Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012


Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26 Júl 2013 09:16

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike (pdf)

 
Stručná správa z úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2012 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26 Júl 2013 09:15

Stručná správa z úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2012 (pdf)

 
Výsledky  cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na kontrolu hydinového mäsa v zariadeniach školského stravovania Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26 Júl 2013 07:43

V roku 2012 bol štátny zdravotný dozor cielene zameraný na štyri  oblasti ochrany zdravia detí a mládeže. Jednou z nich bola oblasť kontroly dodržiavania požiadaviek v oblasti  spracúvania mäsa, najmä hydinového pri príprave pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania detí a mládeže v zmysle usmernenia ÚVZ SR s cieľom overiť, či nedochádza k porušovaniu zásad hygieny a zdravotnej bezpečnosti mäsa, vrátane vysledovateľnosti jeho pôvodu.

V súvislosti s pretrvávajúcimi podnetmi v oblasti spracovávania mäsa, najmä hydinového, pri príprave pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež bolo cieľom štátneho zdravotného dozoru v týchto zariadeniach zameranie sa na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť hydinového mäsa. Kontroly boli zamerané aj na  iné hygienické nedostatky v kontrolovaných zariadeniach.  Z kontrol vyplynuli nasledovné skutočnosti:

Čítať celý článok...
 
Záverečná správa z cieleného štátneho zdravotného dozoru v predškolských zariadeniach na Slovensku Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26 Júl 2013 07:42

V mesiacoch november až december r. 2012 bol vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na celkové hygienické podmienky v predškolských zariadeniach a v prevádzkarniach,  v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku. 

V rámci kontroly sa sledovalo:

-     zabezpečenie zásobovania zariadenia tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou,

-     kontrola teploty v miestnostiach zariadení (v súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny),

-     zabezpečenie pravidelného čistenia a udržiavania vonkajších i vnútorných priestorov zariadení,

-     prevádzkové poriadky a ich náležitosti.
 

V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo celkovo na území SR skontrolovaných celkovo 784 zariadení, zistených bolo 237 nedostatkov a uložených bolo spolu 156 opatrení. Najvyšší počet skontrolovaných zariadení bol v Nitrianskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji (vyše 100 zariadení). Najväčší počet nedostatkov bol zistený v Žilinskom kraji (68), Nitrianskom kraji (46) a v Banskobystrickom kraji (39). Najviac opatrení bolo uložených v Žilinskom kraji (43), Nitrianskom kraji (35) a v Košickom kraji (30), z čoho v 5-tich prípadoch bolo zahájené správne konanie. V Košickom kraji bolo v 5 prípadoch začaté správne konanie, z čoho 1x vo veci uloženia pokuty a 4x vo veci vydania pokynov na odstránenie nedostatkov. V Bratislavskom kraji bolo 2x začaté správne konanie vo veci zabezpečenia vyhovujúcej mikroklímy. V Prešovskom kraji bola uložená pokuta vo výške 20 EUR vo veci nedodržiavania prevádzkovej hygieny a v Banskobystrickom kraji bola uložená bloková pokuta vo výške 33 EUR vo veci nedodržiavania zásad osobnej a prevádzkovej hygieny.

Čítať celý článok...
 
Výsledky výkonu  štátneho zdravotného dozoru na pieskoviskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26 Júl 2013 07:38

Výkon štátneho zdravotného dozoru sa realizoval na vybratých detských ihriskách a pieskoviskách a jeho predmetom bola kontrola dodržiavania povinností, súvisiacich s prevádzkou pieskovísk zriadených v rámci detských ihrísk, resp. zariadení pre deti a mládež, ktoré sú povinní plniť prevádzkovatelia pieskovísk.  

Počas celej sezóny 2012 boli odoberané vzorky piesku na laboratórne vyšetrenie. Celkovo bolo odobratých 892 vzoriek piesku, z ktorých požiadavkám vyhláške MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviskách nevyhovelo 101 vzoriek, čo predstavuje 11,32% (viď tabuľka).

Z dôvodu prítomnosti termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov nevyhovelo 64 vzoriek (7,17%).

Prítomnosť Salmonel bola zistená v 4 prípadoch (v Trenčianskom kraji).

Na základe zistených skutočností bol v týchto prípadoch bol vydaný zákaz používania pieskoviska do doby odstránenia nedostatkov.

Nález vajíčok helmintov, resp. iných  vývojových štádií parazitov, bol hlásený v 33 prípadoch.

Predškolské zariadenia, v ktorých bol zistený pozitívny nález na prítomnosť termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov a vajíčok helmintov alebo iných vývojových štádií týchto parazitov, boli písomne alebo osobne upovedomené na túto skutočnosťou za účelom odstránenia nedostatkov a vykonania opatrení.

Čítať celý článok...
 
Výsledky mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru,  zameraného na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach školského stravovania v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26 Júl 2013 07:33

V súvislosti s plnením úloh Programového vyhlásenia vlády SR v zmysle zefektívnenia cieleného štátneho zdravotného dozoru pre vytvorenie predpokladov na zlepšenie životných podmienok detí a mládeže, vykonali pracovníci odborov HDM všetkých RÚVZ v SR cielený štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach školského stravovania pri MŠ, ZŠ a SŠ na Slovensku, v dňoch  od 10.12. – 21.12. 2012.
 

Cielené kontroly boli zamerané na:

1.   dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, prichádzajúcich do styku s potravinami/pokrmami (pracovný odev, šperky)

2.   doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov

3.   doklad o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov

4.   manipulácia so surovinami/polotovarmi/potravinami/pokrmami (pracovné plochy, pracovné náčinie, nepovolené zmrazovanie surovín, ochrana potravín pred kontamináciou, dodržiavanie teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca)

5.   skladovanie surovín/polotovarov/potravín/pokrmov (spôsob, podmienky skladovania a kontrola skladovaných potravín prevádzkovateľom, oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov surovín a/alebo potravín použitých pri výrobe hotových pokrmov, monitoring a evidencia teplôt skladovania)

6.   používanie surovín/polotovarov/potravín/pokrmov po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti

7.   hygienická úroveň podávania pokrmov v zariadeniach (manipulácia s pokrmami, používanie kuchynského náradia, jednorazových rukavíc, manipulácia so stolovým riadom a jeho čistota)

8.   dodržiavanie času podávania a teploty hotových pokrmov.

Čítať celý článok...
 
Správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2012 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26 Júl 2013 07:23

Správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2012 (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 2