ÚVZ SR: Tento rok sme skontrolovali viac prevádzok nebalenej zmrzliny, nedostatky sme odhalili u štvrtiny subjektov Tlačiť
Tlačové správy
Pondelok, 24 September 2018 13:17

DSC_0039sOdborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva vykonali počas tohtoročnej letnej sezóny celkovo 1504 kontrol prevádzok s predajom nebalenej zmrzliny. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to o takmer 100 kontrol viac. Počas leta 2018 celkovo skontrolovali  975 „zmrzlinární“, najviac v Žilinskom kraji (177 prevádzok), v Nitrianskom kraji (162 prevádzok) a v Prešovskom kraji (138 prevádzok).


Orgány verejného zdravotníctva s kontrolami „zmrzlinární“ nekončia. Vykonávajú ich aj naďalej.


Vyšší tohtoročný počet realizovaných kontrol prevádzok nebalenej zmrzliny je potrebné vnímať ako opatrenie za účelom prevencie zdravia obyvateľov“, informuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR. „Pri kontrolách sme zistili viaceré pochybenia, a to buď priamo na mieste (nedostatky v prevádzkovej hygiene), alebo z výsledkov laboratórne vyšetrených vzoriek zmrzliny (nadlimitné množstvo koliformných baktérií)“, konštatuje Ján Mikas.


Nedostatky v 26 percentách kontrolovaných prevádzok


Hygienici zistili počas tohtoročnej letnej sezóny pochybenia v 253 prevádzkach, čo predstavuje 26 percent z kontrolovaných subjektov (v roku 2017 to bolo 27,4 % subjektov). Najviac prevádzok so zistenými nedostatkami sa  nachádzalo v Nitrianskom kraji (56 prevádzok), v Prešovskom kraji (45 prevádzok) a v Trnavskom a v Banskobystrickom kraji (zhodne 37 prevádzok).


Nedostatky, teda porušenia požiadaviek platných právnych predpisov, boli zistené pri kontrolách v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
 

Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách priamo na mieste:

  • neodobraté a neodložené vzorky vyrobených zmrzlín na dobu 48 hodín – zistené v 47 prevádzkach,

  • nedostatky v prevádzkovej hygiene (napr. nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, znečistené pracovné plochy, znečistená podlaha) – zistené v 31 prevádzkach,

  • nepredložená / nevedená evidencia o výrobe zmrzliny (dátum a hodina ich výroby), tým nemožnosť preukázať dobu predaja zmrzliny najdlhšie 24 hodín po jej zmrazení  - zistené v 24 prevádzkach,

  • nevedená evidencia o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach, príp. chýbajúce meracie zariadenia – zistené v 23 prevádzkach,

  • chýbajúca informácia pre zákazníka o prítomnosti azofarbív a / alebo alergénov v predávanej zmrzline – zistené v 14 prevádzkach,

  • nedodržaná osobná hygiena pracovníkov (nevhodný pracovný odev, zamestnanec v civilnom oblečení, chýbajúca pokrývka hlavy, nalakované nechty na rukách) – zistené v 12 prevádzkach.

 

Čo sa z odobratých vzoriek zistilo v laboratóriách

Hygienici počas kontrol odobrali a mikrobiologicky vyšetrili 1934 vzoriek zmrzliny. Z uvedeného počtu nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy 286 (14,8 %) vzoriek – a to najmä z dôvodu nadlimitného počtu enterobaktérií, koliformných baktérií a kvasiniek (môžu spôsobiť črevné ochorenia a hnačky).

Odborní pracovníci zároveň odobrali 1 016 vzoriek zmrzliny na chemickú analýzu, z ktorých nevyhovelo z dôvodu použitia nepovolených farbív alebo prekročenia najvyššieho prípustného množstva povolených farbív 38 vzoriek (3,7 %) zmrzliny. V roku 2017 nevyhovelo 5 % vzoriek zmrzliny.

Hygienické nedostatky ukázali i stery odobraté z prostredia prevádzok, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov. Z 912 sterov ich z dôvodu kontaminácie patogénnymi a podmienene patogénnymi mikroorganizmami nevyhovelo 207 (22,7%).

Kontaminácia plesňami bola v niektorých prevádzkach zistená napríklad na plastovom stojane na kornútky so zmrzlinou, plastovom zásobníku na kornútky alebo v bubne výrobníka zmrzliny. V prevádzkach so zistenými nedostatkami bolo nariadené vykonanie dôkladnej sanitácie.

Stery v niektorých prevádzkach nevyhoveli aj v strojno-technologických zariadeniach prichádzajúcich do priameho styku so zmrzlinou, v naberačkách na zmrzlinu, výrobníkoch zmrzliny či v nádobách na prípravu zmrzlinovej zmesi.

 

Uložené pokuty za viac ako 14.000 eur

Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 169 blokových pokút v celkovej sume 14.109 eur (najviac a v najvyššej celkovej sume v Nitrianskom kraji - 56 blokových pokút v celkovej sume 4 747 eur a v Prešovskom kraji - 40 blokových pokút v celkovej sume 3 660 eur). Prevádzku do doby odstránenia nedostatkov musela pozastaviť po kontrole hygienikov jedna prevádzka.

Začatých bolo 53 správnych konaní vo veci uloženia pokuty z dôvodu hygienických nedostatkov, predpokladaná suma je 24.100 eur.

 

DSC_0039

20180531_131355

20180531_131400


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik SR