Tlačové správy
Záznam z prijatia veľvyslankyne Ukrajiny Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 23 November 2009 15:50

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Odbor medzinárodných vzťahov

 

Z á z n a m

 

Z prijatia veľvyslankyne Ukrajiny

J. E. Inny OHNIVETS

 

hlavným hygienikom Slovenskej republiky

doc. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH

 

dňa 18. novembra 2009 o 10.00hod

 

Prijatia sa zúčastnili:

 

Za ukrajinskú stranu:

J. E. Inna Ohnivets - veľvyslankyňa Ukrajiny

Dmytro Konyšev - 1. tajomník

 

Za slovenskú stranu:

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky

Ing. Šárka Kovácsová  - vedúca odboru medzinárodných vzťahov

 

Po oficiálnom uvítaní J. E. veľvyslankyňa Ukrajiny Inna Ohnivets /UA/ vyjadrila záujem o informácie ohľadom uzatvorenia hraníc s Ukrajinou, o ktorom, ako povedala, rokovala aj s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

V odpovedi na otázku pán hlavný hygienik Slovenskej republiky doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH /HH/ informoval o skutočnosti, že uvedené opatrenia týkajúce sa obmedzenia styku medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou boli cielené na slovenských občanov, ktorí využívali priechody pre peších v rámci nákupnej turistiky a Slovensko tak chce preventívne pôsobiť pri zmierňovaní možností šírenia chrípky.

 

UA požiadala HH o zistení možnosti znovu otvorenia všetkých hraničných priechodov, nakoľko takýto postup prevencie šírenia ochorenia medzi krajinami nie je odporúčaný WHO. Podľa slov UA situácia na Ukrajine sa stabilizuje, došlo k 5-10% poklesu šírenia ochorenia, školské zariadenia budú znovu otvorené, nakoľko vďaka opatreniam vlády došlo k poklesu ochorení aj medzi deťmi. Ako ďalej UA uviedla, obmedzenie pohybu medzi Ukrajinou a Slovenskom je veľmi bolestivá otázka, okolité krajiny nepristúpili k obdobným opatreniam. Preto UA apelovala na HH so zvážením uvedenej otázky s obavou možného zhoršenia vzťahov medzi Ukrajinou a Slovenskom.

 

HH ubezpečil UA o dobrých úmysloch Slovenskej republiky, kde ako znovu zopakoval, uvedené opatrenia boli prijaté s úmyslom obmedzenia pohybu našich občanov v rámci nákupnej turistiky a tým k obmedzeniu šírenia ochorenia na naše územie. Situácia je nepretržite monitorovaná, ÚVZ SR je oboznámený s odporúčaniami WHO a s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

 

UA využila stretnutie k ponuke prehĺbenia spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou a súčasne vyjadrila uznanie Slovenskej republike pri podpore a pomoci Ukrajine v jej snažení o členstvo v Európskej Únii.

 

V nadväznosti na uvedené, HH informoval UA o iniciatíve Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá v rámci pomoci zašle na Ukrajinu diagnostické súpravy na 450 vyšetrení vírusu pandemickej chrípky A(H1N1)2009. Súčasne vyjadril želanie o sprostredkovanie nadviazania kontaktov na hlavného hygienika Ukrajiny.

 

UA vyjadrila uznanie Slovenskej republike za pomoc, ktoré sa jej dostalo a prisľúbila postúpenie žiadosti o nadviazanie kontaktu zodpovedným orgánom na Ukrajine.

 

Po záverečných výmenách zdvorilostí bolo stretnutie ukončené.

 

V Bratislave, dňa 18.11.2009

Vypracoval:   Ing. Šárka Kovácsová

Schválil:        doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD. MPH, hlavný hygienik SR

 
Informácia ÚVZ SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine - 5.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 05 November 2009 15:52

ÚVZ SR naďalej monitoruje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení na Ukrajine. 3.11.2009 sa konal krátky tlačový brífing misie OSN na Ukrajine o šírení vírusového ochorenia. Predstavitelia misie OSN ako aj zástupcovia WHO vyzývajú všetkých vládnych predstaviteľov, politikov, médiá ako aj zástupcov diplomatických misií, že v súčasnej situácii nie je dôvod rozširovať paniku. Je dôležité spoliehať sa predovšetkým na oficiálne stanoviská a závery WHO. Hlavným cieľom 9 expertov WHO, ktorí pricestovali na Ukrajinu je zistenie príčiny prudkého šírenia vírusového ochorenia. Predstavitelia WHO  skonštatovali, že rozdiel medzi vírusom A H1N1 a sezónnou chrípkou nie je v úmrtnosti na istý počet obyvateľov, ale v cieľovej skupine, ktorú obidva vírusy napádajú. Sezónna chrípka útočí predovšetkým na starších ľudí a tehotné ženy, vírus A H1N1 napáda mladých ľudí v produktívnom veku. Situácia sa podľa expertov WHO príliš neodlišuje od tej, ktorá bola skúmaná v Južnej Amerike.

 

Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny od začiatku epidémie k 5.11.2009 celkovo ochorelo 633 877 osôb. Najviac prípadov bolo hlásených z Ľvovskej oblasti – 106 370 prípadov. Z tohto počtu od začiatku epidémie zomrelo 95 osôb. V najviac postihnutých oblastiach  úrady prijali príslušné protiepidemické opatrenia.

 

Podľa informácií z RÚVZ so sídlom v Humennom, Michalovciach a Trebišove  je zatiaľ epidemiologická situácia vo výskyte ARO a CHPO bez zmeny.  

Aj naďalej sú dodržiavané všetky protiepidemické opatrenia vo všetkých okresoch, ktoré susedia s Ukrajinou. Ku  dňu 5.11.2009 nebolo v súvislosti s výskytom ochorení na chrípku a CHPO uzatvorené v okresoch Michalovce a Sobrance žiadne školské a predškolské zariadenie. V spolupráci so SČK bolo zabezpečené informovanie obyvateľstva.

 

Aktuálne informácie vo výskyte ARO a CHPO budú zverejnené na webovej stránke ÚVZ SR a prostredníctvom médií, tak ako každý týždeň v piatok popoludní.

 
Informácia ÚVZ SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine - 4.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04 November 2009 16:29

ÚVZ SR naďalej monitoruje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení na Ukrajine. Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny od začiatku epidémie k 4.11.2009 celkovo ochorelo 478 456 osôb. Najviac prípadov bolo hlásených z Ľvovskej oblasti – 104 019 prípadov. U detí do 18 rokov bolo celkovo hlásených 134 673 prípadov. Z tohto počtu od začiatku epidémie zomrelo 81 osôb vrátane 2 detí. V najviac postihnutých oblastiach  úrady prijali príslušné protiepidemické opatrenia.

Všetky RÚVZ v SR okamžite hlásia ÚVZ SR nárast počtu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení ako aj  prípady ťažkej pneumónie a úmrtia na akútne respiračné ochorenia. V oblastiach susediacich s Ukrajinou boli prostredníctvom RÚVZ so sídlom v Humennom a RÚVZ  so sídlom v Trebišove distribuované usmernenia pre školy a zdravotnícke zariadenia, týkajúce sa monitorovania a hlásenia akútnych respiračných ochorení. Informácie o chrípkovej sezóne s odporúčaniami ako sa chrániť pred chrípkovým ochorením  boli prostredníctvom RÚVZ so sídlom v Michalovciach zaslané do regionálnych médií a tiež sú uverejnené aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Michalovciach.

ÚVZ SR priebežne monitoruje informácie z Európskeho systému rýchleho varovania a reakcie (EWRS) a je v kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku a Maďarsku.

 
Správa z tlačového brífingu – k aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04 November 2009 15:14

Dňa 03. 11. 2009 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR tlačový brífing k aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine. Úrad verejného zdravotníctva SR od začiatku vzniknutej situácie pravidelne a aktuálne informuje o postupoch a opatreniach, ktoré zabezpečuje na Slovensku. Keďže nie všetky ním reprodukované informácie boli prezentované v médiách, pripravil tento brífing.

Tlačový brífing otvorila Mgr. Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR. Tlačového brífingu sa zúčastnil Hlavný hygienik SR – doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH., ktorý informoval prítomných o aktuálnom vývoji na Ukrajine, epidemiologickej situácii na Slovensku a príprave na hrozbu chrípkovej epidémie. RNDr. MUDr. Ján Mikas, vedúci Odboru epidemiológie ÚVZ SR sa vyjadril k pandemickej chrípke a jej symptómom. Prítomné média oslovili prezentujúcich s konkrétnymi otázkami. Po ich zodpovedaní hovorkyňa ÚVZ SR poďakovala prítomným za účasť a brífing uzavrela.

 
Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 2.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 02 November 2009 13:57

ÚVZ SR oznamuje, že k 2.11.2009 nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípku a chrípke podobných ochorení (ani v okresoch Michalovce a Humenné). Krajská regionálna hygienička MUDr. Stašková osobne navštívila hraničný prechod v Čiernej nad Tisou, aby sa presvedčila ako sú dodržiavané odporúčania ÚVZ SR a aké boli prijaté opatrenia. Podľa jej slov na ukrajinsko-slovenskej hranici naďalej pretrváva čulý cestovný ruch.

 

Hlavný hygienik SR upozorňuje občanov SR, že v prípade cesty na Ukrajinu prichádzajú do oblastí, kde bola vyhlásená karanténa a preto by si mali uvedomiť, že tak robia na svoje vlastné riziko.

 

Hlavný hygienik SR naďalej podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu, je v neustálom kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a orgánmi verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva vnútra SR pre prípad prijatia spoločných protiepidemických opatrení.

 

Hlavný hygienik listom požiadal všetky RÚVZ, aby zabezpečili okamžité hlásenie nárastu počtu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení, prípady ťažkej pneumónie a úmrtia na akútne respiračné ochorenia.

 
Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 1.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Nedeľa, 01 November 2009 17:13

ÚVZ SR oznamuje, že k 1.11.2009 nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. Hlavný hygienik SR Ivan Rovný naďalej podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu, je v neustálom kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a orgánmi verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva vnútra SR pre prípad prijatia spoločných protiepidemických opatrení.

 

Z jeho poverenia regionálna hygienička RÚVZ v Michalovciach osobne navštívila slovensko-ukrajinskú hranicu, kde sa presvedčila o dodržiavaní bezpečnostných opatrení. Pracovníci na štátnych hraniciach s Ukrajinou používajú rúška a rukavice. Tak ako Slovenská republika aj Estónsko odporúča zvážiť verejnosti možnosti vycestovania na Ukrajinu.

 

O aktuálnej epidemiologickej situácii v SR a na Ukrajine bude ÚVZ SR priebežne informovať zajtra 2.11.2009
 
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Dopredu > Koniec >>

Stránka 37 z 40