Preventívne pracovné lekárstvo


PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
 

ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB

PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
  
SMERNICE (ES), KTORÉ BOLI PREBRANÉ DO PRÁVNYCH PREDPISOV SR SÚVISIACICH S BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU ZDRAVIA PRI PRÁCI (pdf)Psychická pracovná záťaž Tlačiť E-mail
Streda, 01 Júl 2009 13:40

Literárne zdroje k metódam na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže a senzorickej záťaže pri práci, uvedeným vo vyhláške MZ SR 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci:

  • Hladký, A. - Matoušek, O.: Štandardná metodika na hodnotenie úrovne pracovných podmienok z hľadiska neuropsychickej záťaže. Príloha č. 2 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, 1990, 54 s. (Lekárske knižnice, knižnice RÚVZ)

  • Hladký, A. - Židková, Z.: Metódy hodnotenia psychosociálnej pracovnej záťaže. Metodická príručka. Univerzita Karlova, Praha 1999, 78 s. (Štátna vedecká knižnica v Košiciach)

 
Ako odstrániť alebo znížiť expozíciu hluku zamestnancov pri práci (How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work) Tlačiť E-mail
Streda, 01 Júl 2009 13:37

Ako odstrániť alebo znížiť expozíciu hluku zamestnancov pri práci (How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work) (pdf)

Právne nezáväzná príručka o osvedčených postupoch pre uplatňovanie Smernice 2003/10/ES o hluku pri práci (vyd. Európska komisia, 2009)

 
ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB Tlačiť E-mail

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM BOLO VYDANÉ, ODOBRATÉ ALEBO ZMENENÉ OPRÁVNENIE NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB (pdf)

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE OPRÁVNENIA NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATEĽOV ALEBO PRÁVNICKÉ OSOBY

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE OPRÁVNENIA NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB PRE FYZICKÉ OSOBY ALEBO ZALOŽENÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

Platnosť oprávnení na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR

OCHRANA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI S AZBESTOM (§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z.)

VYMEDZENIE VEĽMI TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ A TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ, U KTORÝCH SA PREUKAZUJE ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA PRÁCU


Posledná úprava Streda, 24 Máj 2017 10:45
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 4