Preventívne pracovné lekárstvo


PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
 

ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB

CHEMICKÁ BEZPEČNOSŤ V SR

PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
  
SMERNICE (ES), KTORÉ BOLI PREBRANÉ DO PRÁVNYCH PREDPISOV SR SÚVISIACICH S BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU ZDRAVIA PRI PRÁCI (pdf)Platnosť oprávnení na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR Tlačiť E-mail
Piatok, 09 September 2011 11:34

Oprávnenia, ktoré boli vydané Úradom verejného zdravotníctva SR od 1.6.2006 podľa § 10 ods. 7 písm. b) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a po jeho zrušení od 1.9.2007 vydané podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s dobou platnosti päť rokov, platia na dobu neurčitú a to na základe priamej aplikácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (čl. 11).


Čítať celý článok...
 
Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 December 2010 15:37

Podľa Čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa § 63a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

 

V prípade osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, ktoré stratili platnosť pred 31. májom 2010, je potrebné obrátiť sa na regionálne úrady verejného zdravotníctva v sídle kraja, ktoré majú zriadené komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami.

 

Čítať celý článok...
 
Podrobnosti posudku o riziku a návrhu na zaradenie prác do kategórie rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia Tlačiť E-mail
Piatok, 05 November 2010 09:15

Údaje o faktoroch práce a pracovného prostredia pre každú profesiu alebo činnosť (pre ionizujúce žiarenie požiadavky nie sú stanovené v právnom predpise)

 

-    názov profesie alebo činnosti,

-    posúdenie rizika,

-    popis (charakteristika) práce, podmienky práce, spôsob výkonu práce, obsluha zdrojov žiarenia,

-    expozícia faktormi práce a pracovného prostredia

  • ionizujúce žiarenie,

-     charakteristiky a vlastnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia, obalov rádioaktívnych žiaričov, tienení, OOPP (dostupnosť, účinnosť), ochranných pomôcok a zariadení, rádioaktívnych odpadov,

-     relevantné expozičné cesty (vonkajšie ožiarenie, povrchová kontaminácia tela, vnútorná kontaminácia),

-     radiačné parametre na pracovisku, druhy žiarenia, energia žiarenia, príkony dávky, rádioaktívna kontaminácia ovzdušia a povrchov, hlavné rádionuklidy,

-     popis kontrolovaných pásiem, sledovaných pásiem a pásiem s obmedzeným prístupom,

-     časová stabilita (premenlivosť) radiačných parametrov, priestorové rozloženie,

Čítať celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Streda, 01 Júl 2009 15:30
Príručka - Ochrana zdravia pred hlukom v hudobnom a zábavnom priemysle
 
Psychická pracovná záťaž Tlačiť E-mail
Streda, 01 Júl 2009 14:40

Literárne zdroje k metódam na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže a senzorickej záťaže pri práci, uvedeným vo vyhláške MZ SR 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci:

  • Hladký, A. - Matoušek, O.: Štandardná metodika na hodnotenie úrovne pracovných podmienok z hľadiska neuropsychickej záťaže. Príloha č. 2 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, 1990, 54 s. (Lekárske knižnice, knižnice RÚVZ)

  • Hladký, A. - Židková, Z.: Metódy hodnotenia psychosociálnej pracovnej záťaže. Metodická príručka. Univerzita Karlova, Praha 1999, 78 s. (Štátna vedecká knižnica v Košiciach)

 
Ako odstrániť alebo znížiť expozíciu hluku zamestnancov pri práci (How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work) Tlačiť E-mail
Streda, 01 Júl 2009 14:37

Ako odstrániť alebo znížiť expozíciu hluku zamestnancov pri práci (How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work) (pdf)

Právne nezáväzná príručka o osvedčených postupoch pre uplatňovanie Smernice 2003/10/ES o hluku pri práci (vyd. Európska komisia, 2009)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 4