Nájom nebytového priestoru - Kávomat Tlačiť
Streda, 07 Október 2015 10:17

Ponuka na prenájom nebytového priestoru o rozlohe 1 m² nachádzajúceho sa na prízemí v budove Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava. Priestor je určený na umiestnenie kávomatu. Výška trhového nájomného, t.j. minimálna cena za nájom priestoru je určená 489,00€ bez DPH/m²/rok.
 

Dátum zverejnenia ponuky:

24.09.2015

Začiatok lehoty na doručovanie ponúk:

25.09.2015

Koniec lehoty na doručovanie ponúk:

08.10.2015Poznámka k ponuke:


Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, IČO: 00 607 223, v zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nebytového priestoru o rozlohe 1 m² nachádzajúceho sa na prízemí v budove Úradu verejného zdravotníctva SR. Cenové ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením presnej adresy odosielateľa a s označením „NEOTVÁRAŤ– Nájom – Kávomat“, poštou alebo osobne do podateľne správcu na adrese Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava najneskôr do 8.10.2015 do 14.00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne správcu vyjadrené v EUR bez DPH jednou pevnou sumou, pričom Úrad verejného zdravotníctva SR nie je platcom DPH. Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia alebo nebude spĺňať požadované podmienky alebo nebude vyjadrená pevnou cenou v euro, táto nebude akceptovaná. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, je správca povinný od ponuky odstúpiť. V prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú cenu, aspoň vo výške trhového nájomného, budú vyzvaný na zvýšenie cenovej ponuky. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo podľa § 8a ods. 5 bod b) zrušiť osobitné ponukové konanie.