Národné projekty a aktivity podporujúce zdravie

Schéma školské ovocie

Objav mlieko

Srdce na dlani

Tvoja správna voľbaŠkolské ovocie Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18 Máj 2017 12:17

Program „Školské ovocie“ je v SR uskutočňovaný od roku 2008 pod vedením a koordináciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľovou skupinou sú deti a žiaci materských a základných škôl a základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v celej SR. V súvislosti s Programom „Školské ovocie“  za rezort zdravotníctva – bol v roku 2010 a 2011 vykonaný Monitoring vstupných i  výstupných údajov spotreby ovocia a zeleniny, zdravotného uvedomenia, fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu detí, žiakov a rodičov,  ktorý vykonávali všetky RÚVZ v SR.

Čítať celý článok...
 
Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch Tlačiť E-mail
Piatok, 05 Október 2012 11:39

auroraA Europeannetwork on cervicalcancersurveillance and control in the new MemberStates (Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch) jeprojekt realizovaný v rámci 7. rámcového programu EU, podporený grantom z rozpočtu Európskej komisie v rámci programu Zdravie.

Cieľmi projektu Aurora sú:

  • identifikovať spoločné účinné stratégie pre propagáciu skríningu karcinómu krčka maternice v nových členských štátoch Európskej únie,

  • zaistiť pokrytie skríningom i u ťažko dostupných skupín,

  • pomôcť novým členským štátom Európskej únie pri implementácii skríningu (v zmysle medicíny založenej na dôkazoch),

  • podporovať výmenu informácií a praktických skúseností z prevencie rakoviny krčka maternice a s ňou súvisiacou osvetovou a propagačnou činnosťou.

Získané poznatky budú šírené v rámci Európskej únie, najmä v 11 partnerských krajinách: Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Cyprus, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko a Grécko.

Na Slovensku projekt rieši Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou JLF UK. Koordinátorom je doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Organizáciami a inštitúciami, podporujúcimi aktivity projektu, sú: Kancelária WHO na Slovensku, Úrad verejného zdravotníctva SR – odbor podpory zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť a Slovenská pediatrická spoločnosť.

Ďalšie informácie o projekte sú na stránke www.aurora-project.eu.

V rámci práce projektu boli spracované Odporúčania pre zlepšenie prevencie rakoviny krčka maternice na základe analýzy príkladov správnej praxe (pdf dokument v plnom znení na stiahnutie).

 
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 Tlačiť E-mail
Utorok, 08 November 2011 08:38

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Ponúka nám možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Európania sa dožívajú vyššieho veku a v lepšom zdraví ako doteraz, a uvedomiť si možné príležitosti s tým spojené.
eras 

Čítať celý článok...
 
Projekt „SENIORI 2011“ Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci edukácie a skvalitnenia  života občanov v staršom veku v oblasti dentálnej hygieny a starostlivosti o chrup poskytol v tomto roku záštitu nad projektom "SENIORI 2011".

Zámerom organizátora projektu je podporiť ľudí v seniorskom veku a zlepšiť celkové povedomie o možnostiach a trendoch v oblasti starostlivosti o zubné náhrady.

Čítať celý článok...