Odborná spôsobilosť


Činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany Tlačiť E-mail

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť (pdf)

( používanie zubných rtg prístrojov, veterinárnych rtg prístrojov a celotelových kostných denzitometrov)

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (pdf)

Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (pdf)


Rozsah odbornej prípravy a rozsah požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane (pdf)


Vyplnenú záväznú prihlášku treba poslať ako vyplnený PDF formulár (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .


Ostatnú dokumentáciu uvedenú v prílohe k prihláške je potrebné naskenovať a priložiť k prihláške do prílohy (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX) alebo zaslať poštou na adresu:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 BratislavaPlatenie správnych poplatkov TU.


Podpis žiadateľa na prihláške a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania skúšky na ÚVZ SR.


Na uvedenú e-mailovú adresu je možné zasielať aj žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti.


V prípade, že uvedené doklady nebudú do 30 dní doručené na ÚVZ SR, nebudete pozvaný na skúšku odbornej spôsobilosti a Vaša žiadosť bude považovaná za bezpredmetnú.

 

Podľa § 6 ods. 1, písm. i), j), k) a l)  zákona č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti, zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje splnenie požiadaviek na uznanie spôsobilosti fyzickej osoby a právnickej osoby pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a certifikát experta na radiačnú ochranu a uznáva odbornú spôsobilosť získanú v cudzine podľa § 48.

Podľa § 45 ods. 1 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)  meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

b)  špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany podľa § 44 ods. 3, v ktorej žiadateľ žiada uznať odbornú spôsobilosť.


Podľa § 45 ods. 2 zákon č. 87/2018 Z. z.:

K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží:

a)  doklad o vzdelaní,32) doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov33) alebo doklad o uznaní odbornej kvalifikácie,

b)  doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)  doklad o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 nie starší ako dva roky.

Podľa § 45 ods. 3 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu sa vyžaduje:

a)  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, ak v odsekoch 4 a 5 nie je ustanovené inak,

b)  absolvovanie odbornej prípravy v závislosti od vykonávanej činnosti a v rozsahu určenom v § 54,

c)  najmenej jeden rok odbornej praxe.


Podľa § 45 ods. 4 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu v jadrovom zariadení sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore; úrad môže po posúdení obsahu štúdia uznať aj absolvovanie iného odboru, ak sa preukáže, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v príslušnej oblasti.

Podľa § 45 ods. 5 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa vyžaduje:

a)  odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu34) na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, lekár, zubný lekár alebo fyzik, alebo

b)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore, ak úrad po posúdení obsahu štúdia uznal, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v oblasti lekárskeho ožiarenia.

 
Odborná spôsobilosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. Tlačiť E-mail

Záväzná prihláška - kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (xls)
Záväzná prihláška - kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (pdf)
 
Záväzná prihláška - hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
 (xls)
Záväzná prihláška - hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (pdf)
 
Záväzná prihláška - hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
 (xls)
Záväzná prihláška - hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia (pdf)
 
Záväzná prihláška - odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia (xls)
Záväzná prihláška - odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia (pdf)
 
Záväzná prihláška - prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
 (xls)
Záväzná prihláška - prevádzkovanie balzamovania a konzervácie (pdf)
 
Žiadosť na uznanie zahraničného certifikátu pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)
 
Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (doc)
Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (pdf)
 
Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (doc)
Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (pdf)

 

Rozsah požadovaných vedomostí na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)

 

Vyplnenú záväznú prihlášku treba poslať ako vyplnený PDF formulár, alebo .XLS (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

 

Čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe a žiadosť o opakovanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. je vo formáte PDF.

Vyplnenú žiadosť o opravnú skúšku treba poslať ako vyplnený PDF formulár na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

Ostatnú dokumentáciu uvedenú v prílohe k prihláške je potrebné naskenovať a priložiť k prihláške do prílohy (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX) alebo zaslať poštou na adresu:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

 

 


Platenie správnych poplatkov TU.


Podpis žiadateľa na prihláške a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania skúšky na ÚVZ SR.


Na uvedenú e-mailovú adresu je možné zasielať aj žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti.


V prípade, že uvedené doklady nebudú do 30 dní doručené na ÚVZ SR, nebudete pozvaný na skúšku odbornej spôsobilosti a Vaša žiadosť bude považovaná za bezpredmetnú.

 

Podľa § 5 ods. 4, písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 1.


Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

 

a)   kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,

b)   hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,

c)   odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,

d)   prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.

 


Podľa § 16 ods. 3 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.


Podľa § 16 ods. 4 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   osvedčenie o akreditácii laboratórneho skúšania, odberov vzoriek a meraní fyzikálnych faktorov,

c)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 5 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. b) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 9 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej jeden rok odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 10 zákon č. 355/2007 Z. z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) sa požaduje odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.

 

Podľa § 16 ods. 13 zákon č. 355/2007 Z. z.:

 

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)   meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

b)   uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 


Podľa § 16 ods. 14 zákon č. 355/2007 Z. z.:

 

K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží: 

a)   doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis23) alebo  doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov,22)

b)   doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis;23) pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)   doklad o oprávnení na podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,

d)   doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ak ide o žiadateľa podľa odsekov 21 a 22,

e)   kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10 písm. b), ktorý nesmie byť starší ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b),

f)    kópiu osvedčenia o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. a).

 
Expert na radiačnú ochranu Tlačiť E-mail

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu (pdf)

 

Rozsah požadovaných znalostí na overenie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane (pdf)


Zoznam expertov na radiačnú ochranu (pdf)


Vyplnenú záväznú prihlášku treba poslať ako vyplnený PDF formulár (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

Ostatnú dokumentáciu uvedenú v prílohe k prihláške je potrebné naskenovať a priložiť k prihláške do prílohy (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX) alebo zaslať poštou na adresu:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

 

 


Platenie správnych poplatkov TU.


Podpis žiadateľa na prihláške a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania ústneho pohovoru na ÚVZ SR.


Na uvedenú e-mailovú adresu je možné zasielať aj žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti.


V prípade, že uvedené doklady nebudú do 30 dní doručené na ÚVZ SR, nebudete pozvaný na ústny pohovor a Vaša žiadosť bude považovaná za bezpredmetnú.

 

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane expert na radiačnú ochranu je osoba s odbornými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na poskytovanie poradenstva zameraného na zabezpečenie radiačnej ochrany, ktorej vzdelanie, odbornú prax a odbornú spôsobilosť uznala komisia; komisiu vymenuje ad hoc hlavný hygienik Slovenskej republiky. Komisia má najmenej troch členov, z toho dvaja členovia musia byť nezávislí externí odborníci z príslušnej oblasti radiačnej ochrany s najmenej desaťročnou praxou.

 

Podľa § 51 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Podľa § 51 ods. 3 zákona č. 87/2018 Z. z. je žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu povinný preukázať:

 

a)    znalosť odboru a jednotlivých oblastí radiačnej ochrany podľa odsekov 13 a 14,

b)    že najmenej desať rokov nepretržite vykonával odbornú prax a získal skúsenosti a zručnosti v príslušnej oblasti radiačnej ochrany.

 

Podľa § 51 ods.  5 zákona č. 87/2018 Z. z.  žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 priloží:

 

a)    overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,32)

b)    overenú kópiu dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,33)

c)    popis odbornej praxe, doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe,

d)    doklady preukazujúce znalosti z jednotlivých oblastí radiačnej ochrany, ako sú prehľady odborných publikácií, certifikáty, prednášková činnosť, doklady o absolvovaní odborných kurzov a iných odborných aktivít v oblasti radiačnej ochrany v oblasti, v ktorej plánuje poskytovať odborné poradenstvo.

 

Ak žiadosť podľa odseku 4 podáva zamestnanec právnickej osoby, pre ktorú bude vykonávať činnosť experta na radiačnú ochranu, v žiadosti uvedie aj

a)   obchodné meno a sídlo zamestnávateľa,

b)   identifikačné číslo zamestnávateľa.

 

Odborná spôsobilosť žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu sa overuje

a)   posúdením

1.    úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

2.    splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti a

b)   ústnym pohovorom.

 

Počas ústneho pohovoru komisia preveruje odborné znalosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu; žiadateľ požiadavkám zákona vyhovie, ak sa na tom uznesie najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie. Komisia oznámi žiadateľovi výsledok pohovoru ústne po jeho skončení a o priebehu a výsledku ústneho pohovoru vyhotoví zápisnicu.

 

Žiadateľovi o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti poskytovania odborného poradenstva v príslušnej oblasti radiačnej ochrany podľa odsekov 13 a 14, úrad na návrh komisie vydá oprávnenie konať ako expert na radiačnú ochranu v príslušnej oblasti (ďalej len „certifikát“), ktoré obsahuje

 

a)    meno, priezvisko a bydlisko osoby,

b)    vymedzenie rozsahu poskytovania odborného poradenstva,

c)    číslo certifikátu,

d)    platnosť certifikátu, ktorá je desať rokov odo dňa vydania certifikátu, s uvedením možnosti predĺženia jeho platnosti,

e)    dátum vydania certifikátu.

 

Podľa § 51 ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z. dobu platnosti certifikátu možno na základe opätovného pohovoru podľa odseku 7 predĺžiť o ďalších päť rokov, a to aj opakovane.

 

Úrad zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu fyzickú osobu, ktorej vydal certifikát; úrad uzná a zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu aj právnickú osobu, ak zamestnáva najmenej jednu odborne spôsobilú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odsekov 8 a 9.

 

Podľa § 51 ods. 13 zákona č. 87/2018 Z. z. expert na radiačnú ochranu je oprávnený poskytovať odborné poradenstvo pre

 

a)    jadrové zariadenia,

b)    lekárske ožiarenie a pracoviská, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,

c)    pracoviská s generátormi ionizujúceho žiarenia a uzavretými žiaričmi okrem pracovísk, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie,

d)    pracoviská s otvorenými žiaričmi okrem pracovísk, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie,

e)    pracoviská s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na ochranu obyvateľov pred ožiarením z prírodných zdrojov žiarenia. 

 
Odborná spôsobilosť Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

 

   kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

-     hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

-     odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia

-     prevádzkovanie balzamovania a konzervácie

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

-     zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti

-     zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje splnenie požiadaviek na uznanie spôsobilosti fyzickej osoby a právnickej osoby pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu

-     vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a certifikát experta na radiačnú ochranu

-     uznáva odbornú spôsobilosť získanú v cudzine podľa § 48

 

Formuláre žiadostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a postup vybavenia žiadosti nájdete v uvedených odkazoch podľa druhu činnosti, na ktorú žiadate vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti:

 

 
Informácia o platení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Tlačiť E-mail

Platenie správneho poplatku na ÚVZ SR:

a)    vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti sumou 30 €

b)    vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 20 €

c)    vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 10 €

d)    vydanie certifikátu a duplikátu experta na radiačnú ochranu sumou 50 €


Správne poplatky je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:

a)    potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

b)    bezhotovostnou úhradou v KIOSKu na ÚVZ SR (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty)

c)    vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)

  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu ( o vystavenie platobného predpisu treba požiadať e-mailom alebo telefonicky až po zaslaní žiadosti)

  • zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

-     hotovostne

-     bezhotovostne (platobnou kartou)O vystavenie platobného predpisu je potrebné požiadať, avšak až po zaslaní žiadosti spolu s požadovanou dokumentáciou.

Posledná úprava Utorok, 09 Apríl 2019 10:10
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2