Materiály schválené vládou


ÚVZ SR: Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 02 November 2017 14:53

Aktualizáciu Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020  schválila dňa 25.10.2017 vláda Slovenskej republiky. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov.

Hlavným zámerom aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu. Druhým významným cieľom je kontrola predaja alkoholických nápojov, kontrola veku kupujúceho a kontrola požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave. 


Aktualizácia národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 (pdf) 

 
NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PODPORU POHBOVEJ AKTIVITY NA ROKY 2017 – 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18 Máj 2017 12:12

Dňa 3. mája vláda Slovenskej republiky schválila Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. Podnetom predkladaného  akčného plánu je vlastná iniciatíva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá bola zaradená do úloh plánu práce vlády na rok 2017.  a je pripravená na schválenie na rokovanie  vlády.
 

Pohybová aktivita je podľa základných  európskych zdravotných ukazovateľov jeden z najdôležitejších determinantov zdravia a na strane druhej nedostatočná pohybová aktivita sa zrovnáva s takým rizikovým faktorom ako je fajčenie, vysoké hodnoty celkového cholesterolu, vysoký krvný tlak alebo sa jej dokonca pripisujú ešte nepriaznivejšie účinky na ľudský organizmus.

Čítať celý článok...
 
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2012 – 2014 Tlačiť E-mail
Pondelok, 19 Október 2015 10:09

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.438 z 5. septembra 2012 spracoval Správu o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2012 – 2014, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky uznesením č. 542, 7. októbra 2015.

Správa vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky, ktoré tvoria jej úvodnú časť. Opisuje epidemiologickú situáciu vo vývoji vybraných skupín ochorení chronických neinfekčných i infekčných za uvedené obdobie. Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných závažných skupín chorôb z pohľadu úmrtnosti (vrátane problémov pri objektivizácii príčin smrti), chorobnosti, práceneschopnosti, invalidizácie. Na základe štatistických a epidemiologických analýz správa hodnotí vývoj najmä tých chronických ochorení, ktoré sú najčastejšie príčinou negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň hodnotí vývoj úmrtnosti aj v európskom kontexte. Poukazuje tiež na hlavné, základné rizikové faktory, ich výskyt a monitoring, ktoré súvisia s najčastejšími chronickými ochoreniami, urýchľujú ich vznik a výskyt. Uvádza ich výskyt a prevalenciu v populácii, z národnej štúdie sledovania zdravotného stavu podľa medzinárodných kritérií tzv. EHES z roku 2011/2012 a z činnosti poradní zdravia. Za rok 2014 sú čerpané informácie len z výsledkov vyšetrení vykonaných v poradniach zdravia na celom území SR.


Správa o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2012 – 2014 (pdf)

 
Vláda SR schválila Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike dňa 10. decembra 2014 Tlačiť E-mail
Pondelok, 29 December 2014 12:55

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike bola vypracovaná na základe  Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013.
 

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska. Tento program naďalej vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvenej v politike „Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu“.
 

Aktualizovaný program je prioritne zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých zložiek spoločnosti.

 

Člení sa na tieto oblasti:

A. Preventívne opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných ochorení


I. Opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu

1. Výživa a stravovacie zvyklosti,

2. Fyzická inaktivita,

3. Tabak, alkohol, drogy,

4. Zdravé pracovné a životné podmienky


a) pracovné prostredie,


b) životné prostredie.


II. Špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické neinfekčné ochorenia

1. Kardiovaskulárne ochorenia (ďalej len „KVO“),

2. Diabetes mellitus (ďalej len „DM“),

3. Vybrané nádorové ochorenia.


B.        Preventívne opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu infekčných ochorení.

 

 

Vlastný materiál: Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (pdf)

 
Vláda Slovenskej republiky dňa 3.7.2013 schválila Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04 Júl 2013 12:56

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 bol schválený vládou Slovenskej republiky 3.7.2013 uznesením č. 341/2013.  Hlavným zámerom národného akčného plánu je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie vo vzťahu k podpore zodpovedného, kultúrneho a kontrolovaného užívania alkoholu. Dôležitou oblasťou je prevencia vo vzťahu k zvyšovaniu povedomia a informovanosti o nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkoch. Ďalším významným cieľom je oblasť kontroly predaja alkoholických nápojov, kontroly veku kupujúceho, kontroly požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave. Akčný plán definuje konkrétne úlohy jednotlivých orgánov štátnej správy.  Na tvorbe akčného plánu spolupracovala medzirezortná pracovná skupina. Správa o priebežnom plnení akčného plánu na roky 2013 – 2020 bude vypracovaná v prvej polovici v roku 2017.  V priebehu roka 2017 bude Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 aktualizovaný spolu s koncipovaním nových úloh, ktorých plnenie bude termínované do roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 – 2011 Tlačiť E-mail
Utorok, 18 September 2012 09:13

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 596 z 2. septembra 2009 spracoval Správu o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2009 – 2011, ktorá bola vládou Slovenskej republiky zobratá na vedomie uznesením č. 438, 5 septembra 2012.
Správa vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky, ktoré tvoria jej úvodnú časť. Opisuje epidemiologickú situáciu vo vývoji vybraných skupín chronických neinfekčných i infekčných ochorení za uvedené obdobie. Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných závažných skupín chorôb z pohľadu úmrtnosti, chorobnosti, práceneschopnosti, invalidizácie. Na základe štatistických a epidemiologických analýz správa hodnotí vývoj najmä tých chronických ochorení, ktoré sú najčastejšie príčinou negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň hodnotí vývoj úmrtnosti aj v európskom kontexte.
Poukazuje tiež na hlavné, základné rizikové faktory, ich výskyt a monitoring, ktoré súvisia s najčastejšími chronickými ochoreniami, urýchľujú ich vznik a výskyt. Uvádza ich výskyt a prevalenciu v populácii, získanú na základe projektov EHIS (European Health Interview Survey - Európske zisťovanie o zdraví/2009), EHES (European Health Examination Survey - Zisťovanie zdravia Európanov) a vyšetrení v poradenských centrách zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2