Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných


Viedenská deklarácia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020 Tlačiť E-mail
Streda, 17 Júl 2013 08:28

viedenska_deklaracia

 

Dňa 4. a 5. 7. 2013 sa vo Viedni pod záštitou  Svetovej zdravotníckej organizácie  - Regionálneho výboru WHO pre Európu, uskutočnila ministerská konferencia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020. Konferencie sa zúčastnilo 46 členských krajín, zástupcovia Európskej komisie, medzinárodných organizácií a vedeckých a univerzitných zastúpení. Hlavným cieľom konferencie bolo pripravenie Viedenskej deklarácie pre jej politické odsúhlasenie, ktoré sa uskutoční v septembri v Turecku.

Viedenská deklarácia vychádza z kontextu Zdravie 2020 ako odozva na  rastúcu záťaž spoločnosti neprenosnými chronickými ochoreniami (ďalej „NCD“), ako sú obezita, kardiovaskulárne choroby, diabetes a niektoré nádorové ochorenia a zároveň predstavuje potvrdenie záväzku členských krajín zaoberať sa rizikovými faktormi súvisiacimi s výživou, tabakom, alkoholom a fyzickou inaktivitou. Potvrdzuje postoj prijatý v Spoločnej medzinárodnej deklarácii k prevencii a kontrole NCD z r. 2011, WHO Akčnom pláne pre prevenciu a kontrolu NCD na r. 2013 – 2020, ktorý bol prijatý na 8. konferencii v Helsinkách ako aj Európskej charte boja proti obezite.

Čítať celý článok...
 
Rokovanie s predstaviteľom Veľvyslanectva Bulharskej republiky Tlačiť E-mail
Utorok, 23 Apríl 2013 11:39

logo_uvzsr

Štatutárna zástupkyňa hlavného hygienika SR MUDr. Jana Hamade, PhD., prijala na pôde Úradu verejného zdravotníctva SR, dnes 22. apríla 2013 ochodno-ekonomického radcu Veľvyslanectva Bulharskej republiky pán Dinka Urumova.

Predmetom rokovania bola problematika Rámcového dohovoru o kontrole tabaku Svetovej zdravotníckej organizácie a Protokolu o eliminácii nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Rokovania sa zúčastnil aj Doc. PhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH, kde spoločne diskutovali aj o pripravovanom návrhu novej revidovanej smernice o tabakových výrobkoch. 

 
ÚVZ SR na rokovaní k problematike pripravenosti krajín na udalosti verejného zdravia Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Marec 2013 14:54

V dňoch 25. – 27. februára 2013 sa v Luxemburgu konalo spoločné rokovanie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom EWRS – IHR míting, ktorého sa v zastúpení SR zúčastnila PhDr. Alexandra Žampachová z odboru epidemiológie ÚVZ SR. Rokovanie sa konalo za účasti viac ako 100 účastníkov z 50 krajín sveta a program podujatia bol venovaný dvom významným témam: EWRS - systém rýchleho varovania a odpovede, implementácia IHR - Medzinárodné zdravotné predpisy WHO. Náplňou EWRS časti mítingu boli informácie o štandardných definíciách ochorení, cezhraničných ohrozeniach a problémoch z oblasti epidemiológie prenosných ochorení, ktoré boli do systému rýchleho varovania najčastejšie hlásené (napr. pandemická chrípka, črevné nákazy a iné). Prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede (EWRS) sú krajiny Európy, vrátane SR, okamžite informované o vzniku mimoriadnych epidemiologických situácií v európskych krajinách. V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie sú prijímané príslušné protiepidemické opatrenia, ktoré závisia od jej charakteru.

Čítať celý článok...
 
Európsky rok občanov – rok 2013 Tlačiť E-mail
Piatok, 04 Január 2013 14:53

europsky_rok_obcana_2013Rok 2013 bol vyhlásený za „Európsky rok občanov“ s cieľom zvýšiť informovanosť občanov EÚ o ich právach, ktoré im z občianstva EÚ vyplývajú.

Vzhľadom k tomu, že občania EÚ sú často nedostatočne informovaní, cieľom Európskeho roka je zvýšiť povedomie Európanov o svojich právach a príležitostiach, ktoré sú im prostredníctvom občianstva EÚ poskytované a to najmä právo žiť a pracovať kdekoľvek v Európskej únii.

Čítať celý článok...
 
Účasť na konferencii strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku Tlačiť E-mail
Streda, 19 December 2012 12:03

fctcPhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH, sa v dňoch 12. – 15. 11. 2012 zúčastnil ako delegát SR na 5. zasadnutí WHO Konferencie strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, ktoré sa konalo v  Kórejskej republike.

Predmetom rokovania bolo očakávané prijatie Protokolu o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami. Rokovalo sa aj o regulácii obsahu a zloženia tabakových výrobkov a záujem vzbudila aj diskusia k regulácii elektronických cigariet.

Súčasne delegáti zo 140 krajín prijali prvý protokol k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku, ktorého cieľom je eliminovať výskyt nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami (Protokol o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami). K tejto oblasti bola zriadená pracovná skupina s cieľom identifikovať potreby jednotlivých krajín k otázke urýchlenia implementácie dohovoru o kontrole tabaku. Jednou z nadchádzajúcich úloh bude koordinácia prípravy ratifikácie Protokolu o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami.

 
Predstavitelia ÚVZ SR na zasadnutiach Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Tlačiť E-mail

ecdcV Štockholme sa v dňoch 13. – 15. 11 2012 aj za účasti RNDr. MUDr. Jána Mikasa, vedúceho odboru epidemiológie ÚVZ SR, rokovalo o aktivitách ECDC v roku 2012, o podpore imunizačného programu a významnosti očkovania proti chrípke, o hlásení vodou a potravinami prenosnými ochoreniami. Zasadnutie sa venovalo aj problematike implementácia aktivít na elimináciu tbc, plánu práce na rok 2013 a strategickom pláne aktivít ECDC na roky 2014-2020.


Súčasne sa konalo prvé zasadnutie ECDC Eurovaccine.net v dňoch 20. – 23. 11. 2012, ktoré sa venovalo problematike programom imunizácie detí, epidemiológii, akčnému plánu na elimináciu osýpok a rubeoly ako aj problematike invazívnych bakteriálnych ochorení. Súčasťou bol aj tréningový kurz ohľadne rozšírenia hlásení pre spustenie epidemiologického informačného systému a monitoring európskych vakcinačných programov.

Rokovanie prispelo k prehĺbeniu spolupráce medzi expertmi národných referenčných laboratórií a expertmi na imunizáciu v rámci EÚ, upevnenie pozície a zviditeľnenie SR v boji s infekčnými ochoreniami. V roku 2012 sa program zameriava na elimináciu osýpok a rubeoly.

V rámci ÚVZ SR je zriadené Národné referenčné centrum pre morbili, rubeolu a parotitídu, ktoré je intenzívne zapojené do programu eliminácie osýpok a rubeoly. 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 3