Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných


Účasť expertov ÚVZ SR pre oblasť potravín a bezpečnosti potravín na zasadnutiach európskych pracovných skupín Tlačiť E-mail

Predstavitelia Odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR sa zúčastnili zasadnutí pracovných skupín v Bruseli a Paríži ohľadne prípravy harmonizovanej legislatívy pre oblasť aróm do potravín.

 

V polovici mesiaca november 2012 zasadala v Bruseli pracovná skupina expertov Kódexového výboru pre potraviny na osobitné výživové účely aj za aktívnej účasti predstaviteľov Úradu verejného zdravotníctva SR kde hlavným bodom programu bolo zosúladenie spoločných princípov pre zdravotnú bezpečnosť potravín na osobitné výživové účely a ochranu zdravia na celosvetovej báze.

Rovnako sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny expertov Stáleho výboru Európskej komisie pre toxikologickú bezpečnosť potravín, kde sa zamerali na problematiku potravín pre dojčatá a malé deti, ovocia, potraviny živočíšneho pôvodu, ryby a rybacie výrobky. 

 
Účasť zástupcu SR Dr. Ochabu na konferencii Zdravé starnutie počas celého života Tlačiť E-mail

V rámci Cyperského predsedníctva Rady Európskej únie sa v dňoch 5. – 6. septembra 2012 uskutočnila konferencia s názvom Zdravé starnutie počas celého života. Slovenskú republiku zastupoval PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, vedúci Odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR. Konferencia bola pripravená v súvislosti s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Účastníci konferencie, predstavitelia Ministerstva zdravotníctva Cyperskej republiky, zástupcovia Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie ako aj odborníci z univerzitných pracovísk diskutovali o nových prístupoch v podpore zdravia seniorov, podpore sebestačnosti a predlžovania veku stráveného v pracovnom pomere, zlepšovania ukazovateľov sociálnych determinantov zdravia už v predseniorskom veku. Účastníci diskutoval aj o otázkach podpory zdravia detskej populácie najmä z pohľadu sociálno-psychologických determinantov fajčenia, zdravého stravovania ako aj hodnotenia rizík kardiovaskulárnych chorôb u populácie v produktívnom veku.

 

EÚ mapujúc súčasný stav v oblasti starnutia a postupného zvyšovania podielu seniorov v populácii upriamuje pozornosť na potrebu uskutočňovať kroky pre zachovanie zdravia a sebestačnosti seniorov a na úrovni EÚ konfrontovať tieto prístupy pre zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov do budúcnosti.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 3