Tlačivá Tlačiť

Žiadosť o vydanie rozhodnutia alebo zaväzného stanoviska


Žiadosť o vydanie rozhodnutia k ambulantnému predajuOznámenie závažného poškodenia zdravia spôsobeného kozmetickým výrobkomPodanie podnetu na kozmetické výrobky


Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb


Ohlásenie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2


Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4


Odborná spôsobilosť


Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov žiarenia


Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia