Problematika fajčenia a alkoholu

Prestaň a vyhraj 2012Svetový deň bez tabaku – 31. máj 2010 Tlačiť E-mail

„Vzťah medzi fajčením a pohlavím s dôrazom na vplyv marketingu na ženy“

            Kontrola tabakovej epidémie medzi ženami je dôležitou súčasťou komplexnej politiky kontroly tabaku. Svetový deň bez tabaku sa práve preto tento rok zameriava na škodlivé efekty tabakového marketingu, ktorý je zameraný na ženy a dievčatá.

            Na svete fajčí 1 miliarda žien, čo prestavuje až 20 % z celkového počtu fajčiarov. Zatiaľ čo u mužov dosiahla tabaková epidémia vrchol, u žien je tendencia smerujúca k zvyšovaniu podielu fajčiacich žien. Ženy sa preto stávajú jednou z hlavných cieľových skupín tabakové priemyslu, ktorý potrebuje získavať nových fajčiarov.

            Najväčším problém sa však z pohľadu rizika ohrozenia zdravia stáva zvyšujúci sa výskyt fajčenia u mladých dievčat.

            Tento trend potvrdzujú viaceré prieskumy. Monitorovanie skúseností s užívaním tabaku u  detí Slovenska vo veku 16 rokov je realizované prostredníctvom prieskumu ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs) a GYTS (Global Youth Tobacco Survey), ktorý sleduje fajčenie u 13 – 15 ročných.

 

1995

1999

2003

2007

Chlapci

34 %

40 %

39 %

51 %

Dievčatá

20 %

34 %

36 %

43 %

 

Fajčenie u 16-ročných v  SR v priebehu minulých 30 dní

Zdroj: The ESPAD Report – Alcohol and Drug Use among European 17 – 18 year old students. Sweden: CAN, 2007. 250 p. ISBN 978-91-7278-005-7.

Z tejto tabuľky je zrejmé, že situácia na Slovensku sa podľa údajov z ESPAD-u zhoršuje. Alarmujúco, až o 23 % pribudol počet dievčat, ktoré si zapálili cigaretu v priebehu minulých 30 dní (1995 – 2007). O nič ružovejšiu situáciu nebadať ani u chlapcov, kde nárast predstavuje 17 % (1995 – 2007). 

Fajčenie u 16-ročných v Európe v priebehu minulých 30 dní      

          Zdroj: The ESPAD Report – Alcohol and Drug Use among European 17 – 18 year old         students. Sweden: CAN, 2007. 250 p. ISBN 978-91-7278-005-7.

          Z pohľadu výskytu fajčenia v Európe hodnotiaca správa konštatuje, že vo všetkých krajinách Európy fajčilo počas minulých 30 dní viac ako polovica mladých ľudí vo veku 16 rokov. Vo väčšine krajín fajčili počas minulých 30 dní častejšie chlapci ako dievčatá, výnimkou je iba Švédsko. Najvyšší výskyt fajčenia spomedzi sledovaných krajín vykázala Litva.

          Podľa prieskumu GYTS u 13 – 15 ročných fajčilo cigarety v roku 2007 25 % respondentov. Pričom rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sú málo výrazné. Súčasné fajčenie cigariet uviedlo 28 % chlapcov a 24 % dievčat (In: Baška: Prevencia užívania tabaku u školskej mládeže, 2008).

 

Literárne zdroje:

1. WHO World No Tobacco Day 2010.

http:/www.who.int/tobacco/wntd/2010/announcement/en/.html

2. The ESPAD Report – Alcohol and Drug Use among European 17 – 18 year old students. Sweden: CAN, 2007. 250 p. ISBN 978-91-7278-005-7.

3. Baška, T.: Prevencia užívania tabaku u školskej mládeže. Martin: Národná koalícia na kontrolu tabaku a JLF UK, 2008, 64 s. ISBN 978-80-969767-1-3.

4. Ochaba, R., Rovný, I., Bielik, I.: Ochrana detí a mládeže – Tabak, alkohol a drogy. Bratislava, ÚVZ SR, 2009, 185 s. ISBN 978-80-7159-175-7.

 
QUIT and WIN 2010 - Prestaň a vyhraj - súťaž pre fajčiarov

Úrad verejného zdravotníctva SR každé dva roky pripravuje mimoriadne sledovanú súťaž pre fajčiarov Quit and Win (Prestaň a Vyhraj).

 

Súťaž Prestaň a Vyhraj je určená pre fajčiarov s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť v čase od 1. mája do 31. mája 2010 a urobiť tak niečo pre zdravie vlastné i svojej rodiny.

 

Súťaž Prestaň a Vyhraj organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Pomocou tejto súťaže si na Slovensku úplne odvyklo od fajčenia viac ako 30% súťažiacich.

 

V roku 2008 sa do celosvetovej súťaže Prestaň a Vyhraj zapojilo vyše 700 tisíc ľudí z viac ako 100 krajín sveta. Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je i možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. Medzi dôležité motivačné nástroje patrí aj udeľovanie cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí počas obdobia jedného mesiaca prestali fajčiť. 

 

Pravidlá súťaže 2010 (pdf)

 

Prihláška do súťaže (pdf)

 
Tlačiť E-mail
Vyhodnotenie účinnosti súťaže "Prestaň a Vyhraj 2008"
 
Svetový deň bez tabaku 31. máj 2009 na RÚVZ Tlačiť E-mail

RÚVZ Bratislava

29. mája budú pracovníci poradne  poskytovať základné informácie od 7.00 - 15.00 hod.

Tel.: 02/48281262.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Spišská Nová Ves

29. mája budú pracovníci poradne  poskytovať základné informácie a meranie CO2 na Letnej ulici, vykonávať záujemcom merania Smokerlyzerom. Súbežne bude realizovaná akcia "Vymeň cigaretu za vitamín" - Gymnázium - vyplnenie ankety.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Poprad

Akcia v príprave - zapožičanie si Smokerlyzera.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Dunajská Streda

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  pracovníčkami poradne zdravia za pomoci prístroja Smokerlyzer. K Svetovému dňu bude pre verejnosť uverejnený článok v týždenníku Csallókoz.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Svidník

"Deň otvorených dverí poradní zdravia ",  poradenstvo a vyšetrenie Smokerlyzerom.

--------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Zvolen

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  na strednej odbornej škole dopravnej a Strednej združenej škole vo Zvolene. Meranie CO2 vo vydychovanom vzduchu.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Lučenec

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  - vyšetrenie CO2. Uvedená akcia uverejnená v mestských novinách a rozhlase a propagovaná na webovej stránke.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Banská Bystrica

Príprava a realizácie akcie pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu od 25. mája do 29. mája na rôznych miestach mesta B. Bystrica a Brezno. Aktivity - meranie CO2 vo vydychovanom vzduchu, meranie krvného tlaku, percenta telesného tuku, individuálne poradenstvo na prevenciu fajčenia, edukačný materiál.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Topolčany

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť v priestoroch zasadačky RÚVZ.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Galanta 

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  v Mestskom kultúrnom stredisku v Seredi (meranie smokerlyzerom a informovanie o škodlivosti fajčenia).

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Rimavská Sobota

29. mája budú pracovníci poradne  realizovať akciu pre verejnosť meranie smokerlyzerom a informovanie o škodlivosti fajčenia vyšetrením kapacity pľúc prenosným spirometrom.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Čadca

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja Smokerlyzer v Supermarkete Terno.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Žiar nad Hronom

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja Smokerlyzer na Námestí Matice slovenskej.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Senica

Akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu v obchodnom centre

 Kaufland .

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Liptovský Mikuláš

Celodenná zdravotno-výchovná akcia pre verejnosť v spolupráci s Mestským úradom - meranie CO2 prístrojom smokerlyzer, meranie TK Omron a poradenstvo sa vyplnením dotazníka.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Košice

Cieľom aktivít k Svetovému dňu bez tabaku  je informovať rôzne vekové skupiny. Informačno-propagačná činnosť - oslovenie základných a stredných škôl - informačný leták - zdravotné varovania. Výchovno-vzdelávacia - besedy na školách  5 ZŠ. Vo vzťahu k dospelej populácií - participácia na Zdravotnom programe pre T-Systems Slovakia- poradenstvo na odvykanie od fajčenia, individuálna intervencia, stanovenie obsahu CO2 prostredníctvom smokerlyzeru. Spolupráca poradensko-vzdelávacieho charakteru pre rómskych aktivistov.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Humenné

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja smokerlyzer na námestí v Humennom a 28. mája na RÚVZ u pracovníkov RÚVZ.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Bardejov

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v obchodnom dome "Centrum".

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trnava

Klientom je vykonávané poradenstvo a meranie CO2 počas celého týždňa od 25. 05. 2009.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trebišov

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Nitra

Príprava edukačného materiálu na prevenciu fajčenia - materiál distribuovaný do škôl v spádovom území Nitra. Škola obchodu a služieb  vykonávané u študentov meranie CO2 vo

vydychovanom vzduchu pomocou Smokerlyzera. Intervenčné aktivity so zameraním na prevenciu fajčenia.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Michalovce

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v čase od 10.30 - 13.30 na námestí Osloboditeľov. Verejnosti sa budú rozdávať letáky so zameraním na škodlivosť od fajčenia (nástenka, pútač, článok ako infotext, téma ponúkaná tlači, TV, informáciu o SDBT obdržia zdravotnícke zariadenia v regióne, na všetky školy v regióne elektronickou poštou).

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Považská Bystrica

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v priestoroch nefajčiarskej internetovej kaviarne.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Žilina

K Svetovému dňu bez tabaku - Aktivity 21.- 22. 5. 2009 na dvoch stredných školách s približne 100 študentmi.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Komárno

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v Shopping Center. Podujatie bude realizované prostredníctvom lekára  a asistenta Podpory zdravia.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trenčín

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v priestoroch vestibulu Polikliniky Trenčín.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Dolný Kubín

K Svetovému dňu bez tabaku - športové dni mesta Tvrdošín - 27. 5. 2009 a aktivity na vybraných školách regiónu.

--------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Rožňava

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch polikliniky NsP sv. Barbory.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Bojnice

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch  Námestia SNP.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Martin

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch Mestského úradu Martin, alebo OD Tulip.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Nové Zámky

K Svetovému dňu bez tabaku  pre verejnosť vyšetrenie COvo vydychovanom  vzduchu

 
Kontrola fajčenia zo strany RÚVZ podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2009 Tlačiť E-mail

Kontrolná kompetencia:

 

V súvislosti s prijatím zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon č. 377/2004 Z. z. ) orgány verejného zdravotníctva vykonávajú v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. (priestupky) kontrolu fajčenia v prevádzkach a zariadeniach, ktoré sú uvedené v § 7 ods. 1 písm. b) až i):

 

 • v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach,

 • v základných školách, na stredných školách, v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk, vo vysokých školách, v študentských domovoch,

 • v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, v kultúrnych zariadeniach,

 • v uzavretých športových zariadeniach,

 • v úradných budovách,

 • v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní,

 • v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách, v galériách,

 • v zariadeniach spoločného stravovania s výnimkou zariadení, ktoré sú podrobne uvedené v písmene h) (Treba počítať s prechodným obdobím pre podnikateľov na vybudovanie stavebne oddelených priestorov podľa čl. III. zákona s účinnosťou od 1. septembra 2009).

 • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 

Sankčné opatrenia (kompetencie v rámci ukladania sankčných opatrení RÚVZ v SR):

 

 1. Orgány verejného zdravotníctva ukladajú za priestupky priestupcovi pokutu v blokovom konaní do výšky 33,- EUR a v rámci prejednávania priestupku až do výšky 331,- EUR.

 2. Orgány verejného zdravotníctva podľa § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z.  uložia pokutu tomu, kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov v blokovom konaní do výšky 33,- EUR a v rámci prejednávania priestupku až do výšky 497,- EUR.

 3. Orgány verejného zdravotníctva podľa § 10 ods. 7 zákona č. 377/2004 Z. z.  uložia pokutu od 331,- EUR do 3 319 EUR fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i) zákona č. 377/2004 Z. z..

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. orgány verejného zdravotníctva prejednávajú aj priestupky, ak fyzická osoba umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov.

 
Poradne na odvykanie od fajčenia Tlačiť E-mail

ADRESÁR PORADNÍ NA ODVYKANIE OD FAJČENIA V RÁMCI PÔSOBNOSTI

ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

 

Adresa poradne

Vedúci poradne

Telefón

E-mail

Ordinačné hodiny

RÚVZ Bratislava

Ružinovská č.8

820 09 Bratislava

MUDr. Peter Duchaj

02/48 281 262

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

telefonicky objednaní klienti

RÚVZ Spišská Nová Ves

Mickiewiczova č.6

052 20 Spišská Nová ves

MUDr. Peter Mišenda

053/442 57 56, 053/442 58 11

 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

telefonicky objednaní klienti

RÚVZ Poprad

Zdravotnícka 3

058 97 Poprad

MUDr. Viera Mitlöhnerová

052/712 58 29

 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi

07.00 -14.00

RÚVZ Dunajská Streda

Októbrová ul.(budova Materskej škôlky)

929 01 Dunajská Streda

Mária Farkašová

031/ 552 77 70

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po: 7:30 - 11:30

Ut: 7:30 - 14:30

St: 7:30 - 13:00

Št: 7:30 - 14:30

Pi: 7:30 - 14:30

RÚVZ Svidník

Sovietskych hrdinov 79 089 01 Svidník

MUDr. Ingrid Babinská, MPH

054/788 00 14 054/788 00 20

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

13:30 - 15:30 a po dohode

RÚVZ Zvolen

Študentská č.28

960 01 Zvolen

MUDr. Peter Reinhardt

045/ 532 26 21

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

14:30 - 16:00

prosíme dohodnúť sa telefonicky vopred

RÚVZ Lučenec

Petöfiho č.1

984 38 Lučenec

MUDr. Iveta Stanová

Mgr. Andrea Feteriková

047/432 05 98

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

Po:

10:00 - 12:00

RÚVZ Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1

975 56 Banská Bystrica

Mgr. Mária Schneiderová

048/415 24 26 048/436 74 24

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

telefonicky objednaní klienti

RÚVZ Topoľčany

Stummerova 1856

955 01 Topoľčany

MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH

038/532 71 31 klp.124

 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

08:00 - 09:00

RÚVZ Galanta

Hodská 373/38

924 01 Galanta

MUDr. Mário Straka

031/ 783 32 94

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut:

12:00 - 13:00

RÚVZ Rimavská Sobota

ul. S. Tomášika 14

979 01 Rimavská Sobota

MUDr.Tímea Ostrihoňová

MUDr. Janka Bérešová, MPH

047/563 11 21

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po, Ut, Št:

07:30 - 10:00

RÚVZ Čadca

Palárikova 1156

022 16 Čadca

Mária Káčeríková

041/430 26 75

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, St:

11:00 - 13:30

RÚVZ Žiar nad Hronom

Sládkovičova 484/9

965 24 Žiar nad Hronom

Elena Búryová

045/672 36 31 045/672 37 50

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

07:00 - 15:00

RÚVZ Vranov nad Topľou

Pribinova č. 95

093 17 Vranov nad Topľou

MUDr. Kvetoslava Pižemová

057/446 46 31

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

13:00 - 15:30

RÚVZ Senica

Kolónia 557

905 01 Senica

PhDr. Božena Nemravová

034/690 93 26

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

08:00 - 10:00

RÚVZ Liptovský Mikuláš

Štúrova 36

031 80 Liptovský Mikuláš

MUDr. Ľubica Benková

044/552 34 52

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut:

13:00 - 15:00

RÚVZ Veľký Krtíš

Banícka 5

990 01 Veľký Krtíš 

MUDr. Jana Adamová

047/491 17 17 047/483 07 47

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po telefonickom objednaní podľa potreby

RÚVZ Košice

Senný trh 4

040 01 Košice

Helena Semanová, DAHE

055/622 73 55

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

13:30 - 15:30

RÚVZ Humenné

ul. 26. Novembra 2/1507 066 18 Humenné

RNDr. Zuzana Andrejčáková

057/775 26 07

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po, Ut:

08:00 - 10:30

a po dohode

RÚVZ Bardejov

Kuzmányho 18

085 01 Bardejov

Mária Majerníčeková

054/488 07 14

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Pi:

08:00 - 10:00

a po dohode

RÚVZ Trnava

Halenárska 23

917 01 Trnava

Mgr. Andrea Šimorová

033/551 15 96

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut: 8:00 - 11:00

Št: 10:00 - 15:00

a po dohode

RÚVZ Trebišov

Jilemnického 3370/2

075 08 Trebišov

Henrieta Kundrátová, DAHE

056/666 06 88

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

13:00 - 15:00

RÚVZ Michalovce

Sama Chalúpku 5

071 01 Michalovce

MUDr. Pavel Herman

056/688 06 23

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

08:00 - 15:00

RÚVZ Považská Bystrica

ul. Slovenských  partizánov 1130/50

017 01 Považská Bystrica

MUDr. Daniela Hlušková

042/432 32 91

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

07:30 - 11:00

a po dohode

RÚVZ Prešov

Hollého 5

080 01 Prešov

PhDr. Nataša Devečková

051/773 42 67

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

07:30 - 10:30

RÚVZ Stará Ľubovňa

Obrancov mieru 1

064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Mária Salamonová

052/428 01 05 052/428 01 06

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St:

13:00 - 15:00

RÚVZ Žilina

ul. Vojtecha Spanyola 27 010 01 Žilina

Adela Tomášová, DAHE

 

041/723 38 43-5, klp.162

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

13:00 - 14:00

RÚVZ Komárno

Mederčská 39

945 01 Komárno

MUDr. František Molnár

035/770 26 27

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

07:30 - 15:00 a po dohode

RÚVZ Trenčín

Nemocničná 4

911 01 Trenčín

Mgr. Andrea Hölgyeová

032/650 95 37

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

12:00 - 15:00 a po dohode

RÚVZ Dolný Kubín

Nemocničná 12, 026 01

Dolný Kubín

MUDr. Darina Vasiľová

043/5864 806

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

St: 13:00 - 15:00

RÚVZ Rožňava

Špitálska 3

048 01 Rožňava

MUDr. Alžbeta Donovalová

058/732 32 57-8, klp. 146 a 157

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ut, Št:

07:00 - 11:00

RÚVZ Prievidza

Nemocničná 8

972 01 Bojnice

MUDr. Miroslava Štovčíková

046/519 20 47

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po dohode na telefonickú objednávku

RÚVZ Martin

Kuzmányho 27

036 80 Martin

Mgr. Miriam Bobrovská

0850 111 682

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po - Pi:

17:00 - 19:00

a po dohode

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>