Tlačivá Tlačiť

Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska

Žiadosť o vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju

Oznámenie závažného poškodenia zdravia spôsobeného kozmetickým výrobkom

Podanie podnetu na kozmetické výrobky

Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Ohlásenie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2

Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4

Odborná spôsobilosť

Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov žiarenia

Oznamovanie do centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zavedenie nového technologického postupu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov