Tlačové správy
Správa z tlačového brífingu – k aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04 November 2009 15:14

Dňa 03. 11. 2009 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR tlačový brífing k aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine. Úrad verejného zdravotníctva SR od začiatku vzniknutej situácie pravidelne a aktuálne informuje o postupoch a opatreniach, ktoré zabezpečuje na Slovensku. Keďže nie všetky ním reprodukované informácie boli prezentované v médiách, pripravil tento brífing.

Tlačový brífing otvorila Mgr. Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR. Tlačového brífingu sa zúčastnil Hlavný hygienik SR – doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH., ktorý informoval prítomných o aktuálnom vývoji na Ukrajine, epidemiologickej situácii na Slovensku a príprave na hrozbu chrípkovej epidémie. RNDr. MUDr. Ján Mikas, vedúci Odboru epidemiológie ÚVZ SR sa vyjadril k pandemickej chrípke a jej symptómom. Prítomné média oslovili prezentujúcich s konkrétnymi otázkami. Po ich zodpovedaní hovorkyňa ÚVZ SR poďakovala prítomným za účasť a brífing uzavrela.

 
Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 2.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 02 November 2009 13:57

ÚVZ SR oznamuje, že k 2.11.2009 nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípku a chrípke podobných ochorení (ani v okresoch Michalovce a Humenné). Krajská regionálna hygienička MUDr. Stašková osobne navštívila hraničný prechod v Čiernej nad Tisou, aby sa presvedčila ako sú dodržiavané odporúčania ÚVZ SR a aké boli prijaté opatrenia. Podľa jej slov na ukrajinsko-slovenskej hranici naďalej pretrváva čulý cestovný ruch.

 

Hlavný hygienik SR upozorňuje občanov SR, že v prípade cesty na Ukrajinu prichádzajú do oblastí, kde bola vyhlásená karanténa a preto by si mali uvedomiť, že tak robia na svoje vlastné riziko.

 

Hlavný hygienik SR naďalej podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu, je v neustálom kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a orgánmi verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva vnútra SR pre prípad prijatia spoločných protiepidemických opatrení.

 

Hlavný hygienik listom požiadal všetky RÚVZ, aby zabezpečili okamžité hlásenie nárastu počtu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení, prípady ťažkej pneumónie a úmrtia na akútne respiračné ochorenia.

 
Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 1.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Nedeľa, 01 November 2009 17:13

ÚVZ SR oznamuje, že k 1.11.2009 nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. Hlavný hygienik SR Ivan Rovný naďalej podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu, je v neustálom kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a orgánmi verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva vnútra SR pre prípad prijatia spoločných protiepidemických opatrení.

 

Z jeho poverenia regionálna hygienička RÚVZ v Michalovciach osobne navštívila slovensko-ukrajinskú hranicu, kde sa presvedčila o dodržiavaní bezpečnostných opatrení. Pracovníci na štátnych hraniciach s Ukrajinou používajú rúška a rukavice. Tak ako Slovenská republika aj Estónsko odporúča zvážiť verejnosti možnosti vycestovania na Ukrajinu.

 

O aktuálnej epidemiologickej situácii v SR a na Ukrajine bude ÚVZ SR priebežne informovať zajtra 2.11.2009
 
Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 31.10.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Sobota, 31 Október 2009 13:41
Úrad verejného zdravotníctva SR oznamuje, že zatiaľ nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ivan Rovný podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu v okresoch Michalovce a Sobrance. Je v kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ministerstvom vnútra, tiež s českým hlavným hygienikom a orgánmi verejného zdravotníctva v Poľskej republike, s ktorými koordinuje prípadné protiepidemické opatrenia.

Prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí SR bolo požiadané veľvyslanectvo SR v Kyjeve o oficiálnu správu o aký druh chrípky sa na Ukrajine jedná.
 
Upozornenie v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 30 Október 2009 19:00

Úrad verejného zdravotníctva neustále monitoruje situáciu na Ukrajine v súvislosti so zvýšeným výskytom závažných pneumónií. Zároveň je nepretržite v kontakte s hlavným hygienikom Ministerstva vnútra SR a regionálnou hygieničkou RUVZ v Michalovciach. Podľa najnovších informácií nebol v okrese Michalovce zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. Aj napriek tomu UVZ SR odporúča občanom SR zvážiť v súčasnosti vycestovanie do Ukrajiny.

UVZ SR vzniknutú situáciu monitoruje a v prípade potreby je pripravený prijať ďalšie epidemiologické opatrenia.

Lenka Šramková vám  bude informácie priebežne dávať aj počas víkendu,
nájdete ju na čísle 0915 69 52 77.

 
Zdravie mladých ľudí mojimi očami Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 29 Jún 2009 11:57

Dobrý deň,

dovoľte mi, aby som Vás privítala na dnešnom brífingu venovanom vyhláseniu

 

Celonárodnej súťaže esejí pre stredoškolákov,

 

ktorú Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlasuje pod záštitou hlavného hygienika SR  pre šk.r. 2008/2009   na tému:

 

ZDRAVIE MLADÝCH ĽUDÍ MOJIMI OČAMI

 

(Čo mi prekáža v správaní sa mladých v oblasti zdravia, negatívne vplyvy pôsobiace na zdravie, možnosti a prostriedky zlepšenia nepriaznivého stavu)

 

Téma má štyri okruhy (podtémy), z ktorých je možné si vybrať:

  • Zdravá strava pre zdravý život

  • Pohyb ako podmienka zdravého životného štýlu

  • Sociálne prostredie, vzťahy a duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia

  • Tabak, alkohol a drogy ako nepriatelia zdravia

 

Pre vyhlásenie takejto súťaže sme sa rozhodli preto, že z prieskumov i informácií ktoré má verejné zdravotníctvo k dispozícii vyplýva, že všetky tieto témy sú u mladých ľudí vysoko aktuálne. Obdobie stredoškolského štúdia je jedným z najdôležitejších pre formovanie zdraviu prospešných návykov. Máme teda za to, že je dobré primäť túto vekovú k skupinu k úvahe nad tým čo môžu pre vlastné zdravie urobiť. ÚVZ SR tým naopak získa podstatne pestrejší a osobnejší pohľad na to, ako mladí ľudia prežívajú problematiku vlastného zdravia.

 

-témy sa môžu týkať tak fyzického zdravia (aké sú negatívne faktory vplývajúce na zdravie mladých ľudí, hľadanie dôvodov zlých zdravotných návykov mladých ľudí) ako i psychického zdravia (najmä šikanovanie, netolerancia versus prehnaná tolerancia a pod.). Práce by mali zahŕňať aj popísanie negatívnych dopadov týchto faktorov.

 

-téma je zadefinovaná široko za tým účelom, aby sa súťažiaci mohli zamerať na rôzne aspekty zdravia podľa ich preferencií, v dôsledku čoho by nemalo dôjsť k tomu, že súťažiaci motivovaný výhrou bude reagovať na špecificky vymedzenú tému, s ktorou nie je stotožnený.  

 

 - súťaž vyhlasujeme práve dnes -  touto formou, taktiež prostredníctvom plagátov , na ktorých sú uvedené všetky podmienky súťaže. Distribúcia plagátov na školy sa uskutoční prostredníctvom RÚVZ v SR. Taktiež budú informácie uvedené na našej webovej stránke www.uvzsr.sk.

 

Cieľ súťaže

 

-súťaž má motivovať mladých ľudí k zamysleniu sa nad zdravím, nad tým, čo je pre ich fyzické i psychické zdravie škodlivé, uvedomiť si následky svojho správania sa v tejto oblasti tak pre seba, ako i pre svoje okolie. Súťaž má teda výchovný charakter a má stimulovať mladých ľudí - aby si uvedomili chyby v zdravotnom správaní sa k sebe i k ostatným ľuďom a na základe toho zmenili svoje správanie, ako sa i v rámci možností pokúsili o zmenu správania svojho okolia (známym negatívnym javom z tohto okruhu problémov je šikana)

Súťažou zároveň získame spätnú väzbu o tom, ako problematika ochrany vlastného zdravia rezonuje vo vedomí stredoškolskej mládeže.

 

Podmienky súťaže

 

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných  škôl, ktorí študujú na území Slovenskej republiky - vo vekovej kategórii 14 - 19 rokov.

 

Esej má byť napísaná v slovenskom jazyku, má mať rozsah na 2 (max. 3) strany formátu A4.

 

 

Ceny:

 

Prvé tri víťazné práce budú ohodnotené cenami.

 

1. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy ( výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Taliansko, Maďarsko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.). Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 150 €

 

2. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy (výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Taliansko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.). Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 100 €

 

3. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy (výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Francúzsko, Nórsko, Taliansko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.).  Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 50 €

 

4.- 8. cena darčekové balíčky zdravej výživy - Danone

 

Slávnostný obed pre všetkých ocenených s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky - BIO RESTAURANT WEST

 

 

Termíny a kontaktné adresy:

 

práce treba zasielať na  mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo poštou na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

 

Heslo " súťaž"

 

Termín uzávierky súťaže je 28. február 2009.

 

Práce budú posúdené komisiou odborníkov.

Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je máj 2009. Presný termín bude uverejnený na našej web stránke.

 

PLAGÁTY BUDÚ DISTRIBUOVANÉ  NA STREDNÉ ŠKOLY V SR NAJNESKÔR DO 15.1.2009!

 

PhDr. Viktória Jakubková

 

 

Súťaž sponzorujú:

       

   

 

Mediálny partner:

 
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 Dopredu > Koniec >>

Stránka 45 z 47