Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 18 December 2018 08:12

Aktualizovaná informácia


§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmeny, ktoré nastanú v personálnom obsadení v prácach v kategórii 2 neskôr v priebehu roka, sa dodatočne neaktualizujú.


Zamestnávateľ oznamuje údaje týkajúce sa kategórie práce 2 podľa posudku o riziku, ktorý obsahuje aj kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia na konkrétnom pracovisku. Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia). Z uvedeného je zrejmé, že každý zamestnávateľ by mal podľa posudku o riziku vedieť, aké práce na jeho pracoviskách sú zaradené do kategórie 2 a tie sú predmetom elektronického oznámenia.


Ak zamestnávateľ nemá vypracovaný posudok o riziku a nepozná kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, môže si vybrať pracovnú zdravotnú službu, ktorá mu posúdenie zdravotného rizika, teda písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác vypracuje. Zoznam poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby je na tejto internetovej stránke v ľavom stĺpci s označením PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA. Upozorňujeme, že posúdenie rizika a kategorizácia prác musí byť v súlade s právnymi predpismi v ochrane zdravia pri práci, ktoré sú tiež na tejto internetovej stránke v ľavom stĺpci s označením Preventívne pracovné lekárstvo.


Na zamestnávateľa, ktorý nemá zamestnancov, vykonávajúcich práce v kategórii 2, sa oznamovanie kategórie práce 2 nevzťahuje, teda neposiela žiadne oznámenie, ani „negatívne“.

Oznámenie kategórie práce 2 sa vzťahuje k stavu k 31.12.2019, teda ak v tento deň zamestnávateľ nemal zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 2, oznamovacia povinnosť sa ho netýka.


Informácia o faktoroch práce a pracovného prostredia, pôsobiacich na zamestnancov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia súvisiacich s prácou, zabezpečí prehľadnosť a informovanosť o pracovných expozíciách zamestnancov (teda o vystavení faktorom práce a pracovného prostredia, ktoré môžu mať potenciálne škodlivý vplyv na zdravie). Rámcová smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a jej jednotlivé samostatné vykonávacie smernice, týkajúce sa expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia, ustanovujú zamestnávateľom povinnosti na ochranu zdravia zamestnancov pri práci pri výskyte faktoru práce a pracovného prostredia. Z toho dôvodu je potrebné evidovať a poznať mieru expozície jednotlivým faktorom práce už na úrovni kategórie 2 a to aj na celoslovenskej úrovni.


Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2,
ktorý je možné vyplniť priamo z tejto internetovej stránky Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo zo stránky slovensko.sk (kde je  aktualizovaný formulár za rok 2019 dostupný od pondelka 09.12.2019); linky a informácie sú nižšie. Je na zamestnávateľovi, ktorý z dvoch uvedených spôsobov si zvolí, Úrad verejného zdravotníctva SR sa k zvolenému spôsobu vyplnenia nevyjadruje. Formulár sa zasiela vždy iba jedným zvoleným spôsobom, teda buď iba zo stránky ÚVZ SR, alebo iba zo stránky slovensko.sk.

Vyplnenie formuláru cez stránku slovensko.sk vyžaduje elektronický občiansky preukaz s čipom, ale formulár sa odošle priamo a aj potvrdenie o doručení bude zaslané automaticky do elektronickej schránky zamestnávateľa. Zároveň tento spôsob vyplnenia nepreťažuje sieť Úradu verejného zdravotníctva SR a nedochádza k spomaleniu pri vypĺňaní.


Nižšie v usmerneniach na vyplnenie (žlté políčka v tabuľke) je pre každý formulár uvedený návod ako ho vyplniť, kam ho odoslať, čo robiť v prípade veľmi veľkého rozsahu údajov, ak dôjde k spomaleniu alebo k problémom so skriptom, alebo čo robiť, ak zamestnávateľ dodatočne zistí v odoslanom formulári chybu a ako ju opraviť.

Pre správne vyplnenie a odoslanie akéhokoľvek formuláru je nevyhnutné prečítať si najprv príslušné usmernenie na vyplnenie.


Po prijatí kompletne vyplneného a správne zaslaného elektronického formuláru a jeho automatickom zaradení do databázy bude zamestnávateľovi automaticky zaslané Potvrdenie o prijatí elektronického oznámenia, teda  o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2. Toto potvrdenie bude zaslané do elektronickej schránky zamestnávateľa na ÚPVS (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/) a to spravidla v noci. Elektronickou schránkou sa teda nemyslí e-mailová schránka. V tejto súvislosti upozorňujeme poverených zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nemajú prístup do elektronickej schránky zamestnávateľa, že nie je v kapacitách Úradu verejného zdravotníctva SR informovať ich namiesto zamestnávateľa o tom, či im bolo zaslané potvrdenie do elektronickej schránky, subjekty sú povinné orientovať sa vo svojej elektronickej schránke a zabezpečiť si tieto informácie v rámci svojej spoločnosti, nie prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva SR.

Subjektom, ktoré nemajú zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS, bude potvrdenie o prijatí zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v úvode elektronického formuláru. Registratúrny systém Úradu verejného zdravotníctva SR následne automaticky zabezpečí distribúciu databázy údajov príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva podľa uvedených miest výkonu práce (pracovísk).


Úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.


Ak máte akékoľvek otázky, je potrebné prečítať si najskôr Usmernenie na vyplnenieOdpovede na najčastejšie otázky.

Ak nenájdete odpovede, kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR na e-mailovej adrese uvedenej v Usmernení na vyplnenie  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  (prípadne na telefónnych číslach 02/49 284 241, 02/49 284 361 a 02/49 284 248).


Linky:

 

Vyplnenie elektronického formuláru priamo z tejto internetovej stránky www.uvzsr.sk

elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2

usmernenie na vyplnenie cez www.uvzsr.sk  (vyplnený formulár sa zasiela ako príloha vo formáte xml na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

 

Vyplnenie elektronického formuláru cez internetovú stránku slovensko.sk

služba „Oznamovanie kategórie práce 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka“

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=314355

usmernenie na vyplnenie cez slovensko.sk
ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - FAQ

Posledná úprava Utorok, 14 Január 2020 14:00
 
Informácia pre spotrebiteľov - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opakovane upozorňuje spotrebiteľov na predaj napodobnenín parfumov Tlačiť E-mail
Streda, 30 Január 2019 14:22

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamenal v rokoch 2018 a 2019 zvýšený nárast podaní spotrebiteľov proti internetovým obchodom www.theperfumshop.world, www.parfumy.website, www.vonnyparfum.club a https://outletparfemy.com , ktoré v slovenskom a v českom jazyku ponúkajú napodobeniny parfumov výrobcov známych svetových značiek. V podmienkach predaja uvádzajú, že vyobrazené originálne parfumy na stránke slúžia výlučne pre porovnanie a predajca nie majiteľom ich licencií.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Je Štokholmský dohovor týkajúci sa znižovania množstva perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v životnom prostredí a v ľudskej populácii účinný? To pomôže odhaliť celosvetová štúdia zisťovania obsahu týchto látok v materskom mlieku Tlačiť E-mail
Piatok, 05 Apríl 2019 07:01

popsSlovenské matky sa môžu zúčastniť tejto štúdie, do ktorej sa bude nábor realizovať počas druhého a tretieho štvrťroka 2019. V Slovenskej republike bude štúdiu realizovať Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), pričom nábor matiek sa bude realizovať v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici a Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.  


Získané informácie o koncentráciách POPs v materskom mlieku prispejú k ochrane životného prostredia, bezpečnosti potravín a v konečnom dôsledku k zlepšeniu zdravia obyvateľstva.


Celosvetový dohovor týkajúci sa POPs – Štokholmský dohovor, vstúpil do platnosti v roku 2004. Jeho hlavným cieľom je znižovanie množstva určitých škodlivých chemických látok v životnom prostredí a v ľudskej populácii.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: V prekúrených miestnostiach sa ľahšie šíria virózy, nastavte si teploty optimálne PDF Tlačiť E-mail
Streda, 23 Január 2019 10:10

frost-on-windowVýskyt viróz sa častokrát mylne pripisuje iba chladnému počasiu, avšak ich šíreniu sa darí aj v príliš prekúrených miestnostiach. Ochorieť možno ľahko aj pri vystavení sa prudkým zmenám teplôt, ktoré pôsobia na organizmus pri prechode z exteriéru do interiéru a opačne. V teplých priestoroch sa všeobecne sústreďuje viac vírusov a baktérií.
„Počas zimných mesiacov je z hľadiska prevencie pred ochorením potrebné v každej obývanej miestnosti udržiavať určitú optimálnu teplotu," radí RNDr. Oľga Miklánková z Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

Posledná úprava Streda, 23 Január 2019 11:27
Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2019 ,,Nenechať nikoho bokom“ Tlačiť E-mail
Pondelok, 15 Apríl 2019 14:06

sdv2019_logoÚstrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody bolo na základe Organizácie Spojených národov „Nenechať nikoho bokom“. Snažila sa poukázať na spravodlivý a rovnaký prístupu k vode pre všetkých, nakoľko miliardy ľudí stále žijú bez pitnej vody  z rôznych dôvodov (napr. pohlavie, rasa, národnosť, náboženstvo, jazyk, ekonomický a sociálny stav, degradácia životného prostredia, zmena klímy, rast populácie, konflikty, nútené vysídľovanie a migrácia).
 

ÚVZ SR a vybrané RÚVZ (31) poskytovali bezplatne orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov (Obr. č. 1) pre dva vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody: DUSIČNANY a  DUSITANY, ktoré patria k najčastejším kontaminantom vlastných studní a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné najmä pre malé deti. Informácie, týkajúce sa organizovania SDV v podmienkach jednotlivých úradov boli pred 21. marcom 2019 zverejnené v médiách, na webových sídlach a nástenkách ÚVZ SR a RÚVZ. 

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 153