Aktuálny zoznam výnimiek na použitie vody, ktorá nespĺňa limity Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Apríl 2013 00:00

Aktuálny zoznam výnimiek na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality vody určenej na ľudskú spotrebu podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.

 

 

V súčasnosti v Slovenskej republike sú povolené 2 výnimky na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody uvedené v prílohe č. 1 časť B písm. a) k nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.

 

1.  Výnimka vydaná rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch pod č. 2349/2/2011 zo dňa 06.06.2011 pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra pre použitie vody z vodovodu obce Nové Zámky/Sikenička pre ukazovateľ – dusičnany, z ktorého je zásobovaných 437 obyvateľov. Výnimka bola udelená na obdobie troch rokov (od 25.06.2011 do 24.06.2014).

2.  Výnimka vydaná rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Trnave pod  č. RÚVZ /2011/02033/Ha-HŽP zo dňa 24.05.2011 pre Obecný úrad Pastuchov pre použitie vody z verejného vodovodu v obci Pastuchov pre ukazovateľ – dusičnany, z ktorého je zásobovaných 978 obyvateľov. Výnimka bola udelená na obdobie troch rokov (od 25.05.2011 do 24.05.2014).

 

 

Povolenie výnimky na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality vody určenej na ľudskú spotrebu:

Požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré sa vzťahujú na všetky členské štáty Európskej únie, sú dané smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá bola na Slovensku implementovaná zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.
Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak pitná voda nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody stanovené nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z., môže regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou dočasne povoliť, najviac na tri roky, výnimku na použitie vody určenej na ľudskú spotrebu, ak nejde o vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Výnimku nemožno povoliť, ak ide o vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ktoré poskytujú menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú menej ako 50 osôb. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolí výnimku, len ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí času platnosti povolenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v odôvodnených prípadoch opätovne povoliť výnimku najviac na tri roky; výsledky kontroly spolu s odôvodnením rozhodnutia o druhej výnimke oznámi Európskej komisii. Vo výnimočných prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva SR povoliť tretiu výnimku po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie.

 

Dátum: apríl 2013

Spracovala: RNDr. Gabriela Kosmálová (OHŽP – ÚVZ SR)