviesť, že v prípade mäsa, či už od domácich výrobcov, výrobcov z členských krajín alebo z tretích krajín (napr. aj z Brazílie), kontrolu na trhu v obchodnej sieti, hypermarketoch, veľkoskladoch ako aj hraničné kontroly vykonávajú výhradne orgány veterinárnej a potravinovej správy. Všetci skontrolovaní prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania nakúpili mäso a mäsové výrobky pôvodom z Brazílie, ktoré boli oficiálne umiestnené na trhu.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky