Rímska deklarácia o výžive Tlačiť
Tlačové správy
Štvrtok, 04 December 2014 15:02

V dňoch 19. – 21. novembra 2014 sa Ríme konala druhá medzinárodná konferencia o výžive (INC2) pod vedením Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a  Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Konferencie sa zúčastnili poprední predstavitelia a zástupcovia vlád, významné politické a spoločenské osobnosti zo 196 krajín sveta.


Prvá takáto konferencia sa konala v roku 1992 a jej záväzkami bolo znížiť hlad a podvýživu svetovej populácie. Nové výzvy na dosiahnutie cieľov má za úlohu riešiť Rímska deklarácia o výžive a Rámec aktivít pre vykonávanie deklarácie.


Rímska deklarácia
o výžive má za cieľ riešiť nedostatočnú výživu vo všetkých svojich podobách a hľadať možnosti jej riešenia počas najbližších desiatok rokov.


Nedostatočná výživa, vrátane podvýživy, nedostatku výživových látok, nadváha a obezita predstavujú nielen negatívny vplyv na zdravie človeka, ale aj mimoriadnu záťaž z hľadiska sociálnych a ekonomických dôsledkov pre jednotlivca, rodiny, spoločenstvá a štáty. Faktory, ktoré vedú k nedostatočnej výžive v globálnom kontexte sú chudoba, nedostatočný prístup k primeraným kvalitným potravinám, nedostatočná výživa dojčiat a malých detí, slabý prístup k vzdelaniu, systémom zdravotnej starostlivosti a pitnej vode, ako aj zmeny v životnom prostredí, vplyv klimatických zmien na kvalitu a rozmanitosť vyrábaných potravín a v neposlednom rade humanitárne a dlhotrvajúce spoločenské krízy.


Slovenská republika vyjadrila podporu Rímskej deklarácie pred konaním medzinárodnej konferencie INC2. Mnohé z aktivít má v súčasnosti premietnutých do národných programov – zameraných najmä na dosiahnutie postupného znižovania rizikových faktorov vo výžive,  ku ktorým patria napr. celkové tuky, trans mastné kyseliny, cukry a kuchynská soľ a znižovania neprenosných ochorení (KVO, nádorové ochorenia, diabetes). Ciele a aktivity sa stotožňujú so zámermi a cieľmi Zdravie 2020 a s prijatými cieľmi Viedenskej deklarácie o výžive z r. 2013.


Deklaráciou sa štáty zaväzujú
:

  • odstrániť hlad, zabrániť nedostatočnej výžive a zároveň odvrátiť trendy vedúce k nadváhe a obezite;

  • zvýšiť investície do účinných zásahov na zlepšenie stravovania a výživy ľudí;

  • zlepšiť trvalo udržateľné potravinové systémy, tak aby spĺňali potreby ľudí v oblasti výživy;

  • zdôrazniť význam potravy v národných stratégiách a programoch;

  • posilniť ľudské a inštitucionálne kapacity na riešenie nedostatočnej výživy, a to najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a inovácií;

  • podporovať súčinnosť krajín;

  • vypracovať politiky, programy zamerané na zabezpečenie zdravého stravovania počas celého života;

  • zlepšiť postavenie ľudí a vytvoriť prostredie umožňujúce informovaný výber potravín.


Podrobné informácie o konferencii sa nachádzajú na oficiálnej webovej stránke http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar


Slovenský preklad Rímskej deklarácie o výžive sa nachádza v prílohe k tejto informácii. (pdf)