Odborná spôsobilosť

Základné informácie

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Tlačívá

Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti udelených a platných do 31. mája 2010Informácie - aktuálne Tlačiť E-mail
Odborná spôsobilosť

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá zriadenú komisiu a nevydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

-          na epidemiologicky závažné činnosti

a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení;

b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo;

c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov;

d) pri výrobe kozmetických výrobkov;
 

-          na:

a) prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami;

b) prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie;

c) nákup, predaj a spracúvanie húb;

d) prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.


Nakoľko uvedené činnosti nepatria do pôsobnosti ÚVZ SR, odporúčame obrátiť sa na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, kde Vám bližšie poskytnú informácie ohľadne Vami požadovanej odbornej spôsobilosti.


Sídla regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR sa nachádzajú na web stránke

http://www.uvzsr.sk/RÚVZ v SR.

Posledná úprava Piatok, 24 Apríl 2015 13:52