ÚVZ SR: Zmonitorovali sme telocvične v školách, aké sú výsledky? Tlačiť
Tlačové správy
Piatok, 24 November 2017 11:03

IMG_1472Od septembra do novembra 2017 realizovali odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mimoriadne cielenú kontrolu. Zmonitorovali hygienický stav priestorov určených na výučbu telesnej výchovy v základných a stredných školách. Súčasťou kontroly boli aj vonkajšie telovýchovné plochy.


Odborníci skontrolovali spolu 694 telovýchovných zariadení. ,,V rámci štátneho zdravotného dozoru sa hygienici zamerali na viacero oblastí, medzi nimi napríklad na dodržiavanie požiadaviek na tepelno-vlhkostnú klímu, teda či je možné v telocvičniach merať teplotu vnútorných priestorov, aké sú možnosti a spôsoby vetrania, ďalej zabezpečenie prívodu pitnej a teplej vody, dodržiavanie požiadaviek na priestorové usporiadanie, na osvetlenie, v akom stave sú podlahové krytiny, ale tiež či sa telocvične využívajú na mimoškolské aktivity, koľko hodín telesnej výchovy žiaci počas týždňa mávajú, ako sú zaradené do rozvrhu, počty cvičiacich žiakov a v neposlednom rade dodržiavanie schváleného prevádzkového poriadku,“ informuje Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.


K najčastejším nedostatkom v telocvičniach patrili poškodené protišmykové nátery na parketách, nedostatočné alebo nevhodné odvetrávanie, zlý technický stav okien, opotrebované podlahy a umyvárne, porušené dlažby, obklady, maľovky a povrchy stien, chýbajúca sanita, poškodená izolácia strechy, ale i nedostatočná ochrana svietidiel a okien, chýbajúca teplá voda, nefunkčné sprchy a niekde aj pleseň na stenách.


Súčasne je potrebné zdôrazniť aj pozitívne zistenia, že v niektorých školách boli zaznamenané opravy a údržby telovýchovných traktov, vrátane kompletných alebo čiastočných rekonštrukčných prác.


V rámci mimoriadnej kontroly boli školám v prípade zistených nedostatkov uložené nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov s príslušnými lehotami na ich odstránenie.


Hlavný hygienik SR plánuje komplexnú správu o výsledkoch a zisteniach mimoriadnej kontroly zaslať aj vyšším územným celkom, aby získali bližšie informácie o stave telocviční v rámci jednotlivých krajov, s cieľom napomôcť pri hľadaní riešenia ako zlepšiť technický stav telocviční.Zaradenie a počty hodín telesnej a športovej výchovy


,,Kontrolované školy dodržiavajú počty hodín telesnej výchovy v súlade so školským vzdelávacím programom, na základných sú to obvykle dve hodiny, ojedinele tri hodiny týždenne. Na stredných školách závisí počet hodín od konkrétneho učebného alebo študijného odboru, je veľmi variabilný a pohybuje sa od jednej do troch hodín týždenne. Menej hodín, spravidla iba hodinu týždenne, mávajú žiaci v zariadeniach duálneho vzdelávania, ktorí absolvujú intenzívnu prax. Najviac  hodín – štyri až päť, prípadne aj viac, zasa mávajú študenti z tried so športovým zameraním,“ hovorí doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR.


Pokiaľ ide o prevádzkové nedostatky, najčastejším problémom bolo zaradenie telesnej výchovy do rozvrhu. ,,Zdvojené, ani nulté hodiny nie sú šťastným riešením, ráno môže byť dynamická hodina telocviku pre detský organizmus príliš veľký nápor. Vhodnejšie je, ak sa zaradí hodina dopoludnia, nie vždy je to však, z rôznych dôvodov možné,“ vysvetľuje doktorka Jana Hamade. Pozitívne hodnotí, že väčšina škôl využíva na športovanie detí aj verejné ihriská alebo záhrady, športové haly, lesoparky, alebo kryté plavárne.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky