Pripravenosť na kúpaciu sezónu
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2017 (stav ku dňu 16.06.2017) Tlačiť E-mail
Streda, 21 Jún 2017 13:08

Pripravenost_kupaliska_2017Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2017 (stav ku dňu 16.06.2017) (pdf)

 
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2016 (stav ku dňu 15.06.2016) Tlačiť E-mail
Piatok, 24 Jún 2016 11:06

is_kupaliska15. júna 2016 bola na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách Slovenska zahájená Kúpacia sezóna 2016 (ďalej len „KS“). Za KS je u nás vo všeobecnosti považované obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najvyšší počet kúpajúcich sa. Niektoré, najmä menšie a obecné kúpaliská v severných okresoch (napr. na Orave) odložili z dôvodu nestáleho počasia začiatok prevádzky sezónnych zariadení až na začiatok letných školských prázdnin.

Čítať celý článok...
 
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2015 (stav ku dňu 15.06.2015) Tlačiť E-mail
Utorok, 23 Jún 2015 10:57

Za kúpaciu sezónu (ďalej len „KS") je na Slovensku označované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Maximálnu návštevnosť dosahujú však všetky vodné plochy, využívané na kúpanie až po začiatku letných školských prázdnin.

Začiatok sezóny prevádzkovaných kúpalísk (s organizovanou rekreáciou) závisí každoročne od pripravenosti zariadenia na sezónu a aktuálneho počasia. Prevádzka prírodných aj umelých kúpalísk je podmienená vydaním kladného rozhodnutia miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ") na základe obhliadky stavu zariadenia, predloženia prevádzkového poriadku a dokladovania vyhovujúcej kvality vody na kúpanie. Prevádzkovateľ je povinný počas sezóny zariadenia plniť povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení a vyhláška č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky č. 397/2013 Z. z.

Väčšina prírodných vodných plôch na Slovensku má neorganizovanú rekreáciu a nemá štatút prírodného kúpaliska. 29 najvýznamnejších prírodných vodných plôch s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou) bolo pre KS 2015 zaradených do Zoznamu vôd určených na kúpanie, ktorý je zverejnený na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Monitorovanie ich stavu sa bude realizovať podľa požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS.

Čítať celý článok...