Svetový deň vody 2016 – Výsledky analýz ÚVZ SR Tlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 23 Marec 2016 14:10

is_pitna_vodaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 21. marca 2016 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody
z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).


Nevyhovujúce výsledky analyzovaných ukazovateľov sú označené červenou farbou. Z celkového počtu 100 analyzovaných vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt, ktoré sú definované nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
v znení neskorších predpisov
v ukazovateli dusičnany 29 vzoriekv ukazovateli dusitany 2 vzorky.


Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany však nie sú dostatočné
na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja PITNÁ a zdravotne bezpečná. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru (podľa citovaného nariadenia).


Výsledky vyšetrených vzoriek (pdf)


Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 02/49 284 383

Posledná úprava Streda, 23 Marec 2016 14:30