Aktuálny zoznam výnimiek v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Nedeľa, 21 Apríl 2013 23:00

na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“).


 

Názov vodovodu

 

Dodávateľ pitnej vody

 

Počet zásobovaných obyvateľov

 

Nevyho-

vujúci ukazovateľ

 

Limit

podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z.

 

Limit podľa

výnimky

Časové obdobie výnimky

(od – do)

Miestny verejný vodovod Mudroňovo

KOMVaK a.s. Komárno

101

dusičnany

50 mg/l

60 mg/l

29.7.2016

-

28.7.2019

Verejný vodovod Veľké Držkovce

Obec Veľké Držkovce

240

dusičnany

50 mg/l

72 mg/l

9.1.2017

-

9.1.2020

Vodný zdroj v areáli Penziónu Zlatá ryba

Penzión Zlatá ryba

priemerne700 návštevníkov/

mesiac a 6 zamestnancov

arzén

0,01 mg/l

0,02 mg/l

7.3.2017

-

6.3.2020

Skupinový verejný vodovod Boliarov-Bačkovík - Kecerovce

W-Control, s.r.o. Poprad

2 254

arzén

0,01 mg/l

0,013 mg/l

2.10.2017

-

8.9.2020

Verejný vodovod Veľká Paka - Mierovo

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

148

atrazín

0,10 μg/l

0,20 μg/l

6.2.2018

-   

31.12.2018

Verejný vodovod Veľká Paka - Mierovo

Obec Veľká Paka

802

atrazín

0,10 μg/l

0,20 μg/l

     6.2.2018

-

31.12.2018


Požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré sa vzťahujú na všetky členské štáty Európskej únie, sú dané smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá bola na Slovensku implementovaná zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 247/2017 Z. z.


Ak pitná voda nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody stanovené vyhláškou č. 247/2017 Z. z., môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe žiadosti jej dodávateľa dočasne povoliť, najviac však na tri roky, výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody. Orgány verejného zdravotníctva povoľujú výnimky na základe hodnotenia zdravotného rizika odborne spôsobilo osobou, ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a ak nie je ohrozené zdravie ľudí.V Bratislave, september 2018

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky