ÚVZ SR: Svetový deň vody 2017 Tlačiť
Streda, 15 Marec 2017 15:23

Okrúhle výročie Svetového dňa vody

Svetový deň vody si na všetkých kontinentoch pripomíname už celé štvrťstoročie (od roku 1993). Význam vody nevyhnutnej pre zachovanie života na našej planéte a rovnako upriamenie pozornosti ľudí, aby sa viac starali o udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. To je posolstvo Svetového dňa vody (aktuálne na tému odpadová voda), pri príležitosti ktorého aj tento rok v stredu 22. marca 2017 nebude chýbať množstvo aktivít. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opätovne organizuje tú najpopulárnejšiu- bezplatné rozbory vody zo studní.

Analýza vody

Pitnú vodu a jej zdravotnú bezpečnosť definuje zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t.j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí a musí mať aj vyhovujúce senzorické vlastnosti, ktoré sú vnímateľné zmyslami. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického. Najdôležitejšie je hľadisko zdravotnej bezpečnosti. Počas 22. marca 2017 si môžete nechať bezplatne otestovať a overiť kvalitu vody zo svojej studne našimi odborníkmi.

Kontrola vody

Úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odoberajú a vyšetrujú v rámci monitoringu pitnej vody vzorky pitnej vody zo spotrebísk všetkých verejných vodovodov pre hromadné zásobovanie v SR (1 213 verejných vodovodov, z ktorých je zásobovaných 88,34% obyvateľov SR) v rozsahu platnej legislatívy, vrátane vyšetrenia obsahu vápnika a horčíka. Ročne je to cca do 6000 vzoriek. Výsledky vyšetrení sú následne centrálne evidované a spracované Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a poskytujú validné podklady pre hodnotenie kvality pitnej vody.

Bezplatné poradenstvo na ÚVZ SR aj regionálnych úradoch verejného zdravotníctva

Čo nájdete na ÚVZ SR počas 22. marca 2017 (streda od 9:00-11:30)?

  • orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (zo studní, nie z verejného vodovodu) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany,
  • odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Poradenstvo a konzultácie budú záujemcom poskytnuté pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia osobne na Úrade verejného zdravotníctva SR (Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava) alebo telefonicky:

RNDr. Z. Valovičová, Mgr. D. Gubková - č. tel.: 02/492 84 383
Mgr. M. Jajcaj - č. tel.: 02/492 84 375

RNDr. Zuzana Valovičová z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: „V roku 2016 orgány verejného zdravotníctva Slovenskej republiky analyzovali celkovo 3 165 vzoriek vody z individuálnych zdrojov na celom Slovensku. Z nich 914 (t.j. cca 29 %) nevyhovovalo pre vysoký obsah dusičnanov a 55 (1,61 %) pre nadmerný obsah dusitanov. Všeobecne platí, že najviac ohrozené sú oblasti, kde nie je vybudovaná kanalizácia a čistiarne odpadových vôd, prípadne kde je zvýšená poľnohospodárska činnosť."

Ďalšie podrobnosti nájdete v prílohách ako aj na webovej stránke www.uvzsr.sk. Podobné aktivity budú prebiehať aj na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Informácie nájdete na príslušných webových stránkach.


Svetový deň vody 22.marec 2017 (pdf)

Svetový deň vody 2017 - oznam (pdf)

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka - leták (pdf)