Tlačové správy
Stanovisko ÚVZ SR k mediálnym informáciám o požiadavkách na pracovné miesto Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24 Jún 2009 10:57
 

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR k mediálnym informáciám o požiadavkách na pracovné miesto v návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

 

            V uplynulých dňoch sa v médiách objavili tendenčné a nepresné informácie, týkajúce sa požiadaviek na pracovné miesto v návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.

            Článok Jozefa Čavojca "Vláda nám predpisuje vhodné polohy", publikovaný v denníku SME dňa 18.4.2007 podáva jednostranné a tendenčné informácie, pretože neposkytuje priestor na vyjadrenie autorovi uvedeného právneho predpisu.

            Príspevok Martiny Utešenej "Normy na sedenie" v Správach STV dňa 19.4.2007 obsahuje nesprávne a zmätočné informácie vyplývajúce zo základného nezorientovania sa autorky príspevku v súvisiacich právnych predpisoch, ktoré sú dva:

-          návrh nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci a

-          aproximačné nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

 

Preto Úrad verejného zdravotníctva SR ako autor obidvoch predpisov vydáva nasledujúce stanovisko:

 

Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami uvádza smernica Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami, publikovaná v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka EÚ, 5/zv. 1. 

Túto smernicu bola SR povinná aproximovať do legislatívy pri vstupe do Európskej únie. V roku 2001 bolo prijaté nariadenie vlády, ktoré prevzalo ustanovenia smernice v plnom rozsahu. Vzhľadom na to, že uvedená smernica EÚ obsahuje všeobecné ustanovenia bez konkrétnych parametrov, vznikla spoločenská objednávka od zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a dozorných orgánov na konkretizovanie minimálnych požiadaviek uvedených v smernici.

V priebehu legislatívneho procesu v roku 2006 boli tieto požiadavky zohľadnené. Boli prijaté dva nové zákony v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci - zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ich vykonávacie predpisy a aproximačné nariadenia vlády SR, ktoré preberajú príslušné smernice EÚ.

Vykonávacím predpisom k zákonu č. 126/2006 Z. z. je aj nariadenie vlády SR č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci, ktoré je spolu s ostatnými vykonávacími predpismi opäť v legislatívnom procese vzhľadom na prípravu nového zákona. V prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu vlády sú požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním nadmernej fyzickej záťaže pri práci, ktoré boli uvedené v mediálnych správach. Tieto požiadavky sa však týkajú výšky manipulačnej roviny a sedadla pri fyzickej práci v sede (napríklad práca pri montážnych linkách v pásovej výrobe, práca, pri ktorej sa používajú ručné alebo nožné ovládače a podobne). Netýkajú sa práce so zobrazovacími jednotkami, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia aproximačného nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

ÚVZ SR doplnil do týchto legislatívnych úprav konkrétne parametre upresňujúce  požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním nadmernej fyzickej záťaže pri práci v stoji a v sede a minimálne požiadavky na prácu so zobrazovacími jednotkami, vychádzajúce z odborných ergonomických zásad a noriem a z publikovaných odborných poznatkov odboru pracovného lekárstva. Požiadavky na pracovné sedadlo a výšku pracovného stola pri práci s obrazovkami, na ktoré bolo poukázané v médiách, musia byť podľa citovaného predpisu upravené tak, aby zabezpečovali zamestnancovi stabilitu, pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov. Typ sedadla je potrebné zvoliť podľa vykonávanej práce, výška sedadla a pracovného stola musí byť nastaviteľná. Podobne je táto problematika upravená v Českej republike nariadením vlády ČR, ktoré upravuje podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Ergonomické parametre uvedené v jednotlivých právnych predpisoch SR sú navzájom kompatibilné a v praxi realizovateľné.

Vláda SR v súčasnosti nemení žiadne nariadenie a nepridáva zamestnávateľom nové povinnosti, pretože tieto povinnosti pre zamestnávateľov už existujú: uvedené smernice boli prvýkrát aproximované do právnych predpisov SR už v roku 2001, aproximačné NV SR č. 276/2006 Z. z. je účinné od 1. júla 2006  a návrh NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci je v prílohe č. 1 identický s platným NV SR č. 359/2006 Z. z.

Právne predpisy sú pripravované a zverejňované štandardným legislatívnym procesom, viď rokovania Legislatívnej rady vlády SR, www.vlada.gov.sk, alebo Zbierka zákonov, www.zbierka.sk. Právna informovanosť je vecou individuálneho osobného a profesijného prístupu každého právneho subjektu - zamestnávateľa, ako aj zamestnanca. Dokonca povinnosťou zamestnávateľa, ktorá vyplýva zo všetkých aproximačných nariadení vlády SR je informovať svojich zamestnancov o rizikách, ktoré sa na pracovisku vyskytujú a o všetkých vykonaných opatreniach, ktoré realizoval v záujme ich ochrany a bezpečnosti. Z toho vyplýva, že by mal sledovať a poznať právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ak výrobca nábytku nazve ergonomické parametre "sprostosťami", viď článok v SME, je to určitý signál pre potenciálnych zákazníkov o kvalite jeho výrobkov.

Zdravotnícki pracovníci - špecialisti (ortopédi a pod.) majú možnosť vyjadriť svoje odborné stanovisko v rámci riadneho medzirezortného pripomienkového konania.

Zároveň podotýkame, že konkrétne požiadavky v legislatívnych úpravách majú slúžiť zamestnávateľom na uľahčenie zabezpečenia optimálnych pracovných podmienok z hľadiska ochrany a podpory zdravia svojich zamestnancov.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o verejnom zdravotníctve a príslušných predpisov, týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci. 

Výkony v štátnom zdravotnom dozore sú súčasťou celoslovenskej výročnej správy orgánov verejného zdravotníctva a každoročne sú aj súčasťou správy, predkladanej do vlády SR o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR.

 

 

Doplnenie stanoviska

 

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

riaditeľ

 
Tlačová správa - nový zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23 Jún 2009 10:45

T l a č o v á    s p r á v a

BRATISLAVA  28.10.2005

 

Dňa 1. novembra 2005 vstupuje do platnosti nový zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje povinnosti v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebných služieb, krematórií , pohrebísk a podmienky balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad”) v tejto súvislosti upozorňuje, že podľa nového zákona za úpravu tela pred uložením do rakvy je zodpovedná pohrebná služba, ktorá zabezpečuje pohreb alebo kremáciu. Podľa § 9 prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pri preprave na miesto konania pohrebu alebo vystavenia boli oblečené a uložené do konečnej rakvy

Pracovníci pohrebnej služby, ktorí prídu  vyzdvihnúť telo zosnulého na pracovisko, sa musia preukázať dokladom o obstarávaní pohrebu.

Zákon o pohrebníctve tiež ustanovuje, že povolenie na prevádzkovanie pohrebnej služby sa vydá len žiadateľovi, ktorý disponuje chladiacim zariadením na uchovávanie ľudských pozostatkov. Chladiace zariadenie nesmie pohrebná služba prenajímať v zdravotníckom zariadení alebo na  pracovisku úradu.

Úrad ako orgán zodpovedný za výkon pitvy mŕtvych tiež pripomína, že v prípade, ak prehliadajúci lekár nariadi pitvu, náklady na prepravu mŕtveho z miesta  úmrtia na pitvu a prepravu mŕtveho z pitvy do miesta,  kde k úmrtiu došlo, prípadne do miesta pohrebu , ak je miesto pohrebu rovnako vzdialené alebo bližšie ako miesto, kde došlo k úmrtiu uhrádza úrad. V prípade prepravy mŕtveho tela do miesta pohrebu vzdialenejšieho ako miesto úmrtia, úrad uhradí rodine na jej požiadanie časť nákladov na prepravu vo výške rovnajúcej sa nákladom na prepravu mŕtveho tela z miesta pitvy na miesto úmrtia. Vzniknutý rozdiel nákladov na prepravu preukáže obstarávateľ pohrebu (príbuzný) predložením faktúry za prevoz, ktorú uhradil pohrebnej službe pobočke úradu. Následne úrad uzatvorí s obstarávateľom pohrebu zmluvu o refundácii nákladov na prevoz mŕtveho tela po vykonaní pitvy, na základe ktorej mu bude vzniknutý rozdiel nákladov preplatený.  

Ak nebola nariadená pitva, prevoz mŕtveho do chladiaceho zariadenia a miesta pohrebu hradí obstarávateľ pohrebu vybranej pohrebnej službe.

Náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov na pracovisku úradu po uplynutí 24 hodín od vykonania pitvy uhrádza obstarávateľ pohrebu.

 

Kontakt na hovorkyňu ÚDZS:

Mgr. Radoslava Miklášová

tel. 0910 40 44 80, 02/59311267

fax: 02/59311371

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Stanovisko k informácií o vzniku rakoviny prsníka z používania antiperspirantov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23 Jún 2009 10:41

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

                                                                                             

 

Bratislava 9. 8. 2005

 

Stanovisko

k informácií o vzniku rakoviny prsníka z používania antiperspirantov

 

V poslednom období sa prostredníctvom elektronickej pošty medzi ľuďmi šíri informácia o vzniku rakoviny prsníka z používania antiperspirantov.

Rakovinu prsníka by mala spôsobovať zlúčenina hliníka Aluminium chlorohydrate. Uvedená látka sa bežne používa do kozmetických výrobkov proti poteniu - antiperspirantov na obmedzenie potenia. Táto látka nie je uvedená v zozname zakázaných látok v kozmetických výrobkoch podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 174/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, ani  v zozname karcinogénnych látok podľa prílohy vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie  na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.

Doteraz neboli zaznamenané žiadne nežiadúce účinky či karcinogénne vplyvy uvedenej látky. Podľa vyjadrenia Americkej onkologickej spoločnosti: "Súvislosť medzi rakovinou prsníka a používaním antiperspirantov nepotvrdili žiadne štúdie."

 

Preto upozorňujem občanov, aby nevenovali tejto informácii pozornosť a nešírili ju ďalej.

 

 

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v. r.

Hlavný hygienik SR

 
Stanovisko k informácií o výskyte karcinogénnych látok v kozmetických výrobkoch Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23 Jún 2009 10:40
V poslednom období sa prostredníctvom elektronickej pošty medzi ľuďmi šíri informácia o výskyte karcinogénnych látok v šampónoch a zubných pastách.
Ide o látky: Sodium laureth sulfate (SLES) a Sodium lauryl sulfate (SLS). Uvedené látky sa bežne používajú do kozmetických výrobkov ako čistiace zložky. Tieto látky nie sú uvedené v zozname zakázaných látok v kozmetických výrobkoch podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 174/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, ani  v zozname karcinogénnych látok podľa prílohy vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie  na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.
Podľa vyjadrenia pracovníčky Toxikologického informačného centra (TIC), TIC nedisponuje údajmi o karcinogenite týchto látok.
 

Preto upozorňujem občanov, aby nevenovali tejto informácii pozornosť a nešírili ju ďalej.

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v. r.
Hlavný hygienik SR
Bratislava 18. 5. 2005

 
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 Dopredu > Koniec >>

Stránka 46 z 46