Tlačová správa - semináre "Posilnenie inštitucionálnych a technických kapacít na hodnotenie dopadov na zdravie" a "Prevencia neprenosných ochorení" Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 24 Jún 2009 15:29

V rámci plnenia Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/ na roky 2006/2007 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR na pôde MZ SR dve dôležité podujatia.

 

V dňoch 27.-28. septembra 2007 sa konal seminár pod názvom " Posilnenie inštitucionálnych a technických kapacít na hodnotenie dopadov na zdravie" za účasti predstaviteľov MZ SR, zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, nad ktorým prevzal záštitu hlavný hygienik SR Doc.MUDr.Ivan Rovný,PhD.,MPH.

 

Náplňou podujatia bolo oboznámenie účastníkov s jednotlivými postupmi hodnotenia vplyvu na zdravie, so zdravotnými determinantmi, s hodnotením zdravotného rizika a s odporúčaniami pre rozhodnutie HIA /Health Impact Assesment/.

 

Cieľom seminára bolo vytvorenie pracovnej skupiny pre hodnotenie dopadov na zdravie na Slovensku. Účastníci seminára súčasne vyjadrili potrebu vymedziť postavenie pracovnej skupiny, ktorá by vyústila v legislatívne úpravy a z ktorej by vyplynula povinnosť posudzovať strategické materiály z pohľadu vplyvu/dopadu na verejné zdravie.

V závere seminára obdřžali účastníci seminára z rúk predstaviteľov UVZ SR Certifikáty o absolvovaní školenia.

 

Dňa 2. októbra 2007 sa stretli zástupcovia kardiologickej a onkologickej obce , odborníci na problematiku nadváhy a obezity, predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v čele s hlavným hygienikom SR Doc.MUDr.Ivanom Rovným,PhD.,MPH.na seminári pod názvom " Prevencia neprenosných ochorení".

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností jednotlivých zúčastnených pri tvorbe Národného onkologického programu, Národného kardiovaskulárneho programu a Národného programu na prevenciu obezity. Ako sa zhodli jednotlivý účastníci stretnutia, práca na národných programoch je z hľadiska odbornej náplne ako aj komplexnosti a súvisiacich problémov pomerne náročná. Napriek tomu je predpoklad vytvorení programov v blízkej budúcnosti.

 

Na záver seminára vyjadrili zástupcovia seminára podporu novelizácii zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.