Problematika fajčenia a alkoholu

Prestaň a vyhraj 2012Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov Tlačiť E-mail

Nové povinnosti v súvislosti s novelou zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov po prijatí NR SR 17. 2. 2009

 

Poskytovanie informácií

 1. Mení sa obsah správy, ktorú sú povinní výrobcovia, dovozcovia a distribútori predkladať Ministerstvu zdravotníctva SR v smere zjednodušenia a kompatibility s hláseniami z krajín EÚ.

 

Regulácia predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie

 1. Zákon upravuje podmienky aj na výrobky, ktoré neobsahujú tabak a sú určené na fajčenie (elektronická cigareta, bylinné cigarety...)

 2. Zakazuje sa predaj výrobkov, ktoré neobsahujú tabak a sú určené na fajčenie v predajniach potravín, v zdravotníckych zariadeniach, formou podomového a zásielkového predaja.

 3. Zakazuje sa predaja tabakových výrobkov z automatov.

 4. Úplne sa zakazuje sa predaj v školách, školských zariadeniach, študentských domovoch, v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, na vysokých školách.

 

Regulácia fajčenia na verejných miestach

 1. Zákaz fajčenia na verejných letiskách.

 2. Zákaz fajčenia vo všetkých dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy bez možnosti zriaďovania fajčiarskych vozňov.

 3. Zákaz fajčenia v areáloch zdravotníckych zariadení

 4. Zákaz fajčenia vo úradných budovách, v divadlách, kinách, v predajniach, na výstaviskách, múzeách a galériách.

 5. Zákaz fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia.

Na účely tohto zákona je zariadenie spoločného stravovania také zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Povinnosť sa nevzťahuje na bary, kde sa nevyrábajú, nepripravujú a nepodávajú pokrmy, respektíve jedlá.

 1. Zákaz fajčenia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 

Informovanie verejnosti

 1. V priestoroch, kde je zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na akých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

 

Kontrola

 1. Kontrolu fajčenia na zastávkach verejnej dopravy budú vykonávať okrem obcí aj orgány Policajného zboru SR.

 

Sankcie

 1. Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe -podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie povinností zabezpečením oznamov pre verejnosť na zákaz fajčenia a zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

 2. Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe -podnikateľovi a právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia na verejných miestach v zmysle zákona okrem zastávok verejnej dopravy a prostriedkov verejnej dopravy.

 

V súvislosti s novými povinnosťami, ktoré vyplývajú z novely zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov po prijatí NR SR dňa 17. 2. 2009, ÚVZ SR upozorňuje na ich dôsledné dodržiavanie, ktoré chce dosiahnuť aj v rámci sprísnených  kontrol.

 
Vláda SR schválila Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 Tlačiť E-mail

Vláda SR schválila uznesením č. 438 dňa 2. júla 2008 návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010.

Materiál návrhu Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bol predložený na rokovanie vlády SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2007 k návrhu Národného programu kontroly tabaku, podľa ktorého v bode B. vláda Slovenskej republiky poverila ministra zdravotníctva Slovenskej republiky predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 896/2003 a Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 667/2003 vyslovili súhlas s ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, čím sa Slovenská republika zaviazala dlhodobo a komplexne prijímať opatrenia s cieľom znižovania zdravotných, sociálnych a ekonomických dosahov spôsobených užívaním tabakových výrobkov.

V súvislosti s prijatím Národného programu kontroly tabaku a ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku bolo preto potrebné prijatie Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010, kde sú charakterizované konkrétne úlohy, časový rámec, zodpovednosť a finančné požiadavky.

Predkladateľ pri koncepcii tohto dokumentu vychádzal z písomných návrhov štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev, ktoré sú zodpovedné za realizáciu Národného programu kontroly tabaku.

Návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bol s pripomienkami prijatý na zasadnutí Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku 18. 4. 2008.

V rámci rozporového konania s Ministerstvom financií dňa 23. 6. 2008 bolo konštatované, že na národné programy a projekty získali jednotlivé ústredné orgány štátnej správy finančné prostriedky. V prípade, že návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 bude prijatý na rokovaní vlády Slovenskej republiky, je nevyhnutné, aby jednotlivé rezorty vyčlenili na jeho plnenie finančné prostriedky, ktoré sú určené na plnenie národných programov.

 
Svetový deň bez tabaku 2008 Tlačiť E-mail

Svetový deň bez tabaku 2008

Úrad verejného zdravotníctva SR získal ocenenie od Slovenskej lekárskej spoločnosti za aktivity v oblasti kontroly tabaku

 

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý si pripomíname 31. mája, sa v priestoroch reštaurácie Alizé na Hurbanovom námestí v Bratislave dňa 22. mája 2008 uskutočnila tlačová konferencia pod záštitou farmaceutickej spoločnosti Pfizer v spolupráci s  Kanceláriou WHO na Slovensku,  s Úradom verejného zdravotníctva SR  a  s občianskym združením  Stop fajčeniu.

Na tlačovej konferencii si prevzali ocenenia za prínos v oblasti boja proti fajčeniu z rúk predsedu Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. a predstaviteľov spoločnosti Pfizer viaceré slovenské osobnosti a organizácie. Úrad verejného zdravotníctva SR získal takisto jedno z ocenení, ktoré prevzala zástupkyňa hlavného hygienika SR pre ekonomické činnosti Ing. Daniela Dobáková.

Medzi ďalšími ocenenými boli Darina Sedláková zo Svetovej zdravotníckej organizácie, Elena Kavcová z Národnej koalície na kontrolu tabaku, prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká, Úrad verejného zdravotníctva, predseda občianskeho združenia Stop fajčeniu Peter Šťastný a novinárka denníka Pravda Bianka Stuppacherová-Popovičová.

Užívanie tabaku stále patrí k najzávažnejším rizikovým faktorom rozvoja ochorení, na ktoré v súčasnosti zomiera viac ako polovica ľudí na celom svete. Väčšina z nich začína s fajčením už pred 18. rokom a takmer štvrtina z nich dokonca už pred dovŕšením 10. roku. Je zrejmé, že deti, ktoré začínajú experimentovať s fajčením v nižšom veku, sú náchylnejšie stať sa náruživými fajčiarmi a ťažšie s tým prestanú.

 

Tohtoročný Svetový deň bez tabaku zameriava svoju kampaň na nasledovné posolstvo:

"Jeden z najefektívnejších spôsobov, akým krajiny môžu chrániť mladých ľudí pred experimentovaním a reálnou hrozbou stať sa fajčiarmi, je zakázať všetky formy priamej a nepriamej propagácie, vrátane podpory podujatí sponzorovaných tabakovým priemyslom".

 

Prostredníctvom hesla MLÁDEŽ BEZ TABAKU chce Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zdôrazniť fakt, že najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku závislosti sú mladí ľudia. Zároveň volá po úplnom zákaze reklamy, propagácie a sponzorovania tabakových produktov zo strany výrobcov, s cieľom znížiť užívanie tabaku medzi mladými. Svetový deň bez tabaku je ideálnou príležitosťou pre rodičov - fajčiarov, aby začali chrániť svoje deti a mládež pred týmto smrtiacim návykom.

V rámci programu tlačovej konferencie vystúpili s krátkymi príspevkami MUDr. Darina Sedláková, MPH, PhDr. Róbert Ochaba, MPH, PharmDr. Eva Kaszásová a Mgr. Peter Šťastný.

 

Predzvesťou Svetového dňa bez tabaku bolo edukačno-zábavné podujatie "Deň bez cigarety", ktoré sa uskutočnilo 24. mája 2008  v čase od 13:00 do 18:00 v areáli štrkoveckého jazera v Bratislave. V dňoch od 30. mája do 27. júna 2008 sa bude pri príležitosti iniciatívy "Mládež bez tabaku" vo viacerých mestách Slovenska organizovať testovanie závislosti obyvateľstva od nikotínu. Zisťovanie závislosti sa bude realizovať prostredníctvom Fagestromovho dotazníka závislosti od nikotínu, zisťovaním hladiny CO vo vydychovanom vzduchu a fajčiari budú mať možnosť konzultovať svoje výsledky s odborníkom z pľúcneho lekárstva.

 

Súčasné aktivity Úradu verejného zdravotníctva SR v kontrole tabaku

 

 

  

 

 
31. máj - Svetový deň bez tabaku Tlačiť E-mail

Svetový deň bez tabaku - 31. máj 2008

TABAK - bez mládeže

 

Tabak je jednou z najväčších preventabilných príčin úmrtí na svete. Približne 1,8 miliardy mladých ľudí (10 - 24 ročných) žije na tomto svete, pričom až 85 % detí a mládeže žije v rozvojových krajinách. Z tohto hľadiska je experimentovanie s fajčením a výskyt fajčenia najčastejší práve v rozvíjajúcich sa krajinách, kde priemerný vek dožitia je nižší ako v iných rozvinutých krajinách. Tabaková závislosť je jedným z rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú štatistiky chorobnosti a úmrtnosti na vybrané druhy ochorení v celom svete.

Prostredníctvom hesla TABAK - BEZ MLÁDEŽE chce Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazniť fakt, že najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku závislosti, sú mladí ľudia, ktorí nedosiahli vek plnoletosti. Nikotín je vysoko návyková látka, ktorá po dlhšom užívaní vedie k závislosti. Väčšina závislých dospelých začala užívať tabak pred 18 rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy, ktoré sa realizovali aj na Slovensku. Najväčšia skupina ľudí začína s fajčením pred 15 rokom života. Narastá počet mladých ľudí, ktorí experimentujú s tabakom pred 10. rokom života. Medzinárodný prieskum Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 udáva, že na Slovensku začína experimentovať s fajčením vo veku 10 rokov a skôr až 29 % detí.  Podľa iného medzinárodného Európskeho školského prieskumu o alkohole a ostatných drogách z roku 2007, narástol počet 16-ročných fajčiarov oproti roku 2003 o 17 % u chlapcov a o 23 % u dievčat.

Z hľadiska aplikovania výchovy ku zdraviu a podpory zdravia je potrebné zamerať pozornosť aj na deti a mládež vo veku 15 - 19 rokov, ktorá predstavuje vekovú skupinu ľudí, ktorí sa najčastejšie pokúšajú prestať fajčiť, a ktorej sa to aj najčastejšie podarí. Naopak, s vyšším vekom klesá počet úspešne odvyknutých od fajčenia a narastá počet ľudí so závislosťou od tabaku.

Ďalším fenoménom je výskyt pasívneho fajčenia detí v domácnostiach a mimo svojej domácnosti. Podľa medzinárodného prieskumu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 u 13-15 ročných detí, je pasívnemu fajčeniu vystavených 47 % detí v domácnostiach.  Mimo svoje domácnosti je pasívnemu fajčeniu vystavených až 69 % detí.

Deti a mládež sú z tohto hľadiska najzraniteľnejšou sociálnou skupinou, ktorá nedobrovoľne vdychuje tabakový dym v domácnostiach. Z hľadiska výchovy ku zdraviu a podpory zdravia, by sa malo úsilie verejného zdravotníctva zaoberať práve výchovou rodičov prostredníctvom metód a foriem zdravotnej výchovy.

 

Reklama je jednou z foriem zdravotnej výchovy a podpory zdravia. Na druhej strane je reklama účinným nástrojom zvyšovania rastu tržieb mnohých firiem, z toho tabakové nevynímajúc. Svetová zdravotnícka organizácie chce preto upozorniť a vyzvať všetky krajiny sveta, aby úplne zakázali reklamu tabakových výrobkov vrátane nepriamej formy reklamy na mieste predaja tabakových výrobkov, v televíznom a rozhlasovom vysielaní, prostredníctvom e-mailu, a podpory predaja prostredníctvom uvádzania loga alebo ochranných známok výrobku na verejnosti.

Slovensko prijalo v súvislosti so vstupom do Európskej únie, ale hlavne s ohľadom na zvýšenie ochrany a podpory zdravia mnoho legislatívnych opatrení. V oblasti reklamy bol v roku 2006 prijatý návrh novely zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, kde sa vylúčila reklama tabakových výrobkov formou sponzoringu napríklad kultúrnych či športových podujatí, ktorých nepriamym cieľom bola reklama značky a firmy. Od roku 2000 platí na Slovensku zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, ktorý v rámci ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ustanovuje zákaz otvoreného alebo skrytého propagovania fajčenia či užívania alkoholu a iných omamných látok. V zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov je v rámci znižovania dostupnosti tabakových výrobkov stanovený zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

V súvislosti s ratifikáciou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, vláda SR prijala v roku 2006 Národný program kontroly tabaku, ktorý, okrem iného, stanovuje opatrenia s cieľom zníženia dostupnosti tabakových výrobkov formou úplného zákazu reklamy tabakových výrobkov. V súlade s naplnením tohto cieľa Slovensko bude musieť prijať návrh novely zákona, ktorý vylúči reklamu na mieste predaja tabakových výrobkov, ktorá nie je informáciou. V súlade s intenciami výchovy ku zdraviu je potrebné propagovať zdravý životný štýl bez tabaku u detí a mládeže. Jednou z foriem je práve reklama v elektronických a tlačových médiách. Propagácia zdravého životného štýlu v systéme podpory zdravia a výchovy ku zdraviu by mala mať rovnocenné postavenie v systéme verejného zdravotníctva na Slovensku.

 

V rámci aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je preto žiaduce:

 1. Organizovať regionálne súťaže pre fajčiarov v každom veku

 2. Poskytovať telefonické a elektronické poradenstvo ako prestať fajčiť

 3. Poskytovať individuálne a skupinové poradenstvo v poradniach

 4. Organizovať regionálne tlačové konferencie a besedy

 
PRESTAŇ A VYHRAJ 2008 - súťaž pre fajčiarov Tlačiť E-mail
 

Kancelária WHO

na Slovensku

 

 

QUIT  and  WIN  2008

Prestaň  a vyhraj

súťaž  pre  fajčiarov

 

Mimoriadne sledovaná súťaž pre fajčiarov  Prestaň a vyhraj  -  Quit and Win  je najrozšírenejšie podujatie na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v najrôznejších kultúrach sveta.

 

Cieľom súťaže  Prestaň a vyhraj  je motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podpore nefajčenia u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať tabakové výrobky.

 

Súťaž Prestaň a vyhraj organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou.

 

Súťaž je vyhlasovaná každé dva roky, pretože rok po súťaži sa koná reprezentatívny prieskum medzi účastníkmi o stave ich fajčiarskej abstinencie.

 

Pomocou súťaže Prestaň a vyhraj si na Slovensku v roku 2006 úplne odvyklo od fajčenia takmer 40 % súťažiacich. Počet denne vyfajčených cigariet obmedzilo až 30% súťažiacich. Vyplýva to z výsledkov dotazníkového prieskumu vykonaného u náhodne vybratých respondentov súťaže. Prieskum v roku 2007 realizoval Úrad verejného zdravotníctva SR za účelom zistenia dopadu a účinnosti súťaže u účastníkov po časovom odstupe.

 

Súťaž  Prestaň  a  Vyhraj je určená pre fajčiarov, ktorí neodmietajú myšlienku stať sa nefajčiarmi. Cieľom súťaže je motivovať a podporiť tých fajčiarov, ktorí sa touto myšlienkou zaoberajú a rozhodujú sa prestať fajčiť.

 

Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je i možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. Medzi dôležité motivačné nástroje patrí aj udeľovanie cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí počas obdobia jedného mesiaca prestali fajčiť.

 

Ceny do súťaže venovali:

§      Úrad verejného zdravotníctva SR  -  tlakomer  +  10 000,- Sk

§      Zdravotná poisťovňa Union  -  wellness víkend v hoteli Kaskady v hodnote 10 000,- Sk pre 2 osoby

§      Kancelária WHO na Slovensku -  rekondičný pobyt v hodnote 5 000,- Sk

 

Počas trvania kampane, ako aj  počas súťaže,  budú odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva telefonicky, mailom, poštou i osobne poskytovať informácie súvisiace s problematikou odvykania od fajčenia.

 

Hodnotenie výsledkov súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 po roku

 

Z pohľadu celkového hodnotenia efektívnosti súťaže možno konštatovať na základe výsledkov dotazníkového prieskumu Úradu verejného zdravotníctva SR, že súťaž patrí medzi efektívny prostriedok, ktorý vedie k zanechaniu fajčenia. V roku 2007 bolo oslovených 500 respondentov s návratnosťou 197 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 40% návratnosť.

 

Ø   Vyše 80% respondentov sa rozhodlo prestať fajčiť úplne

Ø   Počas jedného mesiaca trvania súťaže prestalo fajčiť 78%

Ø   Najväčšou prekážkou v prestaní s fajčením bol stres

Ø   Takmer 40% respondentov v súčasnosti vôbec nefajčí

Ø   Počas obdobia 1 roka od súťaže nepoužívalo žiadne pomôcky až 77%

Ø   Ako najväčšiu podporu k zanechaniu fajčenia 47% uviedlo členov rodiny, ďalších 15% pociťovalo podporu od kamarátov a spolupracovníkov z práce

Ø   Dostupnosť informácií o súťaži: 34% z novín a časopisov, 20% od členov rodiny...

Ø   Pre 45% respondentov bola súťaž Quit and Win nápomocná pri zanechaní fajčenia, pre 19% bola veľmi dôležitá

Ø   Súťaže sa zúčastnilo 56% vydatých/ženatých, 26% slobodných...

Ø   Do súťaže sa zapojilo 45% respondentov so stredoškolským vzdelaním, 27% má ukončené vzdelanie vysokoškolské

 

Výsledky súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 korešpondujú s výsledkami predošlých ročníkov súťaže.

 

Koordinátor súťaže:     Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Pravidlá súťaže (pdf)

 

Prihláška do súťaže (pdf)

Prihláška do súťaže (doc)


 
 
Odborný seminár Centra kontroly tabaku a alkoholu Tlačiť E-mail

Odborný seminár Centra kontroly tabaku a alkoholu

 

V dňoch 4. a 5. 12. 2007 sa v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity, v Modre - Harmónii konal odborný seminár v rámci projektu Úradu verejného zdravotníctva SR z grantu Národného monitorovacieho centra pre drogy pri Úrade vlády. Počas prvého dňa seminára odzneli prednášky na témy fajčenie, alkohol a drogy. Druhý deň sa zúčastnení rozdelili do dvoch pracovných skupín, v ktorých sa zamerali na prevenciu a poradenstvo v oblasti užívania alkoholu a tabakových výrobkov.

 

Program seminára

 

Prednášky:

 

Kontrola alkoholu z pohľadu verejného zdravotníctva

 

Prieskumy o alkohole, tabaku a ostatných drogách

 

Prevencia alkoholizmu

 

Alkohol u žiakov a študentov - droga č.1

 

Drogy ako spoločenský problém

 

Alkohol u detí a mládeže - výsledky prieskumu

 

Hodnotenie projektu o alkohole

 

Hodnotenie účinnosti súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj

 

Závery z pracovných skupín

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>